Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow Απόφαση 40

Απόφαση 40 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η Μαΐου  2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μμ συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 6482/13.05.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της εντός ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι δεν παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια, Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40 /2011  

 

ΘΕΜΑ: Δημιουργία πάρκινγκ  αναψυχής   στα όρια της  Δ.Κ Νικήτης

 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης.

  Ο κ.Τσολίδης εισηγείται το θέμα και προτείνει να δημιουργηθούν θέσεις για παρκινγκ σε διάφορα σημεία για την στάση λεωφορείων ή εισερχόμενων αυτοκινήτων.

Ο κ Ζαφειρούδης έθεσε μια γενική παρατήρηση αντί να εξετάζουν γενικά και αόριστα θέματα να υπάρχουν ποιο συγκεκριμένα και σημαντικά θέματα με ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο κ. Γιοβανέκος τονίζει ότι πρέπει τα θέματα πρέπει να ναι συγκεκριμένα όπως και οι τοποθεσίες για παρκινγκ και  προτείνει να ξανασυζητηθεί το θέμα στο επόμενο συμβούλιο γι αυτό το λόγο δεν ψηφίζει το θέμα.

Ο κ. Γεωργακούδας συμφωνεί με την δημιουργία παρκινγκ αλλά με κατάλληλες προϋποθέσεις. Το ψηφίζουν ο κ. Γεωργακούδας  και ο Πρόεδρος κ. Τσολίδης.

                                                                                               

Το  Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και των Συμβούλων.

                                   

                                                           

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ           

 

Α. Ότι πρέπει να δημιουργηθούν  παρκινγκ αναψυχής  στα όρια της ΔΚ. Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2011.

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ                 

(Υπογραφή)                                                             (Υπογραφές)                            

           

 

                                                           

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg