Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 143/2011

143/2011 Εκτύπωση
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΑπό το πρακτικό της 13/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας. 

Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8292/03-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1)      Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Σπανός Μιχαήλ

2)      Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Αναγνωστάρας Γεώργιος

3)      Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαλέξης Κων/νος

4)      Λογοτριβή Ελένη                                            4) Φάλκος Kων/νος

5)      Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  5) Γκιώτης Νικόλαος

6)      Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

7)      Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Γεωργιάδης Αναστάσιος

8)      Παπαστεργίου Αχιλλέας                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης

9)      Παστογιάννης Γεώργιος                                 9) Πράτσας Ιωάννης

10)  Μάντσιος Βασίλειος                                       10) Μάλαμα Κυριακή

11)  Κωστίκας Στυλιανός

12)  Γιοβανούδας Βαρσάμης

13)  Γκαλή Γιαννούλα

14)  Τσιάρας Εμμανουήλ

15)  Πράτσας Αγγελος

16)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος

17)  Πετρίδης Νικόλαος

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης, Αγ.Νικολάου κ. Παρδάλης, Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης και Νικήτης κ.Τσολίδης.

Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κατσίκης Παναγιώτης και 2) Πράτσας Ιωάννης, κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δ.Σ.

Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Δημητρός Δημήτριος του Αστ. και 2) Φάλκος Κων/νος κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς το Δήμαρχο.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση διότι σημειώθηκαν έξι ώρες συνεδρίασης, μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως , το οποίο συζητήθηκε πρώτο στην ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά «Επιχορηγήσεις συλλόγων Δήμου Σιθωνίας» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον καθώς και για τη συζήτησή του. Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Πετρίδης Νικόλαος, 3) Πράτσας Άγγελος, διότι δεν υπάρχει κατεπείγον στο θέμα.

 Αριθμός Απόφασης: 143/2011Θέμα: 5ο          

«Επιχορηγήσεις συλλόγων Δήμου Σιθωνίας»».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Χριστοδούλου Νικόλαο, ο οποίος εισηγούμενος το πέμπτο (5o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, :

            Προτείνει να επιχορηγηθούν οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου Σιθωνίας για όλο το έτος του 2011, για την κάλυψη αναγκών τους, ως εξής:

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

3.000€

ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

3.000€

ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

3.000€

ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ

3.000€

ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ

3.000€

Α.Σ.ΣΑΡΤΗΣ

3.000€

Β) ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟΚ ΝΙΚΗΤΗΣ

3.000€

ΑΟΚ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

1.500€

Α.Ε.ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ

1.500€

Γ)ΣΤΙΒΟΥ

Γ.Σ. ΣΙΘΩΝΙΑ

2.000€

Δ) ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ

Α.Σ ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ

1.000€

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΣΙΘΩΝ

7.000€

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ

7.000€

ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΣΟΣ

7.000€

ΠΑΡΘΕΝΩΝ

7.000€

ΝΕΑ ΑΣΣΑ

7.000€

ΣΥΚΙΩΤΑΚΙΑ

7.000€

ΑΦΗΣΙΑ

7.000€

ΣΥΛ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ

2.000€

ΣΥΛ. ΠΑΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

1.000€

ΣΥΛ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΡΩΝΗΣ

3.000€

 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα, προτείνει ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Συκιάς «Ο ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ» να επιχορηγηθεί με το ποσό των 5.000,00 € καθώς είναι η μόνη ομάδα που βρίσκεται στην Α κατηγορία, και έχει περισσότερες ανάγκες.

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την επιχορήγηση των συλλόγων του Δήμου.

            Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Χριστοδούλου,

Αποφασίζει Ομόφωνα Α) Εγκρίνει την επιχορήγηση των αθλητικών συλλόγων του Δήμου Σιθωνίας, ως κάτωθι:1) Επιχορηγεί τον Αθλητικό Σύλλογο  «ΦΟΙΝΙΚΑ» Νικήτης με το ποσό των 3.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Αθλητικού Συλλόγου  «ΦΟΙΝΙΚΑ» Νικήτης.2) Επιχορηγεί τον Αθλητικό Σύλλογο  «ΑΣΤΗΡ» Αγ.Νικολάου με το ποσό των 3.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Αθλητικού Συλλόγου  «ΑΣΤΗΡ» Αγ.Νικολάου.3) Επιχορηγεί τον Αθλητικό Σύλλογο  «ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ» Ν.Μαρμαρά με το ποσό των 3.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Αθλητικού Συλλόγου  «ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ» Ν.Μαρμαρά.4) Επιχορηγεί τον Αθλητικό Σύλλογο  «ΘΥΕΛΛΑ» Μεταγγιτσίου με το ποσό των 3.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Αθλητικού Συλλόγου  «ΘΥΕΛΛΑ» Μεταγγιτσίου.5)  Επιχορηγεί τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Συκιάς «Ο ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ» με το ποσό των 5.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Συκιάς «Ο ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ».6) Επιχορηγεί τον Αθλητικό Όμιλο Σάρτης με το ποσό των 3.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Αθλητικού Ομίλου Σάρτης.7) Επιχορηγεί τον Αθλητικό Σύλλογο Μπάσκετ ΑΟΚ Νικήτης με το ποσό των 3.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Αθλητικού Συλλόγου  Μπάσκετ ΑΟΚ Νικήτης8) ) Επιχορηγεί τον Αθλητικό Σύλλογο Μπάσκετ ΑΟΚ Ν.Μαρμαρά με το ποσό των 1.500,00 € .Ψηφίζει πίστωση 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Αθλητικού Συλλόγου  Μπάσκετ ΑΟΚ Ν.Μαρμαρά.9)  Επιχορηγεί τον Αθλητικό Σύλλογο Μπάσκετ Α.Ε Μεταγγιτσίου με το ποσό των 1.500,00 € .Ψηφίζει πίστωση 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Αθλητικού Συλλόγου  Μπάσκετ Α.Ε Μεταγγιτσίου.10) Επιχορηγεί τον Γυμναστικό Σύλλογο Στίβου «ΣΙΘΩΝΙΑ» Νικήτης με το ποσό των 2.000,00 €.Ψηφίζει πίστωση 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Γυμναστικού Συλλόγου  Στίβου «ΣΙΘΩΝΙΑ» Νικήτης.11)  Επιχορηγεί τον Αθλητικό Σύλλογο ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ με το ποσό των 1.000,00 €.Ψηφίζει πίστωση 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Αθλητικού Συλλόγου  ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ. Β) Εγκρίνει την επιχορήγηση των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Σιθωνίας, ως κάτωθι:1) Επιχορηγεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΣΙΘΩΝ» Νικήτης με το ποσό των 7.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 7.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΣΙΘΩΝ» Νικήτης.2) Επιχορηγεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ» Αγίου Νικολάου με το ποσό των 7.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 7.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ» Αγίου Νικολάου.3) Επιχορηγεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΟΣ» Νέου Μαρμαρά με το ποσό των 7.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 7.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΟΣ» Νέου Μαρμαρά.4) Επιχορηγεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΠΑΡΘΕΝΩΝ» Νέου Μαρμαρά με το ποσό των 7.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 7.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΠΑΡΘΕΝΩΝ» Νέου Μαρμαρά.5) Επιχορηγεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΝΕΑ ΑΣΣΑ» Μεταγγιτσίου με το ποσό των 7.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 7.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΝΕΑ ΑΣΣΑ» Μεταγγιτσίου.6)  Επιχορηγεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο Συκιάς Χαλκιδικής «ΤΑ ΣΥΚΙΩΤΑΚΙΑ» με το ποσό των 7.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 7.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Πολιτιστικού Συλλόγου Συκιάς Χαλκιδικής «ΤΑ ΣΥΚΙΩΤΑΚΙΑ».7) Επιχορηγεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σάρτης «Η ΑΦΗΣΙΑ» με το ποσό των 7.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 7.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Πολιτιστικού Συλλόγου Σάρτης «Η ΑΦΗΣΙΑ».8) Επιχορηγεί τον Σύλλογο Γυναικών Νικήτης με το ποσό των 2.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Συλλόγου Γυναικών Νικήτης.9) Επιχορηγεί τον Σύλλογο Παλιάς Νικήτης με το ποσό των 1.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Συλλόγου Παλιάς Νικήτης.10) Επιχορηγεί τον Σύλλογο Γυναικών Τορώνης με το ποσό των 3.000,00 € .Ψηφίζει πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».Το χρηματικό ένταλμα θα κοπεί επ’ ονόματι του Συλλόγου Γυναικών Τορώνης.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 143/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.  Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα μέλη Υπογραφή                                                                                      ΥπογραφέςΑκριβές ΑπόσπασμαΟ Πρόεδρος  ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg