Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 146/2011

146/2011 Εκτύπωση
 

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 13/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8292/03-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                1) Σπανός Μιχαήλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                  2) Αναγνωστάρας Γεώργιος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαλέξης Κων/νος
4) Λογοτριβή Ελένη                                           4) Φάλκος Kων/νος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  5) Γκιώτης Νικόλαος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                  6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                               7) Γεωργιάδης Αναστάσιος
8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης
9) Παστογιάννης Γεώργιος                                 9) Πράτσας Ιωάννης
10) Μάντσιος Βασίλειος                                     10) Μάλαμα Κυριακή
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Γκαλή Γιαννούλα
14) Τσιάρας Εμμανουήλ
15) Πράτσας Αγγελος
16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17) Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης, Αγ.Νικολάου κ. Παρδάλης, Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης και Νικήτης κ.Τσολίδης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κατσίκης Παναγιώτης και 2) Πράτσας Ιωάννης, κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δ.Σ.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Δημητρός Δημήτριος του Αστ. και 2) Φάλκος Κων/νος κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς το Δήμαρχο.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση διότι σημειώθηκαν έξι ώρες συνεδρίασης, μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως , το οποίο συζητήθηκε πρώτο στην ημερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Πρόσληψη προσωπικού για έκτακτες ανάγκες»και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον, διότι δεν έχει ακόμη εγκριθεί η πρόσληψη του προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου μας από την ΠΥΣ. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον καθώς και για τη συζήτησή του. Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος αναφέρει ότι δεν υπάρχει κατεπείγον, ούτε έκτακτη ανάγκη, 2) Τσιάρας Εμμανουήλ, 3) Γκαλή Γιαννούλα, 4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 5) Πράτσας Άγγελος, 6) Πετρίδης Νικόλαος, 7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, οι οποίοι δεν θεωρούν το θέμα κατεπείγον. Ο Κατσίκης Παναγιώτης δηλώνει παρών.

Αριθμός Απόφασης: 146/2011
Θέμα: 8ο    
«Πρόσληψη προσωπικού για έκτακτες ανάγκες.».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το όγδοο (8o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:
«1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»

Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.

Όπως γνωρίζεται στο Δήμο μας μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί από την ΠΥΣ το προσωπικό για να πλαισιώσει τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου. Ακόμη και μετά και την έγκριση του προσωπικού το οποίο έχει ζητηθεί από το Δήμο (σημειωτέον ότι δεν γνωρίζουμε τον αριθμό προσλήψεων που θα εγκριθεί για το Δήμο μας). Απαιτείται διάστημα 35 ημερών περίπου για να προκηρυχθεί και να τελειώσει ο διαγωνισμός ύστερα από σχετική έγκριση του ΑΣΕΠ (με τις καλύτερες προβλέψεις). Το προσωπικό και εφόσον δεν υπάρχουν σχετικές ενστάσεις θα μπορούσε από το διαγωνισμό αυτό να πλαισιώσει τις ανταποδοτικές υπηρεσίες στο μέσο του Ιουλίου. Η κατάσταση που θα επικρατήσει στο Δήμο θα είναι χαώδης και τραγική με απρόβλεπτες συνέπειες από την έλλειψη προσωπικού σε καίριους τομείς για ένα καθόλα τουριστικό Δήμο με σημαντική υστέρηση σε καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση κ.λ.π..
Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη δασοκάλυψη του Δήμου μας.  Την ύπαρξη τεσσάρων (4) μικρών ευέλικτων πυροσβεστικών αυτοκινήτων στον πρώην Δήμο Τορώνης τα οποία χρησιμοποιούνται για μια διαρκή επιτήρηση για άμεση επέμβαση όπου χρειασθεί η παρουσία τους και η προσφορά τους έχει εκτιμηθεί από όλους τους φορείς.
Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για να αιτηθεί ο Δήμος μας την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού ορισμένου χρόνου 2 μηνών ούτως ώστε να μπορέσει να καλύψει τα κενά που αποδεδειγμένα υπάρχουν και έχουν αναφερθεί.
Το προσωπικό το οποίο κατ΄ ελάχιστον απαιτείται είναι:
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 ΟΔΗΓΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ (4 ΟΧΗΜΑΤΑ) 4
2 ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ                    6
3 ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ         14
4 ΟΔΗΓΟΙ                                                 2
5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                     10
                                                ΣΥΝΟΛΟ 36

Επειδή οι λόγοι που επικαλούμαστε για την έγκριση του ανωτέρω προσωπικού είναι σοβαροί και ζωτικής σημασίας να προβείτε άμεσα στην έγκριση για το έκτακτο προσωπικό.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του ανωτέρω προσωπικού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Αντιδήμαρχο και έπειτα διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
1. το άρθρο 206 του Ν. 3584/07
2. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
3. την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2011 του Δήμου  Σιθωνίας
4. την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003
5. την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ  οικ 5345/4-2-2005
6. το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ

                                                   Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α. Την   πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο (2μηνο).

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 ΟΔΗΓΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ (4 ΟΧΗΜΑΤΑ) 4
2 ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ                     6
3 ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ          14
4 ΟΔΗΓΟΙ                                                  2
5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                      10
                                                  ΣΥΝΟΛΟ 36

Β. Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει την πίστωση πού είναι γραμμένη στον Κ.Α. 02.20.6041, Κ.Α. 02.20.6054, του πρ/σμού των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2011.


Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Γκαλή Γιαννούλα, 3) Τσιάρας Εμμανουήλ, 4) Κατσίκης Παναγιώτης, μειοψηφούν γιατί για τις θέσεις αυτές δεν συντρέχουν έκτακτες ανάγκες, δεν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες.
5) Πράτσας Άγγελος, ο οποίος διαφωνεί με το κατεπείγον του θέματος για τις έκτακτες ανάγκες, εκτιμώντας ότι ανάγκες θα καλυφθούν από την πρόταση που προέβλεπε το οργανόγραμμα των ανταποδοτικών. 6) Πετρίδης Νικόλαος, διότι έχει καταγγελίες ότι 28 άτομα απασχολούνται χωρίς σύμβαση και ότι τα 2μηνα που προτίθεστε να πάρετε είναι για να τακτοποιήσετε τα άτομα που ήδη δουλεύουν στο Δήμο.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος δηλώνει παρών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 146/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                             Τα μέλη
 Υπογραφή                                                            Υπογραφές
                               Ακριβές Απόσπασμα
                                Ο Πρόεδρος


                          ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg