Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 159/2011

159/2011 Εκτύπωση
 


                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 14/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9030/17-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                      1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                        2) Φάλκος Κων/νος 
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.          3) Παστογιάννης Γεώργιος           
4) Λογοτριβή Ελένη                                4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Σπανός Μιχαήλ                                   5) Γκιώτης Νικόλαος
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                    6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                       7) Πράτσας Άγγελος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος                     8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαλέξης Κων/νος                            9) Πετρίδης Νικόλαος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16)  Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριάνταφυλλος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος  προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αριθμός Απόφασης: 159/2011
Θέμα: 8ο    
«Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ψηλογιάννη Γεώργιο, ο οποίος εισηγούμενος το όγδοο (8o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’): «1. Σε κάθε δήμο η δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:
α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο,
β) εκπρόσωπο  Συλλόγου γονέων των μαθητών,
γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης,
ε) εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο,
στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, Α΄θμιας και Β΄θμιας.
Παράλληλα ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφασης Υπ.Ε.Π.Θ.: «Η θητεία του προέδρου και των μελών των κατά το άρθρο 50 του Ν.1566/1985 δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας είναι διετής».
Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’): «Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί».
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει α) τον ορισμό Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Σιθωνίας και β) να εγκρίνει τη συμμετοχή ενός (1) εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας γ) να εγκρίνει τη συμμετοχή εκπροσώπου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
Οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι σύλλογοι εκπαιδευτικών πρ/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης έχουν με έγγραφά τους ορίσει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους.
Προτείνεται Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Αναγνωστάρας Γεώργιος με αναπληρωτή του τον κ.Ψηλογιάννη Γεώργιο. Προτείνεται εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων ο κ.Βαλάχης Ιωάννης, από το σύλλογο ενοικιαζομένων δωματίων Μαρμαρά, με αναπληρωτή του τον κ.Καϊκη Δημήτριο. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου προτείνεται η κ.Ζήση Αικατερίνη με αναπληρώτρια την Γκιζγκή Αικατερίνη.
Ο κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης προτείνει την κ.Φερενίδου Πολυξένη, εκπαιδευτικό της πρ/θμιας εκπαίδευσης.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τις ανωτέρω προτάσεις,
                                                   Αποφασίζει Ομόφωνα

Συγκροτεί Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Σιθωνίας ως κάτωθι;
1) Αναγνωστάρα Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ.Ψηλογιάννη Γεώργιο.
2) Ζήση Αικατερίνη, με αναπληρωματικό μέλος τη Γκιζγκή Αικατερίνη από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Ν.Μαρμαρά.
3) Ορφανίδη Σάββα, Δ/ντης δημ.σχολείου Μαρμαρά ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον κ.Κανέλη Ελευθέριο, Δ/ντη δημ.σχολείου Συκιάς. (από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)
4) Βυθούλκα Αναστάσιο, Προϊστάμενος γραφείου φυσικής αγωγής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Χονδρογιώργη Ιωακείμ, Δ/ντη Γεν.Λυκείου Αγ.Νικολάου (από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
5) Βαλαχή Ιωάννη, σύλλογο ενοικιαζομένων δωματίων Μαρμαρά ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Καϊκη Δημήτριο, εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων.
6) Καρανικόλα Νικόλαο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του την κ.Φερενίδου Πολυξένη, από σύλλογο εκπαιδευτικών Πρ/θμιας Εκπαίδευσης.
7) Γιοβανέκο Τριαντάφυλλο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ.Μάντσιο Βασίλειο, καθηγητή ΕΠΑΛ Νικήτης, από το σύλλογο εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 159/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                    Υπογραφές

                                Ακριβές Απόσπασμα
                                    Ο Πρόεδρος

                         ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg