Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 161/2011

161/2011 Εκτύπωση
 

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 14/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9030/17-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                      1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                        2) Φάλκος Κων/νος 
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.          3) Παστογιάννης Γεώργιος           
4) Λογοτριβή Ελένη                                4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Σπανός Μιχαήλ                                   5) Γκιώτης Νικόλαος
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                    6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                       7) Πράτσας Άγγελος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος                    8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαλέξης Κων/νος                           9) Πετρίδης Νικόλαος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16)  Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριάνταφυλλος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος  προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 161/2011
Θέμα: 10ο    
«Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης  «Η ΣΙΘΩΝΙΑ» του Δήμου Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δέκατο (10o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 4073/21-04-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Δ/κου Οικ/κου Ν.Χαλκιδικής, σύμφωνα με το οποίο κατά τον έλεγχο νομιμότητας της με αρ. 39/2011 απόφασης  του Δ.Σ. που αφορά «Ορισμό μελών Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Σιθωνίας με την επωνυμία «Η ΣΙΘΩΝΙΑ», πρέπει να οριστούν αναπληρωματικά μέλη, καθώς επίσης να συμπληρωθεί στο κείμενο της αρ. 39/2011 απόφασης η ιδιότητα  και των λοιπών μελών.
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης  «Η ΣΙΘΩΝΙΑ» του Δήμου Σιθωνίας κ.Χριστοδούλου Νικόλαος, προτείνει τους: 1) Δημοτική σύμβουλο κα. Λογοτριβή Ελένη, αναπληρώτρια του Προέδρου, 2) Δημοτικό σύμβουλο Σπανός Μιχαήλ, αναπληρωτής του Αντιπροέδρου, 3) Βλαβή Άννα, αναπληρώτρια του μέλους κ.Γκιούρα, 4) Ζαβού Μαρία, αναπληρώτρια του μέλους κ.Μυλωνά, 5) Καραμούτα Μαρία, αναπληρώτρια του μέλους κ.Δεληδημητρίου, 6) Κιρχόφ Αγγέλικα, αναπληρώτρια του μέλους κ.Καζάνη.
Ο κ.Γιοβανούδας προτείνει την κα.Γκαλή Γιαννούλα αναπληρώτρια του μέλους της μειοψηφίας του κ.Τσιάρα Εμμανουήλ.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, την πρόταση του κ.Χριστοδούλου και το ανωτέρω έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης,
                                                    Αποφασίζει Ομόφωνα
Ορίζει αναπληρωματικά μέλη στο Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης  «Η ΣΙΘΩΝΙΑ» του Δήμου Σιθωνίας, ως εξής:
1. Λογοτριβή Ελένη, αναπληρώτρια του Προέδρου.
2. Σπανός Μιχαήλ, αναπληρωτής του Αντιπροέδρου.
3. Γκαλή Γιαννούλα, αναπληρώτρια του μέλους της μειοψηφίας .
4. Βλαβή Άννα, αναπληρώτρια του μέλους κ.Γκιούρα.
5. Ζαβού Μαρία, αναπληρώτρια του μέλους κ.Μυλωνά.
6. Καραμούτα Μαρία, αναπληρώτρια του μέλους κ.Δεληδημητρίου.
7. Κιρχόφ Αγγέλικα, αναπληρώτρια του μέλους κ.Καζάνη.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 161/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                    Υπογραφές
                              Ακριβές Απόσπασμα
                                     Ο Πρόεδρος

                               ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
------------ compost22.jpg
ΚΑΝΕ ΤΩΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣΚΑΔΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg