Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 194/2011

194/2011 Εκτύπωση
 

                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 15/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις επτά (7) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10359/30-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                1) Λογοτριβή Ελένη
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     2) Σπανός Μιχαήλ
3) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   3) Φάλκος Κων/νος
4) Λαθούρη-Πάργα Μαρία                                 4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                               5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                  6) Πετρίδης Νικόλαος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Μάλαμα Κυριακή
8) Παπαλέξης Κων/νος
9) Μάντσιος Βασίλειος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Κατσίκης Παναγιώτης
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Παπαστεργίου Αχιλλέας


Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάλαμα Κυριακή, 2) Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) Τσιάρας Εμμανουήλ, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν.Νικήτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος  Κωνσταντίνος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Κυριακή Μάλαμα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε μετά το δέκατο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 194/2011
Θέμα: 12ο    
«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Σάρτης».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος εισηγούμενος το δωδέκατο (12o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Σε εφαρμογή των προβλέψεων της κείμενης νομοθεσία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ.Σάρτης», αριθμός μελέτης 2/2011.
 Σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.8 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», ο προαναφερόμενος ΑΠΕ τίθεται προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Επισημαίνεται ότι ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, ο οποίος συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εκτελεσθεισών εργασιών, κλείνει στο ποσό των 30.889,85 € παρουσιάζει δηλαδή μείωση της συμβατική δαπάνης κατά πέντε ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (5.79€).
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του ανωτέρω ΑΠΕ.
Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ.Παπαζαχαρία και τον ανωτέρω 1ο ΑΠΕ,

                                                 Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ.Σάρτης», αριθμός μελέτης 2/2011, με ανάδοχο την εταιρεία Δ. & Κ. Λουκάκης Ο.Ε., ο οποίος κλείνει στο ποσό των 30.889,85 € παρουσιάζει δηλαδή μείωση της συμβατική δαπάνης κατά πέντε ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (5.79€).

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι; 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 3) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 7) Χριστοδούλου Νικόλαος, 8) Παπαλέξης Κων/νος, 9) Μάντσιος Βασίλειος, 10) Γκιώτης Νικόλαος, 11) Κωστίκας Στυλιανός, 12) Λογοτριβή Ελένη, 13) Πράτσας Άγγελος, 14) Πράτσας Ιωάννης, 15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 16) Τσιάρας Εμμανουήλ.

Κατά είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος αναφέρει ότι δεν πρέπει να εγκριθεί, καθώς ξοδεύτηκαν χρήματα και δεν έγινε έργο, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 3) Κατσίκης Παναγιώτης

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 194/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                                             Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                              Υπογραφές
         
                                          Ακριβές Απόσπασμα
                                          Νικήτη, 08/07/2011
                                                Ο Πρόεδρος

 

                                            ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg