Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 225/2011

225/2011 Εκτύπωση
 

                                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 16/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11328/15-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας               1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                 2) Λαθούρη Πάργα Μαρία
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.   3) Φάλκος Κων/νος
4) Σπανός Μιχαήλ                            4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος             5) Χριστοδούλου Νικόλαος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Παπαλέξης Κων/νος
8) Παπαστεργίου Αχιλλέας
9) Παστογιάννης Γεώργιος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας  Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Πετρίδης Νικόλαος
21) Μάλαμα Κυριακή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Αγ.Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν από το πρώτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νικήτης». Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος επέστρεψε στο δεύτερο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος επέστρεψε στην έναρξη των εντός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν από το έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Πετρίδης Νικόλαος επέστρεψαν στην έναρξη του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Πράτσας Ιωάννης και κ.Κωστίκας Στυλιανός αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση και πριν την ψήφιση του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Κωστίκας Στυλιανός επέστρεψε στη συνεδρίαση στην έναρξη του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε στην έναρξη του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος επέστρεψε στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.  Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος και κα.Γκαλή Γιαννούλα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε στην έναρξη του δέκατου πέμπτου θέματος και επέστρεψε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ίδιου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος, διαμαρτυρόμενος για τις αναθέσεις. Οι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κα. Μάλαμα Κυριακή αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος. Η κα. Μάλαμα Κυριακή επέστρεψε στην έναρξη του εικοστού τρίτου θέματος της ημ. διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:225/2011
Θέμα: 13ο    
«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου»».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο κ.Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο τρίτο (13o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 213/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Τορώνης εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της υπ’ αριθμ. 99/2009 τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή Εξωτερικού Υδραγωγείου Τ.Δ. Σάρτης», προϋπολογισμού μελέτης εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (181.338,14€).
Μειοδότης του διαγωνισμού και ανάδοχος του παραπάνω έργου αναδείχθηκε η κατασκευαστική εταιρεία: «Γ. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ – Θ. ΛΙΑΤΟΣ Ο.Ε.», με την οποία ο πρώην Δήμος Τορώνης υπέγραψε το σχετικό εργολαβικό συμφωνητικό ποσού εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (146.289,59€) ή εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (174.084,61€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%.
Για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εκτελεσθεισών εργασιών καθώς και την αναπροσαρμογή της δαπάνης λόγω μεταβολής του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%, συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ), ο οποίος κλείνει στο ποσό των εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (177.068.87€), παρουσιάζει δηλαδή υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης κατά δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (2.984,26€).
Ο προαναφερόμενος ΑΠΕ τίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Παπαζαχαρία και τον ανωτέρω 1ο ΑΠΕ του έργου,

                                                      Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Υδραγωγείου Τ.Δ. Σάρτης», αρ 99/2009 τεχνική μελέτη, με ανάδοχο την κατασκευαστική εταιρεία «Γ. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ – Θ. ΛΙΑΤΟΣ Ο.Ε.».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 225/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                           Υπογραφές
                                          Ακριβές Απόσπασμα
                                          Νικήτη, 20/07/2011
                                                Ο Πρόεδρος

 

                                       ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 


 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg