Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 237/2011

237/2011 Εκτύπωση
 

                                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 16/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11328/15-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                   1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                     2) Λαθούρη Πάργα Μαρία
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.        3) Φάλκος Κων/νος
4) Σπανός Μιχαήλ                                 4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                  5) Χριστοδούλου Νικόλαος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                      6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Παπαλέξης Κων/νος
8) Παπαστεργίου Αχιλλέας
9) Παστογιάννης Γεώργιος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας  Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Πετρίδης Νικόλαος
21) Μάλαμα Κυριακή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Αγ.Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν από το πρώτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νικήτης». Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος επέστρεψε στο δεύτερο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος επέστρεψε στην έναρξη των εντός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν από το έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Πετρίδης Νικόλαος επέστρεψαν στην έναρξη του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Πράτσας Ιωάννης και κ.Κωστίκας Στυλιανός αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση και πριν την ψήφιση του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Κωστίκας Στυλιανός επέστρεψε στη συνεδρίαση στην έναρξη του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε στην έναρξη του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος επέστρεψε στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.  Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος και κα.Γκαλή Γιαννούλα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε στην έναρξη του δέκατου πέμπτου θέματος και επέστρεψε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ίδιου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος, διαμαρτυρόμενος για τις αναθέσεις. Οι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κα. Μάλαμα Κυριακή αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος. Η κα. Μάλαμα Κυριακή επέστρεψε στην έναρξη του εικοστού τρίτου θέματος της ημ. διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:237/2011
Θέμα: 25ο    
«Αποδοχή, κατανομή και ψήφιση πίστωσης ΣΑΤΑ-Πολιτική Προστασία».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κα. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό πέμπτο (25o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ.: 22666/23-06-2011 έγγραφο του Υπουργείου  Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Δ/σης, Γεν. Δ/νση Αναπτ. Προγρ., Δ/νση Αναπτ. Προγρ  & Δ.Ο., σύμφωνα με το οποίο κατανέμεται ποσό στους Δήμους και συνδέσμους για κάλυψη δράσεων πυροπρασταίας (ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία 2011).
Στο Δήμο μας κατανέμεται το ποσό των 86.100,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Το ποσό αυτό είχε εγγραφεί αρχικά στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2011.
Όπως γνωρίζεται κατά τη σύνταξη του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2011, είχαν γραφεί πιστώσεις για εκτέλεση και αποπληρωμή διαφόρων έργων, αρκετές από τις οποίες, θα καλυφθούν από χρήματα προερχόμενα από ΣΑΤΑ (Ν. 1228/89).
Συνεπώς παρίσταται ανάγκη καθορισμού των Κ.Α. του πρ/σμού των εξόδων του Δήμου, των οποίων οι δαπάνες θα καλυφθούν από χρήματα της ΣΑΤΑ (Ν. 1828/89) και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρίσταται ανάγκη κατανομής των ανωτέρω χρημάτων και ψηφίσεως της σχετικής πίστωσης και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.
   Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
                                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία
  
Κατανέμει το ποσό των 86.100,00 € προερχόμενο από ΣΑΤΑ –Πολιτική Προστασία έτους 2011, ως εξής:
1) Στον Κ.Α. 02.30.7333.0022 πίστωση εκ 20.000,00 € με τίτλο «Συντήρηση δασικών δρόμων έτους 2011».
2) Στον Κ.Α. 02.20.7336.0024 πίστωση εκ 43.100,00 € με τίτλο «Συντήρηση χώρων απορριμμάτων έτους 2009», και ψηφίζει την ανωτέρω πίστωση στον ανωτέρω Κ.Α. για το συγκεκριμένο σκοπό.
3) Στον Κ.Α. 02.20.7326.0012 πίστωση εκ 23.000,00 € με τίτλο «Πυροπροστασία χώρων απορριμμάτων 2011», και ψηφίζει την ανωτέρω πίστωση στον ανωτέρω Κ.Α. για το συγκεκριμένο σκοπό.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης και 2) Πράτσας Άγγελος, συμφωνούν με την αποδοχή των χρημάτων και δεν συμφωνούν με την κατανομή.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 237/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                                                    Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                                      Υπογραφές
                                                Ακριβές Απόσπασμα
                                                Νικήτη, 22/07/2011
                                                      Ο Πρόεδρος

 

                                             ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg