Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow Αποφαση 47

Αποφαση 47 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η Μαΐου  2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 6482/13.05.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι δεν παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια, Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:10 ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 47 /2011  

 

ΘΕΜΑ: Toποθέτηση  βιολογικών τουαλετών  στο χώρο που γίνεται η <<Λαϊκή  αγορά>>.

 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης.

   Ο κ. Τσολίδης  προτείνει να μπουν ενοικιαζόμενες  βιολογικές τουαλέτες στην <<Λαϊκή αγορά >> και να χρεώνουν το κόστος στους  ίδιους τους εμπόρους. Εάν πληρωθεί το κόστος και η δαπάνη απ τους ίδιους  τους εμπόρους  συμφωνούν ότι πρέπει να τοποθετηθούν οι βιολογικές τουαλέτες.

        Οι υπόλοιποι σύμβουλοι συμφωνούν με την αναφορά του κ. Τσολίδη.

 

   Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α..   Ο κ. Τσολίδης  προτείνει να μπουν ενοικιαζόμενες  βιολογικές τουαλέτες στην <<Λαϊκή αγορά >> και να χρεώνουν το κόστος στους  ίδιους τους εμπόρους. Εάν πληρωθεί το κόστος και η δαπάνη απ τους ίδιους  τους εμπόρους  συμφωνούν ότι πρέπει να τοποθετηθούν οι βιολογικές τουαλέτες

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2011.

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ                 

(Υπογραφή)                                                             (Υπογραφές)                            

                                                                       

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg