Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow Απόφαση Δ.Σ. 08/2011

Απόφαση Δ.Σ. 08/2011 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 892/28-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                                1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   2.Φάλκος Κωνσταντίνος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        3. Παπαστεργίου Αχιλλέας
4. Λογοτριβή Ελένη                                           4. Παστογιάννης Γεώργιος
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 5. Γεωργιάδης Αναστάσιος
6. Σπανός Μιχαήλ              6. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος             7. Πετρίδης Νικόλαος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Μάντσιος Βασίλειος
11. Γκιώτης Νικόλαος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γκαλή Γιαννούλα
16. Κατσίκης Παναγιώτης
17. Τσιάρας Εμμανουήλ
18. Πράτσας Άγγελος
19. Πράτσας Ιωάννης
20. Μάλαμα Κυριακή
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες, ως ευρισκόμενοι εκτός έδρας του Δήμου.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ.Τσελεπής Ανέστης.
Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος, καίτοι νομίμως κληθείς.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν ο κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρ.Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Προέδρου προς το Δ.Σ.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι,  Πετρίδης Νικόλαος και Ρεβενικιώτης Δημήτριος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Στη συνεδρίαση προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 8/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας, για το Α τρίμηνο του έτους 2011».

Θέμα: 1ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό Δ.Σιθωνίας, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Στο άρθρο 23 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ, ορίζονται τα εξής:
«2. Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σ' αυτή τη διαδικασία και να αναφέρονται, πέραν των στοιχείων (ονομασία και ταχυδρομική διεύθυνση) της αναθέτουσας αρχής, η αξία, η ποσότητα και η φύση των αγοραζομένων εμπορευμάτων, ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής (σε περίπτωση αποτυχόντος διαγωνισμού), ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά, ενδεχομένως δε, ο αριθμός των υποψηφίων που δεν προκρίθηκαν και οι λόγοι απόρριψης της υποψηφιότητάς τους. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από το νομάρχη. Εάν η προς εκτέλεση προμήθεια είναι δαπάνη ίσης ή μεγαλύτερης των 200.000 ECU, η απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή τα κυριότερα σημεία της διαβιβάζονται στην επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με φροντίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον ήθελαν ζητηθούν από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που η απευθείας ανάθεση αφορά προμήθεια ή δαπάνη της οποίας δεν υπερβαίνει κατά είδος, σε ετήσια βάση, το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) δραχμών (Σήμερα 15.000 ευρώ, όπως ορίστηκε με την ΚΥΑ αριθ. 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή εκείνο που ορίζεται στην περίπτωση θ της παραγράφου 20 του ν. 1797/1988 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, αποφασίζει σχετικά, με ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.
3.Σε περίπτωση που πριν από την απευθείας ανάθεση ματαιώθηκαν τα αποτελέσματα διαγωνισμού, οι παραπάνω αποφάσεις υποκαθίστανται από την απόφαση της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος κανονισμού, με ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω».
Επιπλέον, στο άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής: 
«1.Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του προς τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο ή, για τις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού, το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, που αποφασίζουν σχετικά, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1797/88, 2000/91 και του παρόντος κανονισμού:
α)Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προφέρει ο προμηθευτής.
β)Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ)Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου αυτής.
δ)Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.

2.Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί για:
α)ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
β)συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.
γ)Τελική ματαίωση της προμήθειας,
τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές, κατά περίπτωση».

Έπειτα από την 294/12-01-2011 διακήρυξη του διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια του θέματος, η Οικονομική Επιτροπή με την αρ. 7/2011 πράξη της αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού, έπειτα από την από 24/01/2011 γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού, διότι στο διαγωνισμό δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
Τέλος θέτω υπόψη σας την προσφορά του Χατζηφωτάκη Μενελάου, βενζινάδικο-λιπαντικά-ελαστικά-βουλκανιζατέρ, Σάρτη Χαλκιδικής, σχετικά με την προμήθεια του θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι δεν μπορεί να γίνει απ’ ευθείας ανάθεση, καθώς δεν έγιναν δύο διαγωνισμοί.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστ., θεωρεί ότι η απόφαση είναι παράνομη επικαλούμενος το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ.
Ο κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος διαβεβαιώνει ότι είναι νόμιμη η απ’ ευθείας ανάθεση ύστερα από ματαίωση του προηγηθέντος σχετικού διαγωνισμού λόγω μη υποβολής καμίας προσφοράς, σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιο για την αξιολόγηση οργάνου και τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, βάση των διατάξεων των άρθρων 21  παρ. 2 εδ.α και 23 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ. Επίσης αναφέρει ότι στις 03/01/2011 πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός με προηγούμενη απόφαση του πρώην Δήμου Σιθωνίας και στις 14/01/2011 πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός με προηγούμενη απόφαση του πρώην Δήμου Τορώνης, οι οποίοι απέβησαν άγονοι, διότι δεν έλαβε μέρος κανένας προμηθευτής
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 παρ. , το άρθρο 23 παρ.2 και το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ.
2. Την από 24/01/2011 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, για την ματαίωση του διαγωνισμού και την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας του θέματος.
3. Την αρ. 7/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη ματαίωση του διαγωνισμού.
4. Την προσφορά που υποβλήθηκε.
5. Την  από 01/02/2011 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας  των ανωτέρω προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της απ’ ευθείας ανάθεσης,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

1. Εγκρίνει τη ματαίωση του από 24/01/2011 διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας, για το Α τρίμηνο του έτους 2011».
2. Εγκρίνει την η απευθείας ανάθεση της προαναφερθείσας προμήθειας στον κ. Χατζηφωτάκη Μενέλαο, έναντι του ποσού των ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (96.646,52€), διότι ο σχετικός διαγωνισμός που προηγήθηκε απέβη άγονος, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Λαθούρη-Πάργα Μαρία, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 8) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 9) Χριστοδούλου Νικόλαος, 10) Μάντσιος Βασίλειος, 11) Γκιώτης Νικόλαος, 12) Κωστίκας Στυλιανός, 13) Πράτσας Άγγελος, 14) Πράτσας Ιωάννης, 15) Μάλαμα Κυριακή, 16) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 17) Πετρίδης Νικόλαος, 18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστ, 3) Γκαλή Γιαννούλα, 4) Κατσίκης Παναγιώτης, 5) Τσιάρας Εμμανουήλ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
   Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg