Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 242/2011

242/2011 Εκτύπωση
 


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 17/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11682/22-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τρεις (23) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας               1) Παπαλέξης Κων/νος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.   3) Κατσίκης Παναγιώτης
4) Λογοτριβή Ελένη                        4) Τσιάρας Εμμανουήλ
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία
6) Σπανός Μιχαήλ
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Φάλκος Κωνσταντίνος
12) Παστογιάννης Γεώργιος
13) Μάντσιος Βασίλειος
14) Γκιώτης Νικόλαος
15) Κωστίκας Στυλιανός
16) Γιοβανούδας Βαρσάμης
17) Γεωργιάδης Αναστάσιος
18) Γκαλή Γιαννούλα
19) Πράτσας Άγγελος
20) Πράτσας Ιωάννης
21) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
22) Πετρίδης Νικόλαος
23) Μάλαμα Κυριακή 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Δ.Κ.Νέου Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ.Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος εντός ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σπανός Μιχαήλ και Μάντσιος Βασίλειος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπανός Μιχαήλ επανήλθε όταν άρχισε η συζήτηση του 2ου θέματος εντός ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γκιώτης Νικόλαος, Ρεβενικιώτης Δημήτριος και Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 1ου θέματος εντός ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Σιθωνίας», και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον καθώς και για τη συζήτησή του.


Αριθμός Απόφασης: 242/2011
Θέμα: 1ο    εκτός ημερήσιας διάταξης
«Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1o) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι:
Έχοντας υπόψη:
1.-Τον  Ο.Ε.Υ του Δήμου Σιθωνίας [ΦΕΚ 865/Β/16-05-2011]
2.-Το ήδη υπάρχον Προσωπικό του Δήμου Σιθωνίας
 Εισηγούμαστε τις παρακάτω τροποποιήσεις στον Ο.Ε.Υ. για την περαιτέρω στελέχωση Υπηρεσιών του Δήμου:
1) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών:
 - Στο άρθρο 19 παρ.4 κλάδου ΔΕ να προστεθεί μία θέση ΔΕ5 Τεχνικός Δομικών Έργων
Με την παραπάνω τροποποίηση αυξάνονται οι θέσεις των ΔΕ από 52 σε 53.
Έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2011.
2) Τροποποίηση του άρθρου 20 (ΙΔΑΧ) με δημιουργία εννέα θέσεων για την κάλυψή τους από τα άτομα που έχουν δικαστικές αποφάσεις, ήτοι:
- τρείς (3) θέσεις ΥΕ16 εργατών καθαριότητας
- τέσσερις (4) ΥΕ16 θέσεις εργατών ύδρευσης
- μία (1) θέση ΥΕ16 εργάτης αποχέτευσης
- μία (1) θέση ΔΕ οδηγός απορριμματοφόρου
Έτσι το σύνολο των θέσεων ΙΔΑΧ αυξάνονται από 5 σε 9.
Έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2011.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, όπως παρακάτω:
1) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών:
 - Στο άρθρο 19 παρ.4 κλάδου ΔΕ να προστεθεί μία θέση ΔΕ5 Τεχνικός Δομικών Έργων
Με την παραπάνω τροποποίηση αυξάνονται οι θέσεις των ΔΕ από 52 σε 53 και προκαλείται δαπάνη για τους 4 τελευταίους μήνες του έτους 2011 από την δημοσίευση: 1άτομο ΔΕ Χ 1.412€ μισθός Χ 4 μήνες Χ 2 = 11.296€

Έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2011 στον Κ.Α. 02.30.6011  τακτικές αποδοχές μονίμων προϋπολογισμού 40.000€ και Κ.Α.02.30.6051 εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων προϋπολογισμού 10.000€

2) Τροποποίηση του άρθρου 20 (ΙΔΑΧ) με δημιουργία εννέα θέσεων για την κάλυψή τους από τα άτομα που έχουν δικαστικές αποφάσεις, ήτοι:
- τρείς (3) θέσεις ΥΕ16 εργατών καθαριότητας
- τέσσερις (4) ΥΕ16 θέσεις εργατών ύδρευσης
- μία (1) θέση ΥΕ16 εργάτης αποχέτευσης
- μία (1) θέση ΔΕ οδηγός απορριμματοφόρου
Έτσι το σύνολο των θέσεων ΙΔΑΧ αυξάνεται από 5 σε 14.
Έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2011, όπως παρακάτω:
- για τους εργάτες καθαριότητας στον Κ.Α.02.20.6021 αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου  με πίστωση 80.000€ και Κ.Α.02.20.6052 εργοδοτικές εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου  με πίστωση 22.000€ και προκαλείται δαπάνη για τους 4 τελευταίους μήνες του έτους 2011 από την δημοσίευση: 3άτομαΥΕ Χ 1.208€ μισθός Χ 4 μήνες Χ 2 =28.992€

- για τους εργάτες ύδρευσης στον Κ.Α.02.25.6021.0001 αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου με πίστωση 80.000€ και Κ.Α.02.25.6052.0001 εργοδοτικές εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου  με πίστωση 18.000€ και προκαλείται δαπάνη για τους 4 τελευταίους μήνες του έτους 2011 από την δημοσίευση: 4άτομαΥΕ Χ 1.208€ μισθός Χ 4 μήνες Χ 2 =38.656€

- για τον εργάτη αποχέτευσης στον Κ.Α.02.25.6021.0001 αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου με πίστωση 80.000€ και Κ.Α.02.25.6052.0001 εργοδοτικές εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου  με πίστωση 18.000€ και προκαλείται δαπάνη για τους 4 τελευταίους μήνες του έτους 2011 από την δημοσίευση: 1άτομοΥΕ Χ 1.208€ μισθός Χ 4 μήνες Χ 2 =9.664€

- για τον οδηγό απορριμματοφόρου στον Κ.Α.02.20.6021 αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου  με πίστωση 80.000€ και Κ.Α.02.20.6052 εργοδοτικές εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου  με πίστωση 22.000€ και προκαλείται δαπάνη για τους 4 τελευταίους μήνες του έτους 2011 από την δημοσίευση: 1άτομαΔΕ Χ 1.412€ μισθός Χ 4 μήνες Χ 2 =11.296€

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 242/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                Υπογραφές
         
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη,  29/07/2011
Ο Πρόεδρος
ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg