Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow Απόφαση Δ.Σ. 15/2011

Απόφαση Δ.Σ. 15/2011 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 892/28-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                                1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   2.Φάλκος Κωνσταντίνος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        3. Παπαστεργίου Αχιλλέας
4. Λογοτριβή Ελένη                                           4. Παστογιάννης Γεώργιος
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 5. Γεωργιάδης Αναστάσιος
6. Σπανός Μιχαήλ              6. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος             7. Πετρίδης Νικόλαος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Μάντσιος Βασίλειος
11. Γκιώτης Νικόλαος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γκαλή Γιαννούλα
16. Κατσίκης Παναγιώτης
17. Τσιάρας Εμμανουήλ
18. Πράτσας Άγγελος
19. Πράτσας Ιωάννης
20. Μάλαμα Κυριακή
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες, ως ευρισκόμενοι εκτός έδρας του Δήμου.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ.Τσελεπής Ανέστης.
Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος, καίτοι νομίμως κληθείς.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν ο κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρ.Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Προέδρου προς το Δ.Σ.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι,  Πετρίδης Νικόλαος και Ρεβενικιώτης Δημήτριος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Στη συνεδρίαση προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 15/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Ορισμός Αντιδημάρχου, υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας-συναρμοδιότητα κατά την αντιπυρική περίοδο».

Θέμα: 8ο
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει  υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 138/12-01-2011 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου, σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνει ότι πρέπει να οριστεί υπεύθυνος πολιτικής προστασίας-συναρμοδιότητα κατά την αντιπυρική περίοδο. Για την αντιμετώπιση της ξηροθερμικής περιόδου 2011 σε τοπικό επίπεδο ορίων ευθύνης του Δήμου, με πρόβλεψη ασφαλούς απομάκρυνσης πληθυσμού, πρέπει να οριστεί υπεύθυνος Αντιδήμαρχος, ο οποίος θα ενημερώνεται σε  περίπτωση συμβάντων στον τομέα ευθύνης του Δήμου, πέραν του Δημάρχου και ο οποίος θα έχει την κινητοποίηση του μηχανισμού του Δήμου, όπως ορίζονται στο έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος προτείνει να οριστεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το  Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε  υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, την πρόταση του Δημάρχου και το ανωτέρω έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου,
Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαστεργίου Αχιλλέα, υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιθωνίας ο οποίος θα ενημερώνεται σε  περίπτωση συμβάντων στον τομέα ευθύνης του Δήμου πέραν του Δημάρχου και ο οποίος θα έχει την κινητοποίηση του μηχανισμού του Δήμου, όπως ορίζονται στο έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
   Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg