Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 38

ΑΠΟΦΑΣΗ 38 Εκτύπωση
 

 


                             A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 10/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.
 
  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 02η του μηνός Μαΐου  του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 5588/28-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                              1. Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
2.  Κωστίκας Στυλιανός
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Μάντσιος Βασίλειος
5.  Σπανός Μιχαήλ  
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
                  
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Αριθμός θέματος: 2o
                                     «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

 «Ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης για ηλεκτροδότηση γεώτρησης ».

Αριθμός Απόφασης: 38/2011

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. εισηγούμενος το δεύτερο  (2ο )  θέμα της εκτός ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε
Ο Δήμος οφείλει στη ΔΕΗ:

1.Για Ηλεκτροδότηση γεώτρησης  στη θέση Δημανιώτικα παροχή Νο 5  το ποσό 71.601,08€

Για την ανωτέρω πίστωση πρέπει να ορίσουμε έναν υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας ως υπόλογο για την πληρωμή του εντάλματος . Προτείνω για την παραπάνω θέση τον υπάλληλο Κρικελίκο Ιωακείμ του Ιωάννη.


Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

.

 

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ορίζει τον υπάλληλο Κρικελίκο Ιωακείμ του Ιωάννη  υπόλογο προπληρωμής του εντάλματος  εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα γίνεται στο όνομα του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός διμήνου. Η διαχείριση  του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 32,33,34 και 37 του Β.Δ 17/15-15/6/1959. 
Β. Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7325.0002  την παρακάτω πιστώση:
          
1. Ηλεκτροδότηση γεώτρησης  στη θέση Δημανιώτικα παροχή Νο 5  το ποσό 71.601,08€


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                       Τα μέλη
Υπογραφή                                                      Υπογραφές
                               Ακριβές Απόσπασμα
                                 Ο Δήμαρχος

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg