Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 51

ΑΠΟΦΑΣΗ 51 Εκτύπωση
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 10/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 2 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 5588/28-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                                           AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                               1. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Σπανός Μιχαήλ

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 51/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Συγκρότηση επιτροπής για την μελέτη πολεοδόμησης Ν. Μαρμαρά»

 

Αριθμός θέματος: 11

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το εντέκατο (11ο ) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3316/05 πρέπει να συγκροτηθεί επιτροπή διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών για την μελέτη πολεοδόμησης Ν. Μαρμαρά η οποία θα αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους ,με τους αναπληρωτές τους, που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης. Ένα από τα μέλη της επιτροπής υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.

Η επιτροπή για την μελέτη πολεοδόμησης Ν. Μαρμαρά αποτελείται από τα παρακάτω τακτικά μέλη:

1.Καραδήμου Δήμητρα Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή τον Αναγνωστάρα Ιωάννη Προϊστάμενο Οργανισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης .

2.Παπαζαχαρία Αρίστο Πολιτικό Μηχανικό, με αναπληρωτή τον Γκιζκή Χρήστο Προϊστάμενο Οικονομικού.

3.Τοτικίδη Ματθαίο Αρχιτέκτονα , με αναπληρωτή τον Δεληθανάση Αθανάσιο Αρχιτέκτονα σύμφωνα με το υπ.αριθμ:1279/27-04-2011έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Καραδήμου Δήμητρα Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Τον ορισμό της Επιτροπής για την μελέτη πολεοδόμησης Ν. Μαρμαρά των παρακάτω:

1.Καραδήμου Δήμητρα Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή τον Αναγνωστάρα Ιωάννη Προϊστάμενο Οργανισμό Ύδρευσης Αποχέτευσης .

2.Παπαζαχαρία Αρίστο Πολιτικό Μηχανικό, με αναπληρωτή τον Γκιζκή Χρήστο Προϊστάμενο Οικονομικού.

3.Τοτικίδη Ματθαίο Αρχιτέκτονα , με αναπληρωτή τον Δεληθανάση Αθανάσιο Αρχιτέκτονα.

σύμφωνα με το υπ.αριθμ:1279/27-04-2011έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Καραδήμου Δήμητρα Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                    Τα μέλη

Υπογραφή                                                              Υπογραφές

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                                          Ο Δήμαρχος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg