Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 52

ΑΠΟΦΑΣΗ 52 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 11/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 06 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 5773/03-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                             AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                    1. Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Σπανός Μιχαήλ

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 52/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»

 

Αριθμός θέματος: 1ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: στο από 02-05-2011 πρακτικό ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», προϋπολογισμού δαπάνης 297.002,88€ τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε o Χατζηφωτάκης Μενέλαος, ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 1% στα καύσιμα και στα λιπαντικά και παρέχει όλες τις προϋποθέσεις για τη σωστή, έγκαιρη και τεχνικά άρτια κατασκευή του έργου.

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Εγκρίνει το από 02-05-2011 πρακτικό ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», προϋπολογισμού δαπάνης 297.002,88€ στον Χατζηφωτάκη Μενέλαο, η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση 1% στα καύσιμα και στα λιπαντικά και παρέχει όλες τις προϋποθέσεις για τη σωστή, έγκαιρη και τεχνικά άρτια κατασκευή του έργου

 

Β)Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ψηφίζει πίστωση 297.002,88€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0001

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                                 Υπογραφές

                               Ακριβές Απόσπασμα

                                     Ο Δήμαρχος

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg