Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΑΠΟΦΑΣΗ 67 Εκτύπωση
 

                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό 13/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 7562/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                       AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                   1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 67/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.793,00€ »

 

Αριθμός θέματος: 6ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: ο Δήμος οφείλει στην κ. Χολογγούνη Γεωργία το ποσό των 2.793,00 για την καταβολή ενοικίων από 13-03-2010 έως 12-05-2010 για την στέγαση υπηρεσιών Δήμου Δ.Δ Αγ. Νικολάου.

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α.80.8117.0015 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 2.793,00€ που αφορά διάφορες οφειλές παρελθόντων ετών.

Β. Το οικείο χρηματικό ένταλμα να εκδοθεί στο όνομα Χολογγούνη Γεωργία του Αριστείδη.

Ο κ. Γιοβανούδας δεν ψηφίζει την πίστωση γιατί θεωρεί ότι την συγκεκριμένη δαπάνη δεν την επιβαρύνεται ο Δήμος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 67/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                        Τα μέλη

Υπογραφή                                                      Υπογραφές

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                                      Ο Δήμαρχος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg