Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΑΠΟΦΑΣΗ 81 Εκτύπωση
 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 13/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 7562/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                    AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                             1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Το μέλος της Ο.Ε Γιοβανούδας Βαρσάμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 10ου θέματος.

Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

 

Αριθμός θέματος: 20ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ανάθεση για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Σύνταξη προτάσεων για ένταξη έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα».

 

Αριθμός Απόφασης: 81/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το εικοστό (20ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 15.7413.0008 έχει εγγραφεί πίστωση 9.471,00€ για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Σύνταξη προτάσεων για ένταξη έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα».

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου εργασίας με απευθείας ανάθεση στον Ρεσετνικιώτη Αθανάσιο.

 

 

 

 

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μ.Μ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1

Σύνταξη προτάσεων για ένταξη έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα

τεμ

1

7.700

7.700

      
 

ΑΘΡΟΙΜΑ

   

7.700

 

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α 23%

   

1.771

 

ΣΥΝΟΛΟ

   

9.471

 

 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 7.700,00 συν ΦΠΑ 23% 1.771,00 €, σύνολο με ΦΠΑ 9.471,00 €.

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

 

 

 

 

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

Ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν το ψηφίζει.

 

 

Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας «Σύνταξη προτάσεων για ένταξη έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα», όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

 

 

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μ.Μ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1

Σύνταξη προτάσεων για ένταξη έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα

τεμ

1

7.700

7.700

      
 

ΑΘΡΟΙΜΑ

   

7.700

 

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α 23%

   

1.771

 

ΣΥΝΟΛΟ

   

9.471

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 7.700,00 συν ΦΠΑ 23% 1.771,00 €, σύνολο με ΦΠΑ 9.471,00 €.

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας ψηφίζει πίστωση 9.471,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.7413.0008.

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον Ρεσετνικιώτη Αθανάσιο .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 81/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                        Τα μέλη

Υπογραφή                                         Υπογραφές

                              Ακριβές Απόσπασμα

                                  Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg