Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 85

ΑΠΟΦΑΣΗ 85 Εκτύπωση
 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 13/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 7562/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                           AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                     1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Κατά τη διάρκεια του 10ου θέματος αποχώρησε ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 85/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ανάθεση σύνταξης Στρατηγικής ΜΠΕ Τοπικού Ρυμοτομικού για ΕΠΑΛ Νικήτης, σε ιδιώτη μελετητή»

Αριθμός θέματος: 24ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το (24ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε:

«Θέτω υπόψη σας το υπ’ αριθμ.: 6905/19.05.2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο:

Δηλώθηκε αδυναμία της υπηρεσίας, για εκπόνηση της μελέτης: «Στρατηγική ΜΠΕ Τοπικού Ρυμοτομικού για ΕΠΑΛ Νικήτης», λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Προεκτιμήθηκε η απαιτούμενη δαπάνη για την ανάθεση της προαναφερθείσας μελέτης σε ιδιώτη μελετητή, η οποία είναι επτά χιλιάδες τριακόσια δέκα τέσσερα ευρώ (7.314,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Μας γίνεται γνωστό ότι όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. Δ15/Οικ/6655/11 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ/743/Β/05.05.2011), το 30% του ορίου αμοιβής του Α’ τάξης μελετητικού πτυχίου, για τις μελέτες του άρθρου 3 του Π.Δ.798/1978 στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι περιβαλλοντικές μελέτες (κατηγορία 27), είναι 30%*24.475,00 = 7.342,50€.

Τέλος, επισημαίνεται ότι επειδή η προεκτιμούμενη για την εκπόνηση της μελέτης αμοιβή είναι μικρότερη από το όριο της απ’ ευθείας ανάθεσης, μπορούμε σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), να προβούμε στην απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο.

Έχοντας λοιπόν υπόψη:

Τα αναφερόμενα στο προμνημονευόμενο έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Την παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005: «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Το άρθρο 3 του Π.Δ.798/78 «Περί καθορισμού ορίων προεκτιμωμένης αμοιβής κατά τάξιν πτυχίου» (ΦΕΚ-185 Α').

Την υπ’ αριθ. Δ15/οικ/6655/22.03.2011 (ΦΕΚ/743/Β/05.05.2011) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ).

Προτείνω:

Την ανάθεση σύνταξης της μελέτης: «Στρατηγική ΜΠΕ Τοπικού Ρυμοτομικού για ΕΠΑΛ Νικήτης», στον Μητσιάρα Βασίλειο του Νικολάου, Μηχ. Χωροτ. - Πολεοδομ. Περιφ. Αναπτ. , κάτοικο Νικήτης (Αγίου Δημητρίου 11, Τ.Κ. 63 088 Νικήτη Χαλκιδικής), ο οποίος είναι κάτοχος του με αριθμό μητρώου 20174 μελετητικού πτυχίου τάξης Α στην κατηγορία μελετών 27 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005 (Περιβαλλοντικές μελέτες).

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του προέδρου

Το υπ’ αριθ. 6905/19.05.2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας

Την παρ 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/06

Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005

Το άρθρο 3 του Π.Δ.798/78 (ΦΕΚ-185 Α')

Την υπ’ αριθμ. Δ15/Οικ/6655/22.03.2011 Απόφαση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Κατά τη διάρκεια του 10ου θέματος αποχώρησε ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης.

Αναθέτει, με απ’ ευθείας ανάθεση, την εκπόνηση της μελέτης: «Στρατηγική ΜΠΕ Τοπικού Ρυμοτομικού για ΕΠΑΛ Νικήτης», στον Μητσιάρα Βασίλειο του Νικολάου, Μηχ. Χωροτ. – Πολεοδομ. Περιφ. Αναπτ., κάτοικο Νικήτης (Αγίου Δημητρίου 11, Τ.Κ. 63 088 Νικήτη Χαλκιδικής), ο οποίος για την κατηγορία μελετών 27 του Άρθρου 2 του Ν.3316/2005 (Περιβαλλοντικές μελέτες), είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Α (Α.Μ. μελετητικού πτυχίου 20174)

Ψηφίζει πίστωση 8.996,22€, σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7413.005 με τίτλο: «Σύνταξη Στρατηγικής ΜΠΕ τοπικού ρυμοτομικού για ΕΠΑΛ Νικήτης», του πρ/σμού των εξόδων έτους 2011.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις εκτός του Φ.Π.Α. 23%, που βαρύνει το Δήμο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 85/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές

     

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg