Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 91

ΑΠΟΦΑΣΗ 91 Εκτύπωση
 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 14/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 07η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 8307/03-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν πέντε (5), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                        AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός                          2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

 

Αριθμός θέματος: 3Ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Σχέδιο λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής».

 

Αριθμός Απόφασης: 91/2011

 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. εισηγούμενος το 3ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε το σχέδιο λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγήθηκε την ψήφιση του από την Οικονομική Επιτροπή ώστε να προωθηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει το σχέδιο λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και γνωμοδοτούν θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 91/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                              Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                             Υπογραφές

                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                              Ο Δήμαρχος

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg