Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 100

ΑΠΟΦΑΣΗ 100 Εκτύπωση
 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 14/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 07η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 8307/03-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν πέντε (5), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                    AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                 1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός                            2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

 

Αριθμός θέματος: 1ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πιστώσεων αμοιβών δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου».

Αριθμός Απόφασης: 100/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το πρώτο (1ο ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, εισηγήθηκε τις ψηφίσεις πιστώσεων 7.380,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κόκκινου Δημήτριου και 2.816,00 € για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Οικονόμου Στέφανο για υποθέσεις του Δήμου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

Την ψήφιση πιστώσεων ποσού 7.380,00€ και 2.816,00 € για την αμοιβή των δικηγόρων κ. Κόκκινου Δημήτριου και κ. Οικονόμου Στέφανου για υποθέσεις του Δήμου σε βάρος του Κ.Α 00.6111.

Ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν ψηφίζει τις πιστώσεις.

Ο κ. Μάντσιος δεν ψηφίζει την πίστωση για τον κ. Οικονόμου Στέφανο βάσει του Ν.3852/2010 άρθρο 75 παρ.9 όπου αναφέρεται ρητά ότι «Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον».

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                             Υπογραφές

                                        Ακριβές Απόσπασμα

                                               Ο Δήμαρχος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg