Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 102α

ΑΠΟΦΑΣΗ 102α Εκτύπωση
 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 15/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 8748/10-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν πέντε (5), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                        AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                1. Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη                                   2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Μάντσιος Βασίλειος

Σπανός Μιχαήλ

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

 

Αριθμός θέματος: 1α

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πιστώσεων αχρεωστήτως εισπραχθέντων».

 

Αριθμός Απόφασης: 102α/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το (1α) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως και βάση της αποφάσεως 229/2010 Δ.Σ εισηγήθηκε ότι πρέπει να επιστραφεί τον ποσό των 763,00€ στον Γιαννιό Κωνσταντίνο του Γεωργίου τα όποια εκ παραδρομής εισπράχθηκαν από χρεώσεις ύδρευσης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση 763,00€ σε βάρος του Κ.Α 80.8261 και στο όνομα Γιαννιός Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 102α/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα μέλη

Υπογραφή                                                                    Υπογραφές

                                   Ακριβές  Απόσπασμα

                                        Ο Δήμαρχος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg