Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 111

ΑΠΟΦΑΣΗ 111 Εκτύπωση
               A Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το πρακτικό 16/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας. Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 9727/23-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες  (7), ήτοι:  ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                          AΠΟΝTEΣ1.   Τζίτζιος Ιωάννης2.   Κωστίκας Στυλιανός                                                                                                   3.  Λογοτριβή Ελένη                                                      4.  Ψηλογιάννης Γεώργιος 5.   Σπανός Μιχαήλ6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης7.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος                                                                                                                                                              Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  Αριθμός θέματος: 6ο «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»              «Ψήφιση πιστώσεων παρελθούσης χρήσης».                      Αριθμός Απόφασης: 111/2011 Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το  έκτο (6ο ) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει ανά Επωνυμία, αριθμό-ημερομηνία τιμολογίου, περιγραφή είδους-υπηρεσίας, ποσό και Κ.Α.     
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Σπαθάκης Πέτρος του Στεφάνου ΕΔΕ 1/30-11-2007 Συντήρηση αγροτικών δρόμων 10.813,04 8117.0015
  Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Ψηφίζει την σχετική πίστωση  ποσού 10.813,04€ για συντήρηση αγροτικών δρόμων στον Σπαθάκη  Πέτρο  του Στεφάνου σε βάρος του Κ.Α 8117.0015.

Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης και ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος  δεν ψηφίζουν την πίστωση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 111/2011. Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα μέληΥπογραφή                                                                                     Υπογραφές

                                          Ακριβές Απόσπασμα

                                                  Ο Δήμαρχος

      

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg