Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 398/2011

398/2011 Εκτύπωση
 

                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 30/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 20303/16-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκατέσσερις (14) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                      1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                        2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.          3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                                4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                   5) Γιοβανούδας Βαρσάμης
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                      6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                   7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                 8) Κατσίκης Παναγιώτης
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                    9) Πράτσας Άγγελος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος                  10) Πράτσας Ιωάννης
11) Γκιώτης Νικόλαος                         11) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
12) Κωστίκας Στυλιανός                      12) Πετρίδης Νικόλαος
13) Γεωργιάδης Αναστάσιος                13) Μάλαμα Κυριακή
14) Τσιάρας Εμμανουήλ
     
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος και κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την έναρξη του πρώτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστ. και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημ.διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος, κ.Χριστοδούλου Νικόλαος και κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σκέλους του δεύτερου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου θέματος της ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  398/2011
Θέμα: 3ο    
«Καθορισμός τελών έκδοσης και θεώρησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Παραλίκα Θεοδόσιο, δημοτικό υπάλληλο, ο οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Στις αποκλειστικές αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων ανήκει «Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των  εμποροπανηγύρεων,  για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νομοθεσία, καθώς και των χώρων για  την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.»και«Η χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η χορήγηση  αδειών εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 τεύχος Α') καθώς και ο έλεγχος της  τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.»
Με κανονιστικές αποφάσεις των Δήμων κ Κοινοτήτων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δ.Κ.Κ, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των  εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων  αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων καθώς και τον καθορισμό χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η  άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς  χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης. Με τις κανονιστικές αποφάσεις μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις,  για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, ορίζοντας το ύψος του  προστίμου και τη διαδικασία επιβολής  τους. (άρθρο 79 παρ.3 Ν.3463/06)
Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο κατά την παραπάνω έννοια.
Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. (άρθρο 1 παρ.5 Ν.2323/1995 όπως είχε τροποποιηθεί με το Ν.3190/03, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3377/05.)
Η άδεια χορηγείται από το αρμόδιο, κατά τόπο, δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση.
Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος ¨Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων¨ ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος ή η Κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.
Η επιβολή τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα από τους Ο.Τ.Α. είναι δυνατή βάσει της παρ. 14 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989.
Την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Οικονομική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την αρ. 383/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προτείνεται τα τέλη να καθοριστούν μετά από έρευνα στους γειτονικούς Δήμους και να επιλεγεί η φθηνότερη τιμή.
 Κατόπιν έρευνας διαπιστώθηκε ότι δεν επιβάλλεται τέλος για την έκδοση και θεώρηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, από τους γειτονικούς Δήμους.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την επιβολή τελών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Παραλίκα και την αρ. 383/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
                                                      Αποφασίζει Ομόφωνα

Δεν καθορίζει τέλος έκδοσης και θεώρησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμου Σιθωνίας,
Οι ανωτέρω δικαιούχοι θα πληρώνουν  μόνο τον κοινόχρηστο χώρο που θα ενοικιάζουν από το Δήμο, ανά τετραγωνικό μέτρο, κάθε έτος, όπως ισχύει με τις αρ. 90/2011 και 221/2011 αποφάσεις του Δ.Σ., ή όπως αυτές αναπροσαρμοστούν.

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 398/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                   Υπογραφές
                            Ακριβές Απόσπασμα
                             Νικήτη, 22/12/2011
                                  Ο Πρόεδρος

 

                       ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg