Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 116

ΑΠΟΦΑΣΗ 116 Εκτύπωση
 

    A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 16/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής
Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη   και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 9727/23-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                   AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                                 -
2.  Κωστίκας Στυλιανός                                           
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Ψηλογιάννης Γεώργιος
5.  Σπανός Μιχαήλ
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης 
7.  Δημητρός Αστ. Δημήτριος
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 116/2011
 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
1) Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας». 2) Ψήφιση πίστωσης εννέα χιλιάδες έντεκα ευρώ και οκτώ λεπτά (9.011,08€) σε βάρος του Κ.Α. 02.70.7413.0024 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.

Αριθμός θέματος: 2
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το  δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε: «Θέτω υπόψη σας το υπ’ αριθμ. 9479/23.06.2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο:
1) Δηλώθηκε η αδυναμία της υπηρεσίας να προβεί στην εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας», λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.
2) Προεκτιμήθηκε η απαιτούμενη αμοιβή, για την ανάθεση της προαναφερθείσας μελέτης, σε ιδιώτη μελετητή, η οποία είναι επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι έξι ευρώ και οκτώ λεπτά (7.326,08€), πλέον Φ.Π.Α. ή εννέα χιλιάδες έντεκα ευρώ και οκτώ λεπτά (9.011,08€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.
3) Μας γίνεται γνωστό ότι όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. Δ15/Οικ/6655/22.03.2011 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ/743/Β/05.05.2011), τα όρια αμοιβής του Α’ τάξης μελετητικού πτυχίου, για τις μελέτες του άρθρου 3 του Π.Δ.798/1978, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι γεωλογικές μελέτες (κατηγορία 20 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005), είναι 0,0029€ έως 24.475,00€. Ως εκ τούτου, το 30% του ανωτάτου ορίου αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης, για την προαναφερόμενη μελέτη, είναι 30%*24.475,00 = 7.342,50€.
4) Τέλος, επισημαίνεται ότι, επειδή η προεκτιμώμενη αμοιβή, όλων των σταδίων της μελέτης, δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης, που, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ15/Οικ/6655/22.03.2011 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ισχύει για την συγκεκριμένη κατηγορία μελέτης, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μπορούμε, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), να προβούμε στην απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α’ ή Β’ τάξης πτυχίου.
Έχοντας λοιπόν υπόψη:
 Την ανάγκη εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας».
 Τα αναφερόμενα στο προαναφερόμενο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
 Την παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3316/20052005 (ΦΕΚ/42/Α/22.02.2005): «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
 Το άρθρο 3 του Π.Δ.798/78 (ΦΕΚ/185/Α’/06.11.1978): «Περί καθορισμού ορίων προεκτιμωμένης αμοιβής κατά τάξιν πτυχίου».
 Την υπ’ αριθ. Δ15/οικ/6655/22.03.2011 (ΦΕΚ/743/Β/05.05.2011) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ/743/Β/05.05.2011): «Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2011».
Προτείνω:
α) Την απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης της μελέτης:  «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας», στον Βογιαρίδη Αναστάσιο του Ελευθερίου, Γεωλόγο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Ταχ. Δ/νση: Νικομηδείας 30, Τ.Κ. 56431, ο οποίος είναι κάτοχος του με αριθμό μητρώου 11350 μελετητικού πτυχίου τάξης Β στην κατηγορία μελετών 20 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005 (Γεωλογικές Μελέτες).
β) Την ψήφιση πίστωσης εννέα χιλιάδες έντεκα ευρώ και οκτώ λεπτά (9.011,08€), επ’ ονόματι του Βογιαρίδη Αναστασίου του Ελευθερίου, Ταχ. Δ/νση: Νικομηδείας 30  Τ.Κ. 56431 Θεσσαλονίκη, σε βάρος του οικείου Κ.Α. 02.70.7413.0024 με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας», του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
• Την εισήγηση του προέδρου.
• Το υπ’ αριθ. 9479/23.06.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
• Την παρ 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
• Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ/42/Α/22.02.2005): «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
• Το άρθρο 3 του Π.Δ.798/78 (ΦΕΚ/185/Α’/06.11.1978): «Περί καθορισμού ορίων προεκτιμωμένης αμοιβής κατά τάξιν πτυχίου».
• Την υπ’ αριθ. Δ15/οικ/6655/22.03.2011 (ΦΕΚ/743/Β/05.05.2011) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ/743/Β/05.05.2011): «Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2011».
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Αναθέτει, με απ’ ευθείας ανάθεση, την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας», στον Βογιαρίδη Αναστάσιο του Ελευθερίου, Γεωλόγο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Ταχ. Δ/νση: Νικομηδείας 30, Τ.Κ. 56431, ο οποίος για την κατηγορία μελετών 20 του Άρθρου 2 του Ν.3316/2005 (Γεωλογικές Μελέτες), είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Β (Α.Μ. μελετητικού πτυχίου 11350).
2. Ψηφίζει πίστωση εννέα χιλιάδες έντεκα ευρώ και οκτώ λεπτά (9.011,08€), επ’ ονόματι του Βογιαρίδη Αναστασίου του Ελευθερίου, Γεωλόγου, κάτοικου Θεσσαλονίκης, Ταχ. Δ/νση: Νικομηδείας 30, Τ.Κ. 56431, και σε βάρος του Κ.Α. 02.70.7413.0024 με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας», του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.
Ο κ. Βαρσάμης Γιοβανούδας και ο κ. Δημητρός Δημήτριος δεν συμφωνούν και δεν ψηφίζουν ούτε την ανάθεση ούτε την διάθεση της πίστωσης. Τονίζουν, δε, ότι οι αναθέσεις μελετών, πρέπει να γίνονται σε τοπικούς ιδιώτες μελετητές, που εδρεύουν στο Δήμο Σιθωνίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 116/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη
 Υπογραφή                                                      Υπογραφές
                            Ακριβές Απόσπασμα
                        Ο Δήμαρχος

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg