Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow Απόφαση Δ.Σ. 25/2011

Απόφαση Δ.Σ. 25/2011 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης       ---------
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.
3. Λογοτριβή Ελένη
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία
5. Σπανός Μιχαήλ
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11. Παπαστεργίου Αχιλλέας
12. Φάλκος κωνσταντίνος
13. Παστογιάννης Γεώργιος
14. Μάντσιος Βασίλειος
15. Γκιώτης Νικόλαος
16. Κωστίκας Στυλιανός
17. Γιοβανούδας Βαρσάμης
18. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
19. Γεωργιάδης Αναστάσιος
20. Γκαλή Γιαννούλα
21. Κατσίκης Παναγιώτης
22. Τσιάρας Εμμανουήλ
23. Πράτσας Άγγελος
24. Πράτσας Ιωάννης
25. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
26. Πετρίδης Νικόλαος
27. Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός ημερήσιας διατάξεως
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, αποχώρησε απ’τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων και του πέμπτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και των εντός ημερησίας θεμάτων 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο και 9ο,  ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διακοπή της συνεδριάσεως, λόγω του προχωρημένου της ώρας  και τη συνέχιση αυτής την επομένη στις 01-03-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ..

Αριθμός Απόφασης: 25/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Προγραμματισμός προσλήψεων εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Σιθωνίας έτους 2011».
Θέμα: 1ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Στις υπηρεσίες καθαριότητας-ύδρευσης-αποχέτευσης-βιολογικού-φωτισμού, υπηρετούν:
1) Στην Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου υπηρετούν ως μόνιμο προσωπικό
Α) Δημοτική Ενότητα Τορώνης: 2 Οδηγοί και 3 Εργάτες Καθαριότητας
Β) Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας: 2 Οδηγοί και 5 Εργάτες Καθαριότητας
2) Υπηρεσία Ύδρευσης
Α) Δημοτική Ενότητα Τορώνης: 1 υδραυλικό και 1 εργάτη ύδρευσης
Β) Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας: 2 υδραυλικοί
3) Υπηρεσία Αποχεύτεσης και Βιολογικού:
Α) Δημοτική Ενότητα Τορώνης: κανένα άτομο.
Β) Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας: 1 εργάτης βιολογικού.
4) Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού:
Α) Δημοτική Ενότητα Τορώνης: 1 ηλεκτρολόγο
Β) Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας: κανένας
Όπως αντιλαμβάνεστε τα κενά στις συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι τρομακτικά και για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε χρειάζεται οπωσδήποτε να προβούμε στην πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, με το οποίο θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες που εμφανίζονται ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου. Είναι υποχρέωση, η καλή υπηρεσία και λειτουργία στους παραπάνω τομείς. Επίσης με τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού επιδιώκειται να καλυφθούν και οι ανάγκες που εμφανίζονται και δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον ελάχιστο προσωπικό, καθόλη τη διάρκεια του έτους.
Έχοντας υπόψη σχετική εγκύκλιο του αρμοδίου Υπουργείου για περαιτέρω μείωση προσωπικού κατά 15% στις προσλήψεις του 2011, αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση σωστού προγραμματισμού και κατανομής του προσωπικού, μιας και ουσιαστικά η μείωση όπως φαίνεται από τους σχετικούς πίνακες που επισυνάπτονται με το προσληφθέν προσωπικό του  2010 είναι στην πράξη πολύ μεγαλύτερη.
Προτείνεται να αιτηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες συνολικού αριθμού 106 εργαζομένων, των οποίων οι ανάγκες προσδιορίζονται ως τους συνημμένους πίνακες.
Θέσεις εποχιακού προσωπικού προβλέπονται  τόσο στους ΟΕΥ των δύο Δήμων Τορώνης και Σιθωνίας, όσο και στον υπό κατάρτιση νέο ΟΕΥ. Επίσης προβλέπονται στους προϋπολογισμούς των δύο Δήμων το 2010 οι σχετικές πιστώσεις, καθώς και στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό για το έτος 2011 θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό του Δήμου, σύμφωνα με την βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση και έλαβε υπόψη του :
• το άρθρο 21 παρ.2 του ν.2190/94
• την παρ 3 άρθρο 205 ν. 3584/07
• τις διατάξεις του άρθρου 232 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007
• την ΥΠΕΣ 63414/29.10.2009
• την βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
• Τους Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τορώνης και Σιθωνίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία
Α. Την   πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εκατόν έξι (106) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΩΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οδηγός Απορριμματοφόρου 3 Α) 2 άτομα 8μηνο
Β) 1 άτομο 6μηνο
Οδηγός Βυτιοφόρου 1 5μηνο
Οδηγός Αυτ/του Πλυντηρίου Κάδων Απορριμμάτων 1 5μηνο
Χειριστής ερπιστριοφόρου μηχανήματος (καθαρισμού ακτών) 1 4μηνο


Συνοδοί Απορριμματοφόρου 9 Α) 3 άτομα 8μηνο
Β) 2 άτομο 6μηνο
Γ) 3 άτομα 5μηνο
Δ) 1 άτομο 4μηνο
Εργάτες Καθαριότητας 13 Α) 1 άτομο 8μηνο
Β) 3 άτομα  5μηνο
Γ) 9 άτομα 4μηνο 
Εργάτες Αποχέτευσης 2 Α) 1 άτομο 8μηνο
Β) 1 άτομο 5μηνο
Εργάτη Βιολογικού 1 4μηνο
Εργάτη Γενικών Καθηκόντων 1 4μηνο
Εργάτες Ύδρευσης 1 5μηνο
Σύνολο 33 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οδηγός Απορριμματοφόρου 6 Α) 1 άτομο 8μηνο
Β) 3 άτομα 5μηνο
Γ) 2 άτομα 4μηνο
Συνοδοί Απορριμματοφόρου 14 Α) 4 άτομα 8μηνο
Β) 2 άτομο 6μηνο
Γ) 2 άτομα 5μηνο
Δ) 6 άτομα 4μηνο
Εργάτες Καθαριότητας 26 Α) 1 άτομο 8μηνο
Β) 2 άτομα για 6μηνο
Γ) 13 άτομα για 5μηνο
Δ) 10 άτομα για 4μηνο 
Εργάτη Ύδρευσης 3 Α)  2 άτομα 5μηνο
Β) 1 άτομα 4μηνο
Υδραυλικοί 3 Α) 1 άτομο 8μηνο
Β) 2 άτομα 4μηνο
Εργάτης Βιολογικού 3 Α) 1 άτομο 8μηνο
Β) 1 άτομο 5μηνο
Γ) 1 άτομο 4μηνο
Ηλεκτρολόγος 1 8μηνο
Χειριστής Μηχανημάτων Έργων  Φορτωτής 1 8μηνο
Χειριστής Μηχανήματος Έργου Διαμορφωτής γαιών-γκρεϊντερ 2 8μηνο
Χειριστής Μηχανήματος Έργου Φορτωτής Εκσκαφέας (JCB) 2 4μηνο
Χειριστής Μηχανήματος Έργου Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ με πολυμηχάνημα) 1 5μηνο
Οδηγός Φορτηγού αυτοκινήτου 1 8μηνο
Οδηγός λεωφορείου  1 8μηνο
Οδηγός Τράκτορα
(Μεταφορά στερεών αποβλήτων από καταργούμενους ΧΑΔΑ του Δήμου) 3 8μηνο
Επόπτες Καθαριότητας 6 8μηνα
Σύνολο 73 


Β. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, σε συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή, για τη σύνταξη της προκήρυξης και τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων , όπως ισχύει.
Δ. Η συγκρότηση της επιτροπής για τη διαδικασία της πρόσληψης θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαλέξης Κων/νος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Φάλκος Κων/νος, 12) Παστογιάννης Γεώργιος, 13) Μάντσιος Βασίλειος, 14) Γκιώτης Νικόλαος, 15) Κωστίκας Στυλιανός, 16) Γεωργιάδης αναστάσιος, 17) γκαλή Γιαννούλα, 18) Κατσίκης Παναγιώτης, 19) Τσιάρας Εμμανουήλ, 20) Πράτσας Άγγελος, 21) Πράτσας Ιωάννης, 22) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 23) Πετρίδης Νικόλαος, 24) Μάλαμα Κυριακή.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αναγνωστάρας Γεώργιος, ο οποίος συμφωνεί με τον αριθμό των ατόμων, όχι όμως με τη χρονική διάρκεια των συμβάσεων. Η χρονική διάρκεια θα πρέπει να είναι η ίδια σε όλους.
2) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, δεν ψηφίζουν τους Επόπτες Καθαριότητας στην Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Αντίγραφο
           Ο Πρόεδρος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg