Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΑΠΟΦΑΣΗ 140 Εκτύπωση
 

                       A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 18/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11287/14-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                              AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                            1. Μάντσιος Βασίλειος                                                   
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.  Ψηλογιάννης Γεώργιος                                                 
4.  Σπανός Μιχαήλ
5.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
         


Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

         

Αριθμός θέματος: 5ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
                 «Ανάθεση για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων και ψήφιση πίστωσης.
  
Αριθμός Απόφασης: 140/2011
 
Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Στον τρέχοντα προϋπολογισμό  του Δήμου και υπό Κ.Α 02.25.6662.0010 έχει εγγραφεί πίστωση 15.000,00€ για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων.
 Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου προμήθειας με απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή «Νικόλαο Κασσανδρινό».

 

A/A Περιγραφή είδους Τ.Μ. ΠΟΣΟT. ΔΑΠΑΝΗ
1 ΑΡΔ ΣΕΛΛΑ ΒΙΔΑ 40Χ3/4" ΔΑΧΤΥΛ 2,7 50 135
2 ΑΡΔ ΣΕΛΛΑ ΒΙΔΑ 50Χ1" ΔΑΧΤΥΛ 3,1 50 155
3 ΑΡΔ ΣΕΛΛΑ ΒΙΔΑ 63Χ1' ΔΑΧΤΥΛ 2,1 50 105
4 ΑΡΔ ΣΕΛΛΑ ΒΙΔΑ 75Χ1" ΔΑΧΤΥΛ 4,7 50 235
5 ΑΡΔ ΣΕΛΛΑ ΒΙΔΑ 90Χ1" ΔΑΧΤΥΛ 5,2 50 260
6 ΒΑΝΑ 1/2 CIM 7 55 385
7 ΒΑΝΑ 3/4 cim 10,35 55 569,25
8 ΒΑΝΑ 1"ΟΡ Cim 12,5 55 687,5
9 ΒΑΝΑ 1"1/4 ΟΡ CIM 22 55 1210
10 ΒΑΝΑ 1"1/2 ΟΡ CIM 37 55 2035
11 ΒΑΝΑ 2"ΟΡ CIM 46 55 2530
12 Τ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ 18Χ1/2 2,8 50 140
13 Τ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ 22Χ3/4 4,4 50 220
14 Τ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ 28Χ1" 10,3 50 515
15 Τ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ 32Χ1" 10,5 50 525
16 Τ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔ 18Χ1/2 4,2 50 210
17 Τ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔ 22Χ3/4 7,1 50 355
18 Τ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔ 28Χ1" 10,7 50 535
19 Τ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔ 32Χ1" 16 50 800
20 Τ ΣΩΛΗΝΑ COMO ΡΕΧ Φ 18Χ2.5. 1,2 50 60
21 Τ ΣΩΛΗΝΑ COMO ΡΕΧ Φ 22Χ3. 2 50 100
22 Τ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΧ 28Χ3 ΜΑΥΡΟ. 2,6 50 130
23 Τ ΣΩΛΗΝΑ COMO ΡΕΧ Φ32. 3,4 50 170
        
  Σύνολο   1180 12066,75
  Φ.Π.Α. 23%     2775,3525
  Συνολική Δαπάνη     14842,103

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 12.066,75€ συν ΦΠΑ 23% 2.775,3525€, σύνολο με ΦΠΑ  14.842,1025 €.

Και κάλεσε την Ο.Ε  να αποφασίσει σχετικά 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση
 
          

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Εγκρίνει την εκτέλεση   της προμήθειας υδραυλικών εξαρτημάτων, όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :


A/A Περιγραφή είδους Τ.Μ. ΠΟΣΟT. ΔΑΠΑΝΗ
1 ΑΡΔ ΣΕΛΛΑ ΒΙΔΑ 40Χ3/4" ΔΑΧΤΥΛ 2,7 50 135
2 ΑΡΔ ΣΕΛΛΑ ΒΙΔΑ 50Χ1" ΔΑΧΤΥΛ 3,1 50 155
3 ΑΡΔ ΣΕΛΛΑ ΒΙΔΑ 63Χ1' ΔΑΧΤΥΛ 2,1 50 105
4 ΑΡΔ ΣΕΛΛΑ ΒΙΔΑ 75Χ1" ΔΑΧΤΥΛ 4,7 50 235
5 ΑΡΔ ΣΕΛΛΑ ΒΙΔΑ 90Χ1" ΔΑΧΤΥΛ 5,2 50 260
6 ΒΑΝΑ 1/2 CIM 7 55 385
7 ΒΑΝΑ 3/4 cim 10,35 55 569,25
8 ΒΑΝΑ 1"ΟΡ Cim 12,5 55 687,5
9 ΒΑΝΑ 1"1/4 ΟΡ CIM 22 55 1210
10 ΒΑΝΑ 1"1/2 ΟΡ CIM 37 55 2035
11 ΒΑΝΑ 2"ΟΡ CIM 46 55 2530
12 Τ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ 18Χ1/2 2,8 50 140
13 Τ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ 22Χ3/4 4,4 50 220
14 Τ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ 28Χ1" 10,3 50 515
15 Τ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ 32Χ1" 10,5 50 525
16 Τ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔ 18Χ1/2 4,2 50 210
17 Τ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔ 22Χ3/4 7,1 50 355
18 Τ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔ 28Χ1" 10,7 50 535
19 Τ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔ 32Χ1" 16 50 800
20 Τ ΣΩΛΗΝΑ COMO ΡΕΧ Φ 18Χ2.5. 1,2 50 60
21 Τ ΣΩΛΗΝΑ COMO ΡΕΧ Φ 22Χ3. 2 50 100
22 Τ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΧ 28Χ3 ΜΑΥΡΟ. 2,6 50 130
23 Τ ΣΩΛΗΝΑ COMO ΡΕΧ Φ32. 3,4 50 170
        
  Σύνολο   1180 12066,75
  Φ.Π.Α. 23%     2775,3525
  Συνολική Δαπάνη     14842,103

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 12.066,75€ συν ΦΠΑ 23% 2.775,3525€, σύνολο με ΦΠΑ  14.842,1025 €.
Για την εκτέλεση της προμήθειας ψηφίζει πίστωση 14.842,1025€ σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6662.0010 
Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον προμηθευτή «Νικόλαο Κασσανδρινό».
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 140/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                              Τα μέλη
Υπογραφή                                               Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg