Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 144

ΑΠΟΦΑΣΗ 144 Εκτύπωση
 

                       A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 18/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11287/14-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                      AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                     1. Μάντσιος Βασίλειος                                                   
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.  Ψηλογιάννης Γεώργιος                                                 
4.  Σπανός Μιχαήλ
5.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
      
                             
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 144/2011
 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου Όρμου Παναγίας.
 
Αριθμός θέματος: 9ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: στο από 07-06-2011 πρακτικό μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο ενός  ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου στη Δ.Κ  Αγ. Νικολάου τελευταίος μειοδότης  αναδείχθηκε η Χολογγούνη  Ασάνω , η οποία προσέφερε μηνιαίο μίσθωμα 399,00€ και  το ακίνητο της πληροί   τις προδιαγραφές
Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου.
                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α)Εγκρίνει το από 07-06-2011 πρακτικό μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο ενός  ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου στη Δ.Κ Αγ. Νικολάου, στο οποίο τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η  Χολογγούνη  Ασάνω,
Β) Για την εκτέλεση του ανωτέρου  έργου  ψηφίζει πίστωση (12Χ 399,00€) 4.788,00€ σε βάρος του Κ.Α 02.15.6232.
Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης δεν το ψηφίζει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 144/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη
 Υπογραφή                                                      Υπογραφές
                Ακριβές Απόσπασμα
                        Ο Δήμαρχος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg