Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 156

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 Εκτύπωση
 

 

 


                                  
            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 19/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11591/21-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :       AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                     1. Γιοβανούδας Βαρσάμης
2.  Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.   Μάντσιος Βασίλειος                                                   
4.  Λογοτριβή Ελένη                                                 
5.  Σπανός Μιχαήλ
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος


      
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης


Αριθμός θέματος: 1ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση πάρκων Δ.Κ Ν. Μαρμαρά»». 
 
Αριθμός Απόφασης: 156/2011

   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος πρώτο (1ο) θέμα  της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: χρειάζεται να ψηφιστεί πίστωση 6.926,00€ σε βάρος του Κ.Α  02.35.7332.0005  για την «Συντήρηση πάρκων Δ.Κ Ν. Μαρμαρά».
Προτείνω την εκτέλεση του ανωτέρου έργου με απευθείας ανάθεση στον Καμπουράκη Γεώργιο.


Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Τ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ Δ.Κ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 5.620,00 1,00 5.620,00
    
 ΣΥΝΟΛΟ  1,00 5.620,00
 Φ.Π.Α 23%   1.292,60
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   6.912,60
Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 5.620,00 συν ΦΠΑ 23% 1.292,60 €, σύνολο με ΦΠΑ  6.912,60 €.


Και κάλεσε τη Οικονομική  Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την εκτέλεση  του έργου «Συντήρηση πάρκων Δ.Κ Ν. Μαρμαρά», όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Τ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ Δ.Κ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 5.620,00 1,00 5.620,00
    
 ΣΥΝΟΛΟ  1,00 5.620,00
 Φ.Π.Α 23%   1.292,60
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   6.912,60
Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 5.620,00 συν ΦΠΑ 23% 1.292,60 €, σύνολο με ΦΠΑ  6.912,60 €.


Για την εκτέλεση του έργου ψηφίζει πίστωση 6.912,60€ σε βάρος του Κ.Α. 02.35.7332.0005  
Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον  Καμπουράκη Γεώργιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 156/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg