Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 159

ΑΠΟΦΑΣΗ 159 Εκτύπωση
 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 19/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11591/21-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                           AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                           1. Γιοβανούδας Βαρσάμης
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.  Μάντσιος Βασίλειος                                                   
4.  Λογοτριβή  Ελένη                                              
5.  Σπανός Μιχαήλ
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Αριθμός θέματος: 4ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός δεξαμενών βιολογικών σταθμών». 
 
Αριθμός Απόφασης: 159/2011

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το τέταρτο   (4ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως ανέφερε:
Ο Δήμος μας έχει ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας: «Καθαρισμός  δεξαμενών βιολογικών σταθμών». Η εργασία αφορά τον καθαρισμό 2 δεξαμενών καθίζησης και 2 δεξαμενών αερισμού των Ε.Ε.Λ της Τ.Κ. Σάρτης.
Μετά από επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) που πραγματοποιήσαμε με τους Τεχνικούς του Δήμου μας στο χώρο των δεξαμενών ,  καταγράφηκαν οι απαιτούμενες εργασίες. Στη συνέχεια η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, συνέταξε την 23/2011 Τεχνική Μελέτη στην οποία περιγράφονται αναλύονται και κοστολογούνται οι καταγραφείσες εργασίες.
Έχοντας υπόψη μου:
α) Την ανάγκη ομαλής λειτουργίας των Ε.Ε.Λ Τ.Κ Σάρτης
             β) Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης  στον Κ.Α.02.25.6262.0037 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011, με τίτλο:«Καθαρισμός δεξαμενών βιολογικών σταθμών»
γ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
δ) Τις διατάξεις του Π.Δ.28/1980
ε) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και του άρθρου 83 του Ν.2362/1995
στ) Την υπ’ αριθμ. Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ./1789/Β’/12.11.2010) και
ζ) Το γεγονός ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη εργασιών ανέρχεται στις οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι  ευρώ (8.120,00€), πλέον Φ.Π.Α. ή εννιά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα εφτά  ευρώ και εξήντα λεπτά (9.987,60€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%,
Με την υπ’ αριθμ. 174/2011 απόφαση μου έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών στον Οξούζη Χρήστο του Θωμά Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε κάτοικο Γιαννιτσών, ΑΦΜ 051297130 Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών.
Με απόφαση σας, πρέπει να προβείτε στην έγκριση και ψήφιση της απαιτούμενης για την υλοποίηση των εργασιών πίστωσης συνολικού ποσού εννιά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα εφτά  ευρώ και εξήντα λεπτά (9.987,60€), επ’ ονόματι του προαναφερόμενου αναδόχου, σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6262.0037 με τίτλο: «Καθαρισμός δεξαμενών βιολογικών σταθμών».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
• Την εισήγηση του προέδρου.
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης, για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός δεξαμενών βιολογικών σταθμών », που έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 02.25.6262.0037  του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση εννιά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα εφτά  ευρώ και εξήντα λεπτά (9.987,60€), σε βάρος της πίστωσης που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 02.25.6262.0037 , του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, Οικ. έτους 2011, επ’ ονόματι Οξούζη Χρήστο του Θωμά Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε., κάτοικο Γιαννιτσών, ΑΦΜ 051297130 Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών, για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός δεξαμενών βιολογικών σταθμών».
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 159/2011
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Τα μέλη
Υπογραφές
  

 

 

                           

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg