Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 165

ΑΠΟΦΑΣΗ 165 Εκτύπωση
 

    A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 19/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11591/21-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                         AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                       1. Γιοβανούδας Βαρσάμης
2.  Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.   Μάντσιος Βασίλειος                                                   
4.  Λογοτριβή Ελένη                                                 
5.  Σπανός Μιχαήλ
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 165/2011
 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 
Αριθμός θέματος: 1ο

Θέμα: «Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση ανακοπής εκτέλεσης και αίτηση αναστολής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου κατά της εταιρίας ΔΙΟΝ Ε.Ε. – Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ »

«Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής:
1. Τη με αριθμ. 206/2011 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
2. Την από 8.7.2011 επιταγή προς εκτέλεση για συνολικό ποσό 521.506,50 €
3. Τα από 19.7.2011 κατασχετήρια εις χείρας ως τρίτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας
4. Το με αριθμ. πρωτ. 475/20.7.2011 έγγραφο της Αγροτικής Τράπεζας σύμφωνα με το οποίο δεσμεύθηκε ο με αριθμ. 40603002000031 λογαριασμός του Δήμου Σιθωνίας

Κατόπιν τούτων η Οικ. Ε. ομόφωνα αποφασίζει:
Κρίνεται σκόπιμη η άσκηση ανακοπής κατά της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Δήμου Σιθωνίας και αίτησης αναστολής.
 Ο χειρισμός της ανωτέρω υπόθεσης, ενόψει της ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης του θέματος, της ανάγκης αποδέσμευσης των λογαριασμών του Δήμου Σιθωνίας και του κινδύνου άμεσης καταβολής ποσού 521.506,50 € από χρήματα που προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών μισθοδοσίας και πληρωμής ανελαστικών δαπανών του Δήμου Σιθωνίας, καθιστούν κατεπείγουσα την άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης και γι’ αυτό θα πρέπει να ορισθεί ως πληρεξούσιος Δικηγόρος ο Στέφανος Αν. Οικονόμου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 6242), ο οποίος θα ασκήσει τα απαραίτητα ένδικα μέσα για την αποτροπή περαιτέρω δυσμενών συνεπειών σε βάρος του Δήμου Σιθωνίας.
 Λόγω της ιδιαιτερότητας του ζητήματος και των ιδιαίτερων νομικών ενεργειών που απαιτούνται, σε συνδυασμό με την ανάγκη πολύωρης νομικής απασχόλησης, προσδιορίζει το ύψος της αμοιβής και των εξόδων που θα απαιτηθούν στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως εξής:
α) ποσό 1.000 € για την σύνταξη και κατάθεση ανακοπής κατά της εκτέλεσης, για την οποία υπολογίζεται ότι απαιτούνται συνολικά δέκα (10) ώρες νομικής απασχόλησης για τη μελέτη και σύνταξη της ανακοπής και έξι (6) ώρες νομικής απασχόλησης για τη συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού και την άσκηση αυτής, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23 %.
β) ποσό 1.000 € για τη σύνταξη και άσκηση αίτησης αναστολής κατά της εκτέλεσης, για την οποία υπολογίζεται ότι απαιτούνται συνολικά δέκα (10) ώρες νομικής απασχόλησης για τη μελέτη και σύνταξη της ανακοπής και έξι (6) ώρες νομικής απασχόλησης για τη συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού και την άσκηση αυτής, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23 %.
γ) ποσό 500 € για την παράσταση ενώπιον του αρμοδίου Προέδρου για την υποβολή αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής και συζήτησης του εν λόγω αιτήματος, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα διεκπεραίωσης της εντολής.
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σιθωνίας, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Σιθωνίας, να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης της παραπάνω εργασίας με την εντολοδόχο Δικηγόρο και να ρυθμίσει τον τρόπο καταβολής της συμφωνηθείσης αμοιβής σε δύο δόσεις, με το πέρας μιας έκαστης των εργασιών».


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 165/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                              Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg