Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκτύπωση
06.04.21
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Νικήτη 1/4/2021

Αρ. Πρωτ.  4762

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας

«ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» έτος 2021

, προϋπολογισμού   73.902,33 € ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) Ταχ.Κωδ.:63088 Τηλ.:2375 081325 Telefax: 23750 23 244 E-mail: dimkaradimou@yahoo.gr Ιστοσελίδα:www.dimossithonias.gr

2. Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου Σιθωνίας, ανά Δημοτική Ενότητα , και των Νομικών του Προσώπων,

¨ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ., ¨ Η Αλληλεγγύη , ¨ Λιμενικό Ταμείο  Σιθωνίας¨ Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Σιθωνιας και ¨Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Σιθωνιας, για ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 28/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα.

ΤΜΗΜΑ Α : ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β:  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  (Ν.Π.Δ.Δ.)

ΤΜΗΜΑ Δ: Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

3.            Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα και υποκατηγορίες αυτών,  συνολικά έξι (6) φορείς εκ τον οποιον ο ένας υποδιαιρείται σε δύο (2) ενότητες.

- Προσφορές υποβάλλονται ανά δημοτική ενότητα και  φορέα  .

- Ο μέγιστος αριθμός  ,συμβάσεων σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρείς (3).

4.            Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

5.            Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 21/4/2021 ημέρα    Τετάρτη . Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 21/4/2021 και η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Για την ανωτέρω προμήθεια, δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β. Οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών πού υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της προσφοράς,  μη  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 1.diakirixi_21proc008400189

2.meleti

3.entypo_oikonomikis_prosforas

4.teyd

 

Ο Δήμαρχος

Ντεμπλας  Κυπαρισσης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 9η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
05.04.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         Νικήτη, 05/04/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: -4924-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 9Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
 
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»,
 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Εκτύπωση
02.04.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
                                                                                                   Νικήτη, 02/04/2021
                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: -4836-
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         Διακήρυξη δημοπρασίας
για την εκμίσθωση καταστημάτων, εντός περιοχής Κάμπινγκ Πλατανιτσίου, Τ.Κ. Σάρτης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Διακηρύσσει  πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία σύμφωνα με τους όρους της 81/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ως παρακάτω: 

Άρθρο 1ο -  Περιγραφή των ακινήτων
 
ένα ισόγειο κτίσμα εμβαδού 42,00 τ.μ. ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως αναψυκτήριο. Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται.
 
ένα ισόγειο κτίσμα  200 τ.μ. ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως παντοπωλείο. Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται.
 
ένα ισόγειο κτίσμα 72,85 τ.μ. ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως σνακ μπαρ. Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται.   
 
τα οποία βρίσκονται εντός της περιοχής του Κάμπινγκ Πλατανιτσίου, στην Τ.Κ. Σάρτης, του Δήμου Σιθωνίας και είναι τα μοναδικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται εντός της επιχείρησης του κάμπινγκ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 8η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
26.03.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 26/03/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                Αριθμ.Πρωτ.: -4516-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 8Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 

2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),

3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 

4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.


Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:  
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Εκτύπωση
24.03.21
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ματαιώνεται με την 66/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η δημοπρασία εκμίσθωσης καταστημάτων εντός του κάμπινγκ Πλατανιτσίου  που

θα γινόταν στις 26-3-2021 ημέρα Παρασκευή σύμφωνα με αριθμ. 2793/11-03-2021 διακήρυξη του Δήμαρχου Σιθωνίας.

 

                                                Νικήτη 24-03-2021

 

                                           Ο   Δήμαρχος Σιθωνίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
23.03.21
 

dim_symv_clipart.jpgΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                           Νικήτη,  23.03.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 3315
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου    Δήμου Σιθωνίας

             (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709).

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 29/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 7η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
18.03.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         Νικήτη, 18/03/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: -3097-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 7Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 

2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),

3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 

4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.


Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

Η ΣΙΘΩΝΙΑ ΣΤΟ NATIONAL GEOGRAPHIC Εκτύπωση
11.03.21
  ng_greece21.jpg
 Ειδικό αφιέρωμα στη Χαλκιδική και ιδιαίτερα στη Σιθωνία κάνει το περιοδικό National Geographic.
 
Ο ταξιδιωτικός δημοσιογράφος Chris Leadbeater, γνωστός για τα άρθρα του σε
εφημερίδες και περιοδικά όπως The Independent, The Telegraph και National Geographic, κατέγραψε με την μοναδική του πένα, την αυθεντικότητα και μοναδικότητα των εμπειριών που απλόχερα και αδιακρίτως η Σιθωνία προσφέρει σε κάθε της επισκέπτη.

Με ιδιαίτερη αναφορά στο Πόρτο Κουφό, ένα από τα διαμάντια του φυσικού τοπίου της Χαλκιδικής, ο δημοσιογράφος τόνισε πως η Σιθωνία είναι μια μοναδική περίπτωση τουριστικού προορισμού που περιμένει τον επισκέπτη να ανακαλύψει τα βάθη του πλούτου και της ομορφιάς της.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Εκτύπωση
11.03.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
Νικήτη, 11/03/2021
Αριθμ.Πρωτ.: -2793-
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστημάτων, εντός περιοχής Κάμπινγκ Πλατανιτσίου, Τ.Κ. Σάρτης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ  
Α. Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας οι οποίοι είναι οι εξής: 
Ανοίγει ο δρόμος επίλυσης χρόνιων προβλημάτων Εκτύπωση
02.03.21
  dhmarxos.jpg Σε σημερινή συνάντηση στο γραφείο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δρ. Ιωάννη Σάββα, παρουσία της διοίκησης του Δήμου Σιθωνίας με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Κυπαρίσση Ντέμπλα και του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ. Γιώργου Γιάννη, επιβεβαιώθηκε μέσω των συναρμόδιων υπουργείων η κατάθεση τροπολογίας την Πέμπτη, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης. Ήδη ο Δήμος Σιθωνίας από τον Οκτώβριο έχει προχωρήσει σε σύμβαση με εξειδικευμένο γραφείο μελετών ώστε να νομιμοποιηθούν οι κατασκευές που έγιναν σε χρόνο προγενέστερο της σημερινής διοίκησης και να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες που χρονίζουν. Ο συντονιστής έδειξε κατανόηση στα θέματα που τέθηκαν και δεσμεύτηκε στην επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω των υπηρεσιών του, ύστερα από σχετικές μελέτες. Η κίνηση αυτή δίνει τη δυνατότητα να διευθετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαδραματιζόμενα των τελευταίων ημερών στην παραλία της Νικήτης.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 5η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
26.02.21
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 26/02/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                               Αριθμ.Πρωτ.: -2264-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350132
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 5Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.


Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι: 

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

dasos_2015_2.jpg