Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Εκτύπωση
28.05.20
  received_285505862583614.jpeg

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο του Δήμου Σιθωνίας από την αρμόδια επιτροπή η παραλαβή δύο καινούριων μικρών φορτωτών πλάγιας ολίσθησης της εταιρίας BOBCAT μοντέλο S510.

Πρόκειται για καινούριους φορτωτές νέας γενιάς, υπερτροφοδοτούμενοι, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μεγάλης ισχύος 47 HP που έρχονται να προστεθούν στον στόλο των μηχανημάτων έργων του Δήμου.

Τα ανωτέρω μηχανήματα ένα για την Δ.Ε Σιθωνίας και ένα για την Δ.Ε Τορώνης αναμένεται να εξυπηρετήσουν  τις υπηρεσίες και το τεχνικό προσωπικό του Δήμου σε ένα μεγάλο εύρος εργασιών όπου τα μεγάλα μηχανήματα δε μπορούν να λειτουργήσουν λόγο όγκου.

Την χρηματοδότηση της προμήθειας  ύψους 70.000 ευρώ  είχε εξασφαλίσει ο Δήμος  μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ μαζί με δύο ακόμη προμήθειες. Δύο καινούριων απορριμματοφόρων 16κμ και δύο μεταχειρισμένων εκσκαφέων-φορτωτών. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτύπωση
27.05.20
  document-page-001_2.jpg
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 28/5/2020 Εκτύπωση
27.05.20
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ  28/5/2020 ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ 29-5-2020
 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΤΗΣ  ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ (ΦΕΚ 943/20-3-2020).
 
Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων,Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Εκτύπωση
25.05.20
                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη

Πληροφορίες: Καραδήμου Δήμητρα

Τηλ. 23753/50124        

Fax: 23750/23244

E-mail: dimkaradimou@yahoo.gr     

 

Νικήτη, 05-05-2020

Αρ. πρωτ. 4975

 

                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                                                

                   

   Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Χαλκιδικής Ντέμπλας Κυπαρίσσης έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με την 73/2018 απόφάση της Οικονομικής Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο Διαχείριση ογκωδών  αποβλήτων, Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και  στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων ιστορικών αποθέσεων του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με την 07/2020 μελέτη του  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι  στο σύνολό της μελέτης και όχι σε μέρος αυτής.

          Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας του συνόλου της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι  ποσού των 4.031,80 ευρώ

          Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ είναι η 24/05/2020 και ώρα 22:00

           Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας, που βρίσκεται στη Νικήτη, ΤΚ 63088, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ την 29/05/2020 και ώρα 12:00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

            Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.dimossithonias.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου έλαβε τον παρακάτω Συστημικό Αριθμό

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Κυπαρίσσης Ντέμπλας

1._diakhryxh

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
22.05.20
 
dim_symv_clipart.jpgΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) Καθώς επίσης και σύμφωνα με το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»,
3) την αρ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και κυρίως σύμφωνα με την εγκύκλιο 40, αριθμ.πρωτ.: 20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού, «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού Covid-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, η δια περιφοράς συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα εκ του νόμου, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της.
Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 26/05/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 17:30 μ.μ.  μέχρι 19:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο μειλ: proedrosds@dimossithonias.gr. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου και τοποθετήσεων θα γίνει με συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ψηφοφορίας που σας αποστέλλεται και την προώθησή του στο ανωτέρω μειλ.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Εκτύπωση
20.05.20
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Του έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
Ο Δικαιούχος Δήμος ΣΙΘΩΝΙΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
με προϋπολογισμό: 342.550,30 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
  • Kατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , με προϋπολογισμό 276.250,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ ,απρόβλεπτα ).
  • CPV: [45214200 2]
  • Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια και
  •  Κωδικός NUTS: EL512
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 29η ΜΑΪΟΥ 2020 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 22:00 ,στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ .
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”
της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ,
καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Σιθωνίας (www.dimossithonias.gr).
Το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης το επιβαρύνεται ο ανάδοχος.
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους
ης παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.525,01 ευρώ.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ , και τον Δήμο Σιθωνίας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Σιθωνίας,
αρμόδιος υπάλληλος Καραδήμου Δήμητρα (τηλ.: 2375350124 Φαξ: 2375023244, email: dimossithonias@gmail.com , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Ο Δήμαρχος
Ντέμπλας Κυπαρίσσης
 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Εκτύπωση
14.05.20
  97242773_248888282991867_7166110490509180928_o.jpgΕπίσκεψη εργασίας για την καταγραφή και την ταχεία επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν από τις θεομηνίες στο Δήμο Σιθωνίας πραγματοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος, στο πλαίσιο συνεργασίας της Περιφέρειας με την τοπική αυτοδιοίκηση.


 
Κατά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Σιθωνίας κ. Κυπαρίσση Ντέμπλα υποδείχθηκαν και συζητήθηκαν τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα των τοπικών διαμερισμάτων ενώ ακολούθησε επιτόπια αυτοψία των έργων στις πληγείσες περιοχές, παρόντων του διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών κ. Μυγδάνη, της διευθύντριας πολιτικής προστασίας κ.Συρδάρη, της Αντιδημάρχου τεχνικών έργων κ. Γιουβαρλάκη,  του Αντιδημάρχου Τορώνης κ. Ζήσιου και των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων Σάρτης κ. Μιχάλη Σπανού και Συκιάς κ. Δημήτρη Καζάκα.

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας αυτοψίας επιβεβαιώθηκε και ο τρέχον προγραμματισμός των έργων της Περιφέρειας που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή σε διάφορα σημεία του Δήμου Σιθωνίας και περιλαμβάνουν εργασίες ηλεκτροφωτισμού και ασφαλτοστρώσεων του οδικού δικτύου, κοπή χόρτων και καθαρισμός της παρόδιας βλάστησης και των πρανών από καταπτώσεις.

Με την ευκαιρία της επίσκεψης του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ. Ιωάννη Γιώργου και της επόπτευσης της ταχείας υλοποίησης των έργων αποκατάστασης και συντήρησης δικτύων και υποδομών, επιβεβαιώθηκε η άριστη σχέση και η αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, ενώ ο Δήμαρχος Σιθωνίας κ. Κυπαρίσσης Ντέμπλας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των έργων και την αμέριστη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

«Ορισμός Αντιδημάρχου και σύσταση Αντιδημαρχίας Τουρισμού Δήμου Σιθωνίας» Εκτύπωση
07.05.20
  jp.jpg

Αγαπητοί συνδημότες για πρώτη φορά ο Δήμος Σιθωνίας αποκτά Αντιδημαρχία Τουρισμού

Σ’ ένα τουριστικό Δήμο η δομή αυτή είναι απολύτως απαραίτητη ειδικά στη δύσκολη αυτή συγκυρία την οποία βιώνουμε.

Επενδύουμε με υψηλές προσδοκίες στην τουριστική προβολή του Δήμου μας, στην στήριξη των επαγγελματιών με ενέργειες που θα τους ενισχύσουν και βάζουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο.

Με το νέο ορισμό της Αντιδημάρχου κας Λαθούρη – Πάργα Μαρίας, όπου σε συνεργασία με την επιτροπή τουρισμού του δήμου μας προσδοκώ το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αυτή η σύνθεση δυνάμεων δείχνει τη βαρύτητα που δίνουμε στον τομέα αυτό που είναι τομέας ανάπτυξης για το Δήμο Σιθωνίας.

Καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να εναρμονίσουν τις προσπάθειες στις δύσκολες προκλήσεις που έχει επιφέρει η παρούσα συγκυρία με την ευχή να είναι πρόσκαιρη και να πάμε με λιγότερο κόστος παρακάτω. 

 

Ο Δήμαρχος

Δήμου Σιθωνίας

 

 

 

ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

Άδειες Νέων Φυτεύσεων Αμπελώνων Εκτύπωση
25.04.20
 
______2020-1.jpg
ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Εκτύπωση
30.04.20
  ____2020-1.jpg 
Νέο λογότυπο Εκτύπωση
05.05.20
  jp.jpg

Με νέο λογότυπο ξεκινά δυναμικά την τουριστική του καμπάνια ο Δήμος Σιθωνίας, σηματοδοτώντας την ανανέωση του σκεπτικού του στην προσέγγιση της Τουριστικής Προβολής αλλά και απαντώντας σε σύγχρονες ανάγκες του κοινού, για λογότυπο σε basic γραμμή και σε χρώματα αντιπροσωπευτικά του προορισμού.

Η ονομασία «Σιθωνία» που προσδιορίζει απόλυτα τον προορισμό και καλύπτει συνολικά όλο το φάσμα των συνειρμών του επισκέπτη, σχεδιάστηκε με απλές λιτές γραμμές για να αποτελεί ένα εύληπτο λογότυπο που δεν δυσκολεύει στην ανάγνωση. Στη χρωματική παλέτα του μπλε οι αποχρώσεις ποικίλουν και αντιπροσωπεύουν την καταγάλανη θάλασσα, τα σμαραγδένια νερά αλλά και τον υπέροχο, γαλανό ουρανό της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, το φωτεινό κίτρινο, παραπέμπει στις ηλιόλουστες καλοκαιρινές ημέρες που μπορεί να χαρεί ο επισκέπτης της Σιθωνίας αλλά και στις χρυσαφένιες αμμουδιές του προορισμού.

Η πυξίδα λειτουργεί εμφατικά, τονίζοντας τη μέγιστη σημασία που αποκτά η επίσκεψη στη Σιθωνία για τον καθένα, καθώς η πυξίδα δείχνει πάντα τη σωστή κατεύθυνση για την εξεύρεση του προορισμού.

Ο κυματισμός στο κάτω μέρος του λογοτύπου αποδεικνύει ότι το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η θάλασσα.

Το νέο λογότυπο της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Σιθωνίας προσαρμόζεται παραμένοντας αμετάβλητο τόσο σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες όσο και σε προωθητικά αντικείμενα όπως μπλουζάκια, καπέλα, αναπτήρες, μπρελόκ, μαγνητάκια που δυνητικά μπορούν να γίνουν και να ενισχυθεί η καμπάνια της τουριστικής προβολής της περιοχής.

 

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg