Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα
19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
20.10.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                             Νικήτη,  20.10.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 16832
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας

                

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
  3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών. Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα.Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β’ 4674) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00».
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 25/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 30ή ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
19.10.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Νικήτη, 18/10/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                          Αριθμ.Πρωτ.: - 16699 -
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 30Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Παρασκευή  22  Οκτωβρίου  2021 και ώρα 12:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
 
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»,
 
4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 
ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/10 ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Εκτύπωση
14.10.21
  dhmotiko_sxoleio_nikhths_2021archct.jpg
 Με απόφαση του Δημάρχου Σιθωνίας, Κυπαρίσση Ντέμπλα, τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου δεν θα λειτουργήσουν αύριο, Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 για προληπτικούς λόγους λόγω της κακοκαιρίας και των μετεωρολογικών προγνώσεων για περαιτέρω επιδείνωση των φαινομένων.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 29η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
13.10.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             Νικήτη, 13/10/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -16313-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 29η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα  18  Οκτωβρίου  2021 και ώρα 12:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΕΝΟΨΕΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Εκτύπωση
12.10.21
 
Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν στη χώρα και ειδικότερα στις περιοχές του Δήμου Σιθωνίας από τις 14-10-2021 έως 15-10-2021 -σύμφωνα με την Ε.Μ.Υ.- εφίσταται και συνίσταται η προσοχή στους κτηνοτρόφους-αγρότες να εξασφαλίσουν για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των ιδίων καθώς και όλων των κατοίκων του Δήμου μας.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΟΡΩΝΗΣ Εκτύπωση
12.10.21
 
Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ3-2021 για την πρόσληψη ΔΥΟ (2) υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού Καθαριστριών Σχολικών μονάδων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ proswrinoi_pinakes_katataxhs-sox3-2021

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ pinakes_epityxontwn_sox3-2021 

RAPID TESTS ΣΕ ΣΥΚΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΗ Εκτύπωση
08.10.21
 
Ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας, ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, από τις 9.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στο Κοινοτικό Κατάστημα της Συκιάς και την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου στο ΚΑΠΗ της Νικήτης, κατά τις ίδιες ώρες, η κινητή μονάδα Χαλκιδικής του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσει rapid tests. Ο έλεγχος είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες, οι οποίοι κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους και να προσκομίζουν Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

Όσον αφορά τους ανήλικους (παιδιά, μαθητές) είναι απαραίτητη η παρουσία γονέα (με την ταυτότητά του) ή εξουσιοδότηση/βεβαίωση από το σχολείο όπου φοιτούν.         
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτύπωση
08.10.21
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Νικήτη, 08/10 /2021

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                      Αριθμ. Πρωτ.:  15978

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ       

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Νικητη 63088 Πληροφορίες : Καραδήμου Δήμητρα

Τηλ. Επικ.:2375081325    Email : dimkaradimou@yahoo.gr

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2022 - 2023»

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας Υγρών Καυσίμων – Λιπαντικών Δήμου Σιθωνιας και Νομικών Του Προσώπων 2022 - 2023, προϋπολογισμού 767.506,68 ευρώ με το Φ.Π.Α..

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: Δημαρχείο Νικήτης  Ταχ.Κωδ.: 63088

Τηλ.:2375081325, E-mail:dimkaradimou@yahoo.gr Ιστοσελ.:www.dimossithonias.gr Κωδικός NUTS:EL998493357

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimossithonias.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Τ.Υ. δήμου Σιθωνίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:

          09132100-4 (Βενζίνη Αμόλυβδη),

          09134100-8 (Πετρέλαιο Ν),

          09135100-5 (Πετρέλαιο Θέρμανσης),

          09211000-1 (Ελαιολιπαντικά)

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: E527 ,EL998493357

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η προμήθεια αφορά σε  πετρέλαιο (Diesel) κινήσεως - θέρμανσης  και Βενζίνης Αμόλυβδης για την κάλυψη σε ανάγκες κίνηση - χρήση των οχημάτων - μηχανημάτων και θέρμανσης των  κτιρίων καθως και την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

6. Εναλλακτικές προσφορές: ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

7. Χρόνος παράδοσης υλικών: Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα ενεργείται τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου ή των Νομικών προσώπων, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά από γραπτή εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή αντίστοιχα των φορέων που αναφέρονται στη  παρούσα.

Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε κάθε δημοτικό κτίριο ή κτίριο του Νομικού Προσώπου, που θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον ανάδοχο από το Δήμο ή από το Νομικό Πρόσωπο με έγγραφη εντολή και σε ποσότητες που αυτό θα αναφέρει εντός δύο (2) ημερών από την εντολή.

Διάρκεια σύμβασης: 12 Μήνες

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Εγγυήσεις συμμετοχής ΝΑΙ

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΝΑΙ

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 22/11/2021  ημέρα Δεύτερα . Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα  11/10/2021 .Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Τρίτη 16/11/2021 και ώρα 22:00 .Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού 2022 και 2023 του Δήμου και των Νομικών ΤΟΥ προσώπων αντίστοιχα , και γι αυτό έχουν εκδοθεί  οι σχετικές πιστώσεις (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

15. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 08/10/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δήμαρχος

Ντεμπλας Κυπαρισσης

1_diakirixi_kaysima_2022-2023

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7/10 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/10 Εκτύπωση
07.10.21
 
Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν.  Χαλκιδικής ενημερώνει ότι σύμφωνα με το από 06/10/2021 Δελτίο Πρόγνωσης Καιρικών Φαινομένων που εκδίδει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 07-10-2021 έως και αύριο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-10-2021, προβλέπονται ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (Π.Ε. Χαλκιδικής)
 
Κατόπιν αυτού, συνιστάται οι πολίτες να μεριμνήσουν για τα παρακάτω :

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

 Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

 Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

 Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

 Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

 Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να
πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

 Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

 Να αποφύγουν τη διαμονή σε υπόγεια κατοικιών ή άλλους χώρους κτηρίων, όπου υπάρχει κίνδυνος εισροής όμβριων υδάτων.

 ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 199 ή στον αριθμό κλήσης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112. 


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΣΤΗ ΣΥΚΙΑ Εκτύπωση
07.10.21
 
Το ΝΠΔΔ "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" σε συνεργασία με τo Δήμο Σιθωνίας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση–επιτόπια ενημέρωση μέσω κινητής μονάδας (VAN), την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021:

▪  11:00 π.μ. στην κεντρική πλατεία Συκιάς, της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης

Η κινητή μονάδα (VAN) θα είναι ειδικά εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς επιστήμονες ανοιχτή προς όποιον θέλει να ενημερωθεί ατομικά.

Βασικός άξονας της εκδήλωσης – επιτόπιας ενημέρωσης θα είναι η  ενημέρωση για θέματα υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής, κοινωνικοποίησης παιδιών και υλοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά,  ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης και θέματα οικογενειακού οικονομικού προϋπολογισμού των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ,  παρέχοντας με διαδραστικό τρόπο σημαντικές συμβουλές. Τέλος, θα δοθεί εκπαιδευτικό ψυχαγωγικό υλικό.

Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή εγκαίρως. 

Επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή στείλτε μήνυμα με τα στοιχεία σας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Από σταθερό χωρίς χρέωση: 800 100 1770, 

Από κινητό: 690 7650399

Ή επικοινωνήστε με τις κατά τόπους υπηρεσίες που υποβάλατε την αίτησή σας στο ΤΕΒΑ.

Ακολουθήστε μας στην κεντρική σελίδα στο Facebook “ΤΕΒΑ Συνοδευτικές Δράσεις ΠΚΜ” και στις επιμέρους σελίδες των δήμων. 
18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
05.10.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                              Νικήτη,  05.10.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 15668
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ. Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου    Δήμου Σιθωνίας

                (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών. Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. 61η εγκύκλιος Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ. 17896/20-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) και 62η εγκύκλιος Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ. 18664/30-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΡΜ46ΜΤΛ6—Φ3Π).
 
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 11/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr. 
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 
diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

dasos_2015_2.jpg