Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα
Ανοίγει ο δρόμος επίλυσης χρόνιων προβλημάτων Εκτύπωση
02.03.21
  dhmarxos.jpg Σε σημερινή συνάντηση στο γραφείο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δρ. Ιωάννη Σάββα, παρουσία της διοίκησης του Δήμου Σιθωνίας με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Κυπαρίσση Ντέμπλα και του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ. Γιώργου Γιάννη, επιβεβαιώθηκε μέσω των συναρμόδιων υπουργείων η κατάθεση τροπολογίας την Πέμπτη, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης. Ήδη ο Δήμος Σιθωνίας από τον Οκτώβριο έχει προχωρήσει σε σύμβαση με εξειδικευμένο γραφείο μελετών ώστε να νομιμοποιηθούν οι κατασκευές που έγιναν σε χρόνο προγενέστερο της σημερινής διοίκησης και να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες που χρονίζουν. Ο συντονιστής έδειξε κατανόηση στα θέματα που τέθηκαν και δεσμεύτηκε στην επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω των υπηρεσιών του, ύστερα από σχετικές μελέτες. Η κίνηση αυτή δίνει τη δυνατότητα να διευθετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαδραματιζόμενα των τελευταίων ημερών στην παραλία της Νικήτης.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 5η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
26.02.21
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 26/02/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                               Αριθμ.Πρωτ.: -2264-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350132
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 5Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.


Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι: 

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΚΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/2/21 Εκτύπωση
26.02.21
 

 

laikh_sykia_27221.jpg

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ Εκτύπωση
26.02.21
 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ.Δ/νση.: Νικήτη Χαλκιδικής
ΤΚ:63088
Τηλ: 23753 50111
Φαξ:23753 23244
Email: dimarxos@dimossithonias.gr
Νικήτη 25/02/2021
Αρ. πρωτ.: 2223


ΠΡΟΣ
Α.Δ.Μ.Θ.
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Κ. Μακεδονίας
email: pdy@damt.gov.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Όπως Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα: «Εκτέλεση αμετάκλητων πρωτόκολλων κατεδάφισης».
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.6367/17.2.2021 έγγραφό σας.

Αναφορικά με το ανωτέρω σχετικό, με αντικείμενο την εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι ο Δήμος Σιθωνίας σε συνδυασμό και σε συνεργασία και με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία νομιμοποίησης των αυθαίρετων εντός αιγιαλού κατασκευών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 14Α Ν2971/2001 και 4504/2017 για κατασκευές εντός αιγιαλού και χερσαίας ζώνης λιμένα, έχοντας προβεί στις σχετικές αναθέσεις κατάρτισης των απαιτούμενων μελετών.  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
24.02.21
 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 2078

Νικήτη,  24.02.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:

1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.

2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.

3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.

4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,

5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709).

 

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 02/03/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Εκτύπωση
17.02.21
 
Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χαλκιδικής, αναστέλλεται η λειτουργία του Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19, έως και 26-02-2021.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση. 
 
apofasi-gymn-ag-nik.jpg
 
ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2/2021 Εκτύπωση
16.02.21
  149303403_751704805714800_5982350393919187655_n.jpgΑνοίγουν την Τετάρτη 17/02/2021 τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Δήμο Σιθωνίας, μετά την υποχώρηση των έντονων καιρικών φαινομένων. 
Ένταξη του έργου «Εκσυχρονισμός Παιδικού Σταθμού Συκιάς» Εκτύπωση
15.02.21
  Στο πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Σιθωνίας για τον εκσυγχρονισμό του παιδικού σταθμού της Συκιάς, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις προτάσεις που κατατέθηκαν. Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή του κτιρίου και τον πλήρη εξοπλισμό του παιδικού σταθμού. Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στο πόσο των 391.527,58€. Ο Δήμος με συντονισμένες προσπάθειες καταθέτει προτάσεις και εντάσσει έργα.____page-0001.jpg
ΚΛΕΙΣΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/2/2021 Εκτύπωση
15.02.21
 
Με απόφαση του Δημάρχου  Σιθωνίας κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Παιδικοί σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια) θα παραμείνουν κλειστές και την Τρίτη 16-02-2021 λόγω παγετού και των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σε συνδυασμό με το υποχρεωτικό άνοιγμα των παραθύρων προκειμένου να υπάρχει επαρκής αερισμός των αιθουσών διδασκαλίας για την προστασία από τον κορωνοϊό.

Επίσης, μετά από συνεννόηση με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γίνεται γνωστό ότι τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης.  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 4η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
15.02.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         Νικήτη, 15/02/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                       Αριθμ. Πρωτ.: -1603-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350132
Fax: 2375020214                         

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 4Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.


Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι: 

1. Έγκριση πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης αναδόχου για την κατασκευή του έργου   «Επισκευή - Συντήρηση Κτιρίου Γυμνάσιου – Λυκείου Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνιας Χαλκιδικής»
ΚΛΕΙΣΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Εκτύπωση
14.02.21
 
Με απόφαση Δημάρχου  Σιθωνίας κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Παιδικοί σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια) θα παραμείνουν κλειστές την Δευτέρα 15-02-2021 λόγω παγετού και των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν.

Επίσης, μετά από συνεννόηση με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γίνεται γνωστό ότι τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης.

Την Δευτέρα το απόγευμα θα γίνει  εκ νέου  εκτίμηση της κατάστασης για τις επόμενες ημέρες. 
diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

dasos_2015_2.jpg