Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά

Νέο Ενημέρωση Πολιτών / Αποφάσεις Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά
Φίλτρο: Εμφάνιση #:
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Σ. Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ Εκτύπωση
Αποφαση 26 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

 

                                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  της  6/2011  της συνεδριάσεως  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν. Μαρμαρά  του  Δήμου  Σιθωνίας

 Στον  Ν.Μαρμαρά, σήμερα  Δευτέρα 6   Ιουνίου  2011  και  ώρα  12 μ.μ.  στο  γραφείο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν.Μαρμαρά, του  Δήμου  Σιθωνίας  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν.Μαρμαρά  του  Δήμου  Σιθωνίας,  ύστερα  από  την  39/2-6-2011     πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Συμβουλίου της  Δημοτικής  Κοινότητας, που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στα  μέλη  σύμφωνα  με  το άρθρο  88  του  Ν.3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία, δηλαδή  σε  σύνολο  πέντε  (5)  βρέθηκαν  παρόντα  τα  παρακάτω  πέντε  (5)  μέλη:

 

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Καπλάνης  Γεώργιος                                                                         Κανείς

2.Μαρτζιβάνου   Μαρία

3.Πέσιος   Θωμάς                                                                                                                                                    

4.Σταυροπούλου   Στυλιανή

5.Φερενίδου  Πολυξένη

Τα  πρακτικά  τηρήθηκαν  από  τον  κ.  Γκιζγκή  Χρήστο  Δημοτικό  Υπάλληλο.

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  εισηγήθηκε   το παρακάτω    θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης

 

Αριθμός  θέματος: 4ο     <  Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  μουσικής   (ανανέωση  για  το  έτος  2011)  στον  Λενιτσά  Γεώργιο  του  Ιωάννη  για   το  κατάστημα  του ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ    στη  Δ/Κ  Νέου  Μαρμαρά>     

Αριθμός  Απόφασης: 26

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι  σύμφωνα   με  τις  παραγράφους  α΄  και  β΄   του  άρθρου  83  του  Ν.3852/2010 <Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης   Διοίκησης –Πρόγραμμα   Καλλικράτης>  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας: α)Αποφασίζει  για  την  προέγκριση  ίδρυσης ή  εγκατάστασης  καταστημάτων , επιχειρήσεων  και  λοιπών  δραστηριοτήτων  ,σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  β)Αποφασίζει  για  την  χορήγηση  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικής  .

Αμέσως  μετά  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας.

α)Την  αρ.πρωτ.8339/3-6-2011  αίτηση  του  Λενιτσά  Γεωργίου  του  Ιωάννη   για  την χορήγηση  άδειας λειτουργίας  μουσικής  (ανανέωση  για το  έτος  2011)  στο  κατάστημα  του,  ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  που βρίσκεται  εντός  του  οικισμού  της  Δ/Κ  Ν.Μαρμαρά

β)Την  αρ.πρωτ.  161/13-2-2006  άδεια  ίδρυσης  -λειτουργίας  καταστήματος.

γ)Την  αρ.πρωτ. 7361/3-8-2010   άδεια  λειτουργίας  μουσικής 

δ)Την  αρ.5610815/30-4-2011    βεβαίωση  της  ΑΕΠΙ

ε)Το  αρ.272 Σ/3-6-2011           διπλότυπο  είσπραξης

στ)Τα  λοιπά  δικαιολογητικά  του φακέλου

Στη  συνέχεια  ανέφερε  ότι  η  Δ/νση  Υγείας  και  Πρόνοιας  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Χαλκιδικής  με  το υπ  αριθμ. 10/578/2008  έγγραφο  μας  κάνει  γνωστό  ότι  μετά  από  Υγειονομική  έρευνα  αρμοδίων  οργάνων  της  Υπηρεσίας  (Εποπτών  Δημόσιας  Υγείας)  ο  αναφερόμενος  μπορεί  να  πάρει  άδεια  όπως  στο  θέμα  για  το  κατάστημα  του  αφού  πληρεί  τους  όρους  του  άρθρου  37  της  Α1β/8577/83  Υγειονομικής  Διάταξης  με την  προϋπόθεση  ότι  πληρούνται  οι όροι    και  κάλεσε  στη συνέχεια  το  Συμβούλιο  όπως 

Α) Προβεί  σε  λεπτομερή  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  που  συνοδεύουν  την  αίτηση .

Β)Αποφασίζει  για την  έγκριση  ή  μή  της  χορήγησης  άδειας  λειτουργίας  μουσικής  υπό  του  αιτούντος.

Γ)Εξουσιοδοτήσει  τον  Δήμαρχο, για την  έκδοση  της  άδειας.

Το Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση   και  έχοντας  υπόψη   την  εισήγηση  του Προέδρου  και  τις διατάξεις  του  Ν.3852/2010.

 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1)Εγκρίνει   τη  χορήγηση  ΑΔΕΙΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  (Ανανέωση  για  το  έτος  2011),στον  Λενιτσά  Γεώργιο  του  Ιωάννη,στο  κατάστημα  ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ που βρίσκεται  εντός  του  οικισμού  της  Δ.Κ.  Ν.Μαρμαρά , με  την  διατήρηση  του  δικαιώματος  της  ανάκλησης  της, σε  περίπτωση  μη εφαρμογής  και  καταστρατηγήσεως  υγειονομικών  διατάξεων  και  κανονιστικών  αποφάσεων  του  Δήμου.

2)Εξουσιοδοτεί  τον  Δήμαρχο  του  Δήμου  για  την  έκδοση  (χορήγηση)  άδειας.

 

  Η παρούσα  απόφαση  έλαβε  αριθμό  26/2011

Αφού  συντάχθηκε  και  διαβάστηκε  το  παρόν  πρακτικό,  υπογράφεται  ως   κατωτέρω :

 

    Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Τα  μέλη

(Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                             ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

                                             Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                           

 

 

 

 

 

Απόφαση 25 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

 

                                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  της  6/2011  της συνεδριάσεως  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν. Μαρμαρά  του  Δήμου  Σιθωνίας

 Στον  Ν.Μαρμαρά, σήμερα  Δευτέρα 6   Ιουνίου  2011  και  ώρα  12 μ.μ.  στο  γραφείο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν.Μαρμαρά, του  Δήμου  Σιθωνίας  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν.Μαρμαρά  του  Δήμου  Σιθωνίας,  ύστερα  από  την  39/2-6-2011     πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Συμβουλίου της  Δημοτικής  Κοινότητας, που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στα  μέλη  σύμφωνα  με  το άρθρο  88  του  Ν.3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία, δηλαδή  σε  σύνολο  πέντε  (5)  βρέθηκαν  παρόντα  τα  παρακάτω  πέντε  (5)  μέλη:

 

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Καπλάνης  Γεώργιος                                                                         Κανείς

2.Μαρτζιβάνου   Μαρία

3.Πέσιος   Θωμάς                                                                                                                                                    

4.Σταυροπούλου   Στυλιανή

5.Φερενίδου  Πολυξένη

Τα  πρακτικά  τηρήθηκαν  από  τον  κ.  Γκιζγκή  Χρήστο  Δημοτικό  Υπάλληλο.

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  εισηγήθηκε   το παρακάτω    θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης

 

Αριθμός  θέματος: 3ο     <  Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  μουσικής   (ανανέωση  για  το  έτος  2011)  στον  Π. Ευθυμίου-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ  με  την  επωνυμία  STADIUM  για   το  κατάστημα  του ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ    στη  Δ/Κ  Νέου  Μαρμαρά>    

Αριθμός  Απόφασης: 25

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  3ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι  σύμφωνα   με  τις  παραγράφους  α΄  και  β΄   του  άρθρου  83  του  Ν.3852/2010 <Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης   Διοίκησης –Πρόγραμμα   Καλλικράτης>  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας: α)Αποφασίζει  για  την  προέγκριση  ίδρυσης ή  εγκατάστασης  καταστημάτων , επιχειρήσεων  και  λοιπών  δραστηριοτήτων  ,σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  β)Αποφασίζει  για  την  χορήγηση  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικής  .

Αμέσως  μετά  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας.

α)Την  αρ.πρωτ.7794/31-5-2011  αίτηση  του  Π.Ευθυμίου-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ  για  την χορήγηση  άδειας λειτουργίας  μουσικής  (ανανέωση  για το  έτος  2011)  στο  κατάστημα  του,  ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  που βρίσκεται  εντός  του  οικισμού  της  Δ/Κ  Ν.Μαρμαρά

β)Την  αρ.πρωτ.  7528/07-10-2010  άδεια  ίδρυσης  -λειτουργίας  καταστήματος.

γ)Την  αρ.πρωτ. 8031/3-8-2010   άδεια  λειτουργίας  μουσικής 

δ)Την  αρ.576527/21-4-2011    βεβαίωση  της  ΑΕΠΙ

ε)Το  αρ.678/30-5-2011           διπλότυπο  είσπραξης

στ)Τα  λοιπά  δικαιολογητικά  του φακέλου

Στη  συνέχεια  ανέφερε  ότι  η  Δ/νση  Υγείας  και  Πρόνοιας  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Χαλκιδικής  με  το υπ  αριθμ. 10/4769/2007  έγγραφο  μας  κάνει  γνωστό  ότι  μετά  από  Υγειονομική  έρευνα  αρμοδίων  οργάνων  της  Υπηρεσίας  (Εποπτών  Δημόσιας  Υγείας)  ο  αναφερόμενος  μπορεί  να  πάρει  άδεια  όπως  στο  θέμα  για  το  κατάστημα  του  αφού  πληρεί  τους  όρους  του  άρθρου  37  της  Α1β/8577/83  Υγειονομικής  Διάταξης  με την  προϋπόθεση  ότι  πληρούνται  οι όροι    και  κάλεσε  στη συνέχεια  το  Συμβούλιο  όπως 

Α) Προβεί  σε  λεπτομερή  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  που  συνοδεύουν  την  αίτηση .

Β)Αποφασίζει  για την  έγκριση  ή  μή  της  χορήγησης  άδειας  λειτουργίας  μουσικής  υπό  του  αιτούντος.

Γ)Εξουσιοδοτήσει  τον  Δήμαρχο, για την  έκδοση  της  άδειας.

Το Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση   και  έχοντας  υπόψη   την  εισήγηση  του Προέδρου  και  τις διατάξεις  του  Ν.3852/2010.

 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1)Εγκρίνει   τη  χορήγηση  ΑΔΕΙΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  (Ανανέωση  για  το  έτος  2011),στον  Π.Ευθυμίου –ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ,στο  κατάστημα  ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ που βρίσκεται  εντός  του  οικισμού  της  Δ.Κ.  Ν.Μαρμαρά , με  την  διατήρηση  του  δικαιώματος  της  ανάκλησης  της, σε  περίπτωση  μη εφαρμογής  και  καταστρατηγήσεως  υγειονομικών  διατάξεων  και  κανονιστικών  αποφάσεων  του  Δήμου.

2)Εξουσιοδοτεί  τον  Δήμαρχο  του  Δήμου  για  την  έκδοση  (χορήγηση)  άδειας.

 

  Η παρούσα  απόφαση  έλαβε  αριθμό  25/2011

Αφού  συντάχθηκε  και  διαβάστηκε  το  παρόν  πρακτικό,  υπογράφεται  ως   κατωτέρω :

 

    Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Τα  μέλη

(Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                             ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

                                             Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                           

 

 

 

 

 

 

Απόφαση 24 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

 

                                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  της  6/2011  της συνεδριάσεως  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν. Μαρμαρά  του  Δήμου  Σιθωνίας

 Στον  Ν.Μαρμαρά, σήμερα  Δευτέρα 6   Ιουνίου  2011  και  ώρα  12 μ.μ.  στο  γραφείο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν.Μαρμαρά, του  Δήμου  Σιθωνίας  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν.Μαρμαρά  του  Δήμου  Σιθωνίας,  ύστερα  από  την  39/2-6-2011     πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Συμβουλίου της  Δημοτικής  Κοινότητας, που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στα  μέλη  σύμφωνα  με  το άρθρο  88  του  Ν.3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία, δηλαδή  σε  σύνολο  πέντε  (5)  βρέθηκαν  παρόντα  τα  παρακάτω  πέντε  (5)  μέλη:

 

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Καπλάνης  Γεώργιος                                                                         Κανείς

2.Μαρτζιβάνου   Μαρία

3.Πέσιος   Θωμάς

4.Σταυροπούλου   Στυλιανή

5.Φερενίδου  Πολυξένη

Τα  πρακτικά  τηρήθηκαν  από  τον  κ.  Γκιζγκή  Χρήστο  Δημοτικό  Υπάλληλο.

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  εισηγήθηκε   το παρακάτω    θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης

 

Αριθμός  θέματος: 2ο     <  Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  μουσικής   (ανανέωση  για  το  έτος  2011)  στον  Τσαλίκη   Κωνσταντίνο  του  Παντελή  για   το  κατάστημα  του ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ    στη  Δ/Κ  Νέου  Μαρμαρά>     

Αριθμός  Απόφασης: 24

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι  σύμφωνα   με  τις  παραγράφους  α΄  και  β΄   του  άρθρου  83  του  Ν.3852/2010 <Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης   Διοίκησης –Πρόγραμμα   Καλλικράτης>  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας: α)Αποφασίζει  για  την  προέγκριση  ίδρυσης ή  εγκατάστασης  καταστημάτων , επιχειρήσεων  και  λοιπών  δραστηριοτήτων  ,σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  β)Αποφασίζει  για  την  χορήγηση  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικής  .

Αμέσως  μετά  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας.

α)Την  αρ.πρωτ.7267/25-5-2011  αίτηση  του  Τσαλίκη  Κωνσταντίνου  του  Παντελή  για  την χορήγηση  άδειας λειτουργίας  μουσικής  (ανανέωση  για το  έτος  2011)  στο  κατάστημα  του,  ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  που βρίσκεται  εντός  του  οικισμού  της  Δ/Κ  Ν.Μαρμαρά

β)Την  αρ.πρωτ.  944/1-3-2006  άδεια  ίδρυσης  -λειτουργίας  καταστήματος.

γ)Την  αρ.πρωτ. 915/19-2-2010   άδεια  λειτουργίας  μουσικής 

δ)Την  αρ.573591/20-4-2011    βεβαίωση  της  ΑΕΠΙ

ε)Το  αρ.537/23-5-2011           διπλότυπο  είσπραξης

στ)Τα  λοιπά  δικαιολογητικά  του φακέλου

Στη  συνέχεια  ανέφερε  ότι  η  Δ/νση  Υγείας  και  Πρόνοιας  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Χαλκιδικής  με  το υπ  αριθμ. 10/4595/2005  έγγραφο  μας  κάνει  γνωστό  ότι  μετά  από  Υγειονομική  έρευνα  αρμοδίων  οργάνων  της  Υπηρεσίας  (Εποπτών  Δημόσιας  Υγείας)  ο  αναφερόμενος  μπορεί  να  πάρει  άδεια  όπως  στο  θέμα  για  το  κατάστημα  του  αφού  πληρεί  τους  όρους  του  άρθρου  37  της  Α1β/8577/83  Υγειονομικής  Διάταξης  με την  προϋπόθεση  ότι  πληρούνται  οι όροι    και  κάλεσε  στη συνέχεια  το  Συμβούλιο  όπως 

Α) Προβεί  σε  λεπτομερή  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  που  συνοδεύουν  την  αίτηση .

Β)Αποφασίζει  για την  έγκριση  ή  μή  της  χορήγησης  άδειας  λειτουργίας  μουσικής  υπό  του  αιτούντος.

Γ)Εξουσιοδοτήσει  τον  Δήμαρχο, για την  έκδοση  της  άδειας.

Το Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση   και  έχοντας  υπόψη   την  εισήγηση  του Προέδρου  και  τις διατάξεις  του  Ν.3852/2010.

 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ

1)Εγκρίνει   τη  χορήγηση  ΑΔΕΙΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  (Ανανέωση  για  το  έτος  2011),στον  Τσαλίκη  Κωνσταντίνο  του  Παντελή ,στο  κατάστημα  ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ που βρίσκεται  εντός  του  οικισμού  της  Δ.Κ.  Ν.Μαρμαρά , με  την  διατήρηση  του  δικαιώματος  της  ανάκλησης  της, σε  περίπτωση  μη εφαρμογής  και  καταστρατηγήσεως  υγειονομικών  διατάξεων  και  κανονιστικών  αποφάσεων  του  Δήμου.

2)Εξουσιοδοτεί  τον  Δήμαρχο  του  Δήμου  για  την  έκδοση  (χορήγηση)  άδειας.

 

  Η παρούσα  απόφαση  έλαβε  αριθμό  24/2011

Αφού  συντάχθηκε  και  διαβάστηκε  το  παρόν  πρακτικό,  υπογράφεται  ως   κατωτέρω :

 

    Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Τα  μέλη

(Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                             ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

                                             Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                           

 

 

 

 

 

Απόφαση 23 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  Πρακτικό  της  6/2011  Συνεδριάσεως  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας.

Στο  Ν.Μαρμαρά  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  της  Δημοτικής  Κοινότητας   Ν.Μαρμαρά  σήμερα  την  6/6/2011  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  12:00  μ.μ., συνήλθε  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  σε  δημόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  39/2-6-2011  πρόσκληση  του  Προέδρου  της Δ.Κ.  που  δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά  και  επιδόθηκε   με  αποδεικτικό  σε  όλους  τους  Συμβούλους, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης.

Πριν  από  την  συνεδρίαση  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει    απαρτία  δεδομένου  ότι  από  το  σύνολο  των  πέντε  (5)  μελών βρέθηκαν  παρόντα   πέντε  (5) 

 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Καπλάνης    Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου  Μαρία                                                     -------------------------

3.Πέσιος    Θωμάς

4.Φερενίδου   Πολυξένη

5.Σταυροπούλου   Στυλιανή

 

Στην   συνεδρίαση   παραβρέθηκε  και  ο  Χρήστος  Γκιζγκής  υπάλληλος  του  Δήμου   για  την  τήρηση  των  πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 1Ο :  Προέγκριση  άδειας  ίδρυσης  και   λειτουργίας  καταστήματος  <ΚΑΦΕ -ΜΠΑΡ >    του  Μπαλάτσα  Ιωάννη  ετέρου  ΕΥΖΗΝ  ΕΠΕ  με  έδρα  τον  Έυοσμο  Θεσσαλονίκης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ:  23/2011

                      

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος  το 1ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε  ότι:  Ο  Μπαλάτσας  Ιωάννης  του  Θεόδωρου  ετέρου   της  ΕΥΖΗΝ  ΕΠΕ  με έδρα  τον  Έυοσμο  Θεσσαλονίκης    με την  αριθμ.πρωτ.7602 /27-5-2011  αίτηση  της  ζητά  τη  χορήγηση  προέγκρισης  άδειας  λειτουργίας  καταστήματος  «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»  στη  Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά. Ο  σχετικός  φάκελος  έχει  συμπληρωθεί  με  όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  από   το  άρθρο  80  του  Ν.3463/2006  για  την  προέγκριση  του  αιτήματος  και  περιλαμβάνει:

1.Θεωρημένο  αντίγραφο  της  13/2007   οικοδομικής  άδειας.

2.Τοπογραφικό  διάγραμμα  κάλυψης.

3.Το  σχετικό  παράβολο.

Και  έθεσε  υπόψη  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής   Κοινότητας  τον  φάκελο  του  αιτούντα  για  προέλεγχο  του  αιτήματος  σύμφωνα  με  το  οποίο  «λαμβάνονται  υπόψη  ζητήματα  που  αφορούν  τις  χρήσεις  γης,  την  προστασία  του  φυσικού,  πολιτιστικού  και  αρχιτεκτονικού  περιβάλλοντος,  την  προστασία  του  αιγιαλού  και  της  παραλίας,  των  δασικών  περιοχών, των  αρχαιολογικών  και  ιστορικών  τόπων, καθώς  και  την  αισθητική  φυσιογνωμία  και  τις   εν  γένει  λειτουργίες  της  πόλης, όπως  αυτά  ορίζονται  από  την   ισχύουσα  νομοθεσία  και  από τους  ειδικότερους  όρους  και  προϋποθέσεις  που  τίθενται  στις  τοπικές  κανονιστικές  διατάξεις  των   οικείων  δημοτικών  και  κοινοτικών  αρχών.

Το  Συμβούλιο  έχοντας  υπόψη  την  εισηγητική  του  Προέδρου   του Συμβουλίου  και  μετά  από  διαλογική  συζήτηση.

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει   την   ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ  άδειας  ίδρυσης   και  λειτουργίας   καταστήματος  <ΚΑΦΕ -ΜΠΑΡ>    στη  Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά  στην   ΕΥΖΗΝ  ΕΠΕ  .

Αφού   συντάχθηκε  και  διαβάστηκε  το  παρόν  πρακτικό, υπογράφεται ως  κατωτέρω:

         Ο     Πρόεδρος                                                              Τα   Μέλη

      (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                        ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

                                          Ο    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

       ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Αποφαση 22 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

 

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 9Ο  -  Διοργάνωση κολυμβητικού διάπλού ΚΕΛΥΦΟΣ – ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ, 

                     υπό την αιγίδα του Δήμου Σιθωνίας, της Δημοτικής Κοινότητας  

                     Ν. Μαρμαρά και Συλλόγων – φορέων Ν. Μαρμαρά.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2011

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε  ότι πρόκειται να διοργανωθεί κολυμβητικός διάπλους          ΚΕΛΥΦΟΣ – ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ, υπό την αιγίδα του Δήμου Σιθώνιας, της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μαρμαρά και Συλλόγων Φορέων του Ν. Μαρμαρά.

Πρόκειται να διεξαχθεί στις 26/6/2011. Σκοπός του αγώνα αυτού είναι η διάδοση του αθλητισμού στους ωέους και η γνωριμία με τα καταγάλανα νερά του Τορωναίου  Κόλπου.  Οραματιστής και διοργανωτής αυτού του αγώνα είναι ο δάσκαλος Χριστόφορος Μπατζής.  Συνδιοργανωτής και αρωγός αυτής της δύσκολης προσπάθειας θα είναι η Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαρμαρά.

 

 

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του ότι σκοπός του αγώνα αυτού είναι η διάδοση του αθλητισμού στους νέους

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στο Δημοτικό Συμβούλιο, την επιχορήγηση της διοργάνώσης του αγώνα.

 

Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

Απόφαση 20 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

 

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 7Ο  -  παραχώρηση χώρου στάθμευσης ιδιώτη γιατρού, για εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών των ασθενών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2011

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε την από 20/5/2011 αίτηση της Γκιώτη Αφροδίτη του Σταύρου, με την οποία ζητά παραχώρηση μίας (1) θέση πάρκινκ, μπροστά από την κατοικία της, επειδή τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι δύσκολη η μετακίνηση στην περιοχή και λόγω της φύσης του επαγγέλματος της (ιατρός), είναι απαραίτητη η άμεση άφιξη και αναχώρηση από την οικία της ανά πάσα στιγμή.                                Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αποδέχεται το αίτημα της Γκιώτη Αφροδίτης του Σταύρου και παραχωρεί μία (1) θέση πάρκινκ, μπροστά από την κατοικία  της.

Ο Σύμβουλος Θωμάς Πέσιος αποδέχεται το αίτημα σύμφωνα με τους όρους του ΚΟΚ.

 

Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Απόφαση 19 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

 

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 6Ο  -  Συμπληρωματικά έργα για ένταξη στο Τεχνικό – Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2011

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε, ότι παρότι κατασκευάστηκαν στην Δημοτική μας Κοινότητα, παράλληλα με το έργο του δικτύου αποχέτευσης, φρεάτια όμβριων υδάτων, οι πλημμύρες του Οκτωβρίου του 2010, απέδειξαν ότι απαιτείται άμεσα η κατασκευή, επιπλέον φρεατίων όμβριων υδάτων, σε έξι (6)  νέα σημεία. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, την κατασκευή άμεσα, καθότι το θέμα είναι κατεπείγον, επιπλέον φρεατίων ομβρίων υδάτων, σε έξι (6) νέα σημεία, ήτοι:

1.    Περιοχή όπισθεν  Αστυνομικού Σταθμού

2.    Περιοχή Τσαλίκη

3.    Περιοχή κατηφόρας Πετρίδη

4.    Περιοχή οικίας Νίκου Μπατζή

5.    Περιοχή οικίας Χρήστου Γκιζγκή

6.    Περιοχή οικίας Αμπελά - Τουριστικά 

 

Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Απόφαση 18 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

 

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 5Ο  -  Αίτηση Τσομπανούδη Ο. Ε. (λούνα παρκ)

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2011

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε την από 20-5-2011αίτηση του Τσομπανούδη Βασ-ΑΘ-Γεωργ Ο. Ε. , με την οποία ζητά παραχώρηση χώρου στην θέση Μπαλαμπάνι Ν. Μαρμαρά, για εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΑΠΌ 15/6/2011 ΜΈΧΡΙ 15/8/2011.  Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Αποδέχεται το αίτημα του Τσομπανούδη Βασ-ΑΘ-Γεωργ Ο. Ε., με τον όρο να τηρηθούν οι όροι ασφαλείας, που διέπουν την λειτουργία των Λούνα Παρκ.

Ο Σύμβουλος Θωμάς Πέσιος, ψηφίζει αναβολή του θέματος, για τους λόγους ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένος φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον Νόμο του υπαίθριου εμπορίου, καθόσον στην επιχείρηση αυτή πελάτες κατά πλειοψηφία, είναι παιδιά ανήλικα και ελλοχεύει κίνδυνος τραυματισμού ακόμη και θανάτου.

  

Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

Απόφαση 17 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

 

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 4Ο  -  Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος <ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ> του Ντόκου Ιωάννη.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2011

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι: Ο Ντόκος Ιωάννης του Αθανασίου  με την αριθμ.πρωτ. 6252/11-5-11 αίτηση του ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά.  Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθο 80 του Ν.3463/2006  για την προέγκριση του αιτήματος και περιλαμβάνει:

 

 

1. Θεωρημένο αντίγραφο της 183/1982 οικοδομικής άδειας.

 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης.

 

3. Το σχετικό παράβολο.

 

Και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την  προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης», όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

 

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη την εισηγητική του Προέδρου του Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος       < ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ >  στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά στον  Ντόκο  Ιωάννης του Αθανασίου.

 

Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

Απόφαση 16 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

 

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 3Ο  -  Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος <ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ> του Τσαντεκίδη Στανισλάβου.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2011

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι: Ο Τσαντεκίδης Στανισλάβου του Γεωργίου  με την αριθμ.πρωτ. 6669/17-5-11 αίτηση του ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά.  Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθο 80 του Ν.3463/2006  για την προέγκριση του αιτήματος και περιλαμβάνει:

 

 

1. Θεωρημένο αντίγραφο της 17/407 βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης.

 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης.

 

3. Το σχετικό παράβολο.

 

Και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την  προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης», όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

 

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη την εισηγητική του Προέδρου του Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος       < ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ >  στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά στον Τσαντεκίδη Στανισλάβου του Γεωργίου.

 

Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

Αποφαση 15 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

 

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 2Ο  -  Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος <ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ> του Αμπατζή Σπυρίδων.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2011

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι: Ο Αμπατζής Σπυρίδων του Σταύρου  με την αριθμ.πρωτ. 6266/11-5-11 αίτηση του ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά.  Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθο 80 του Ν.3463/2006  για την προέγκριση του αιτήματος και περιλαμβάνει:

 

 

1. Θεωρημένο αντίγραφο της 13/2007 οικοδομικής άδειας.

 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης.

 

3. Το σχετικό παράβολο.

 

Και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την  προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης», όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

 

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη την εισηγητική του Προέδρου του Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος       < ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ >  στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά στον Αμπατζή Σπυρίδων του Σταύρου.

 

Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόφαση 14 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

 

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Καπλάνης Γεώργιος
 2. Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     
 3. Πέσιος Θωμάς
 4. Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν
 5. Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 1Ο  -  Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος <ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ> του Ροδίου Αντωνίου.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2011

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι: Ο Ρόδιος Αντώνιος του Ευστρατίου  με την αριθμ.πρωτ. 5344/19-4-11 αίτηση του ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ» στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά.  Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθο 80 του Ν.3463/2006  για την προέγκριση του αιτήματος και περιλαμβάνει:

 

 

1. Θεωρημένο αντίγραφο της 1453/1964 οικοδομικής άδειας.

 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης.

 

3. Το σχετικό παράβολο.

 

Και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την  προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης», όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

 

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη την εισηγητική του Προέδρου του Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος       < ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ >  στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά στον Ρόδιο Αντώνιο του Ευστρατίου.

 

 

Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Απόφαση 13 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό της 4/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

 

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 16/4/2011, ημέρα Σάββατο  και ώρα 11.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 16/12-4-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Καπλάνης Γεώργιος
 2. Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     
 3. Πέσιος Θωμάς
 4. Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν
 5. Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 1Ο  -  Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος <ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ – ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟΥ> του Καραγιώργου Ιωάννη.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2011

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι: Ο Καραγιώργος Ιωάννης του Αθανασίου  με την αριθμ.πρωτ. 3376/29-3-11 αίτηση του ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ - ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟΥ» στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά.  Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθο 80 του Ν.3463/2006  για την προέγκριση του αιτήματος και περιλαμβάνει:

 

 

1. Θεωρημένο αντίγραφο της 303/87 οικοδομικής άδειας.

 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης.

 

3. Το σχετικό παράβολο.

 

Και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την  προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης», όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

 

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη την εισηγητική του Προέδρου του Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος <ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ – ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟΥ>  στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά στον Καραγιώργο Ιωάννη του Αθανασίου.

 

 

Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

Απόφαση 12 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό της 4/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

 

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 16/4/2011, ημέρα Σάββατο  και ώρα 11.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 16/12-4-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Καπλάνης Γεώργιος
 2. Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     
 3. Πέσιος Θωμάς
 4. Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν
 5. Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 1Ο  -  Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος <ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ – ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟΥ> του Καραγιώργου Ιωάννη.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2011

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι: Ο Καραγιώργος Ιωάννης του Αθανασίου  με την αριθμ.πρωτ. 3376/29-3-11 αίτηση του ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ - ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟΥ» στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά.  Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθο 80 του Ν.3463/2006  για την προέγκριση του αιτήματος και περιλαμβάνει:

 

 

1. Θεωρημένο αντίγραφο της 303/87 οικοδομικής άδειας.

 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης.

 

3. Το σχετικό παράβολο.

 

Και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την  προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης», όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

 

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη την εισηγητική του Προέδρου του Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος <ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ – ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟΥ>  στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά στον Καραγιώργο Ιωάννη του Αθανασίου.

 

 

Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

Απόφαση 11 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 3/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 29/3/2011, ημέρα Σάββατο  κ ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 12/24-3-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1. Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 3Ο  -  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος αρτοζαχαροπλαστείου - καφετέριας στην Γκιώτη Αικατερίνη

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/201

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι: Η Γκιώτη Αικατερίνη του Νικολάου με την αριθμ.πρωτ. 2651/14-3-11 αίτηση της ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος «αρτοζαχαροπλαστείου – καφετέριας» στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά.  Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθο 80 του Ν.3463/2006  για την προέγκριση του αιτήματος και περιλαμβάνει:

 

1. Θεωρημένο αντίγραφο της 283/1971 οικοδομικής άδειας.

 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης.

 

3. Το σχετικό παράβολο.

 

Και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την  προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης», όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

 

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη την εισηγητική του Προέδρου του Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος αρτοζαχαροπλαστείου – καφετέριας στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά στην Γκιώτη Αικατερίνη του Νικολάου.

 

 

Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

Απόφαση 10 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό της 3/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 29/3/2011, ημέρα Σάββατο  κ ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 12/24-3-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1.  Καπλάνης Γεώργιος
 2. Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     
 3. Πέσιος Θωμάς
 4. Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.  Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 2Ο  -  αίτηση Βαλαχή Δημητρίου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2011

 

 

 

 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε την από 14/3/2011 αίτηση του Βαλαχή Δημητρίου του Κων/νου.  Κατοίκου Ν. Μαρμαρά σύμφωνα με την οποία ζητά την παραχώρηση μίας θέσης για παρκάρισμα μπροστά από τη οικία του, ώστε να μπορεί να σταθμεύσει το αυτοκίνητο του,  καθότι είναι ασθενής και πρέπει συνεχώς να μετακινείται.

    Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

    Αποδέχεται το αίτημα του δημότη μας κ. Βαλαχή Δημητρίου του Κων/νου και παραχωρεί μια (1) θέση ΠΑΡΚΙΝΚ,  μπροστά από την οικία του, υπό τον όρο ότι δεν θα προβεί σε σταθερή κατασκευή.

    Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

Απόφαση 9 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

Από το Πρακτικό της 3/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 29/3/2011, ημέρα Σάββατο  κ ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 12/24-3-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Καπλάνης Γεώργιος
 2. Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     
 3. Πέσιος Θωμάς
 4. Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν
 5. Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 1Ο  -  οριοθέτηση Λαϊκής αγοράς

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2011

 

 

 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1) γ του νόμου Καλλικράτη το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, για να τιυς αποστείλει στην Ε.Π.Ζ. και κατόπιν μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου να εκδοθούν οι προβλεπόμενες σχετικές τοπικές κανονιστικές αποφάσεις.  Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο Πρόεδρος είπε ότι οι λόγοι οριοθέτησης της λαϊκής, πρέπει να ληφθούν με βάση τα παρακάτω:

   1. να ενισχύσουμε την τοπική αγορά στον μέγιστο δυνατό βαθμό

   2. να περιορίσουμε την δράση μικροπωλητών, οι οποίοι ούτε ανήκουν στο σωματείο παραγωγών λαϊκών αγορών ούτε τις περισσότερες φορές δέχονται να καταβάλουν υπέρ Δήμου τα οφειλόμενα

   3. να υπάρχει ευταξία χώρου κάθε Πέμπτη, ώστε να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία και να μην εξαπλώνεται κάθε φορά η έκταση της αυθαίρετα.

   Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ την οριοθέτηση της Λαϊκής αγοράς ως εξής:

  Αρχή από τον δρόμο κάτω από το Κοινοτικό Κατάστημα (ελεύθερος ο κόμβος) και

  Τέλος, στην διασταύρωση του δρόμου που είναι βορειοδυτικά του γηπέδου.

  Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν Πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

                                                 Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Απόφαση 8 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό της 2/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 19/2/2011, ημέρα Σάββατο  κ ώρα 11.00π.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 1/15-2-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 6Ο  -  αίτηση Ανδρέα Καπλάνη για κλάδευση ατόμου πεύκης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2011:

 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε την από 7-2-2011 αίτηση του Καπλάνη Ανδρέα του Γεωργίου, σύμφωνα με την οποία ζητά από την Δημοτική Κοινότητα να προβεί στην κλάδευση ατόμου πεύκης, που φύεται σε Κοινοτική έκταση (πάρκο) και παρουσιάζει επικίνδυνη κλίση.  Στην αίτηση αναφέρεται πως υπάρχει κίνδυνος πτώσης του πεύκου και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των διερχομένων πεζών, αυτοκινήτων αλλά και της περιουσίας του ( ενοικιαζόμενα δωμάτια)

    Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού ο Πρόεδρος εξήλθε της αίθουσας συνεδρίασης, λόγω κωλύματος ( γιος του αιτούντα)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Θεωρεί το θέμα ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ και κάνει δεκτό το αίτημα του κ. Καπλάνη Ανδρέα του Γεωργίου.

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ

 

(Τ.Σ.) ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

Αποφαση 7 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

Από το Πρακτικό της 2/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 19/2/2011, ημέρα Σάββατο  κ ώρα 11.00π.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 1/15-2-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 5Ο  -  ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού  Ν. Μαρμαρά.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2011

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε:

 

    Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ν. Μαρμαράς είναι η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, λόγω της εκσκαφής για την κατασκευή του αποχετευτικού του δικτύου.  Τα διερχόμενα αυτοκίνητα των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών μας καταπονούνται ιδιαίτερα με τους κραδασμούς από τα μπαλώματα του οδοστρώματος.  Για το λόγο αυτό εισηγείται στο Δήμο Σιθωνίας να προχωρήσει άμεσα στην ασφαλτόστρωση της κεντρικής οδού του Ν. Μαρμαρά και κάλεσε το Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.  Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει άμεσα στην ασφαλτόστρωση της κεντρικής οδού του Ν. Μαρμαρά.

 

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ

 

(Τ.Σ.) ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

Αποφαση 6 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό της 2/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 19/2/2011, ημέρα Σάββατο  κ ώρα 11.00π.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 1/15-2-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 4Ο  -  Πρόγραμμα LEADER

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2011

 

 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε:

 

 

    Την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα LEADER μέσα στο οποίο εντάσσονται και προγράμματα που αφορούν τους ΟΤΑ.  Για τις ανάγκες του Ν. Μαρμαρά προτείνεται η ένταξη στο πρόγραμμα με κωδικό L321-2 (κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας κ.α.)  και κάλεσε το Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.  Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να εντάξει στο Πρόγραμμα LEADER για την Κοινότητα του Ν. Μαρμαρά τον κωδικό  L321-2 (κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας κ.α.)

 

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ

 

(Τ.Σ.) ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφαση 5 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 2/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 19/2/2011, ημέρα Σάββατο  κ ώρα 11.00π.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 1/15-2-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 3Ο  -  Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2011:

 

 

 

 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε:

 

    Στην κοινοτική έκταση ΒΙΓΛΑ είναι εγκατεστημένη από το 1995 κεραία κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας PANAFON, αλλά κι εντός του οικισμού υπάρχουν ακόμη 2 παρόμοιες κεραίες που βρίσκονται στις κορυφές των καταστημάτων ROMA PIZZA και ΣΤΑΝΤΙΟΥΜ.  Επειδή οι εν λόγω κεραίες θεωρούνται από πολλούς επιστήμονες ως υπαίτιες για την πρόκληση ανίατων ασθενειών κι επειδή βρίσκονται σε εξαιρετικά κοντινές αποστάσεις με τα διδακτήρια του Γυμνασίου και του Δημοτικού Σχολείου εισηγούμαστε στο Δήμο Σιθωνίας να προσφύγει μέσω της δικαστικής οδού κατά των λόγω εταιρειών, προκειμένου να προσβληθούν οι συμβάσεις και να απομακρυνθούν άμεσα.  Σας γνωρίζω ότι κατατέθηκε στο Συμβούλιο από το Σύμβουλο κ. Πέσιο Θωμά και το αριθμ. Φ/2011 έγγραφο του ΕΕΤΤ σχετικό με το θέμα.  Για το λόγω αυτό κάλεσε το Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.  Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να προσφύγει μέσω της δικαστικής οδού κατά των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας που έχουν εγκαταστήσει κεραίες στην περιοχή του Ν. Μαρμαρά, προκειμένου να προσβληθούν οι συμβάσεις και να απομακρυνθούν άμεσα.

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ

 

(Τ.Σ.) ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφαση 4 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

Από το Πρακτικό της 2/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 19/2/2011, ημέρα Σάββατο  κ ώρα 11.00π.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 1/15-2-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1. Καπλάνης Γεώργιος

2. Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     

3. Πέσιος Θωμάς

  4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

  5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 2Ο  -  Επαναλειτουργία Αστυνομικού Σταθμού Ν. Μαρμαρά

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2011

 

 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος  το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε :

 

 1. Ο Ν. Μαρμαράς αποτελεί την πολυπληθέστερη Δημοτική Κοινότητα του Καλλικράτειου  Δήμου Σιθωνίας (οράτε απογραφή 2001 και με δεδομένο ότι κατά την τότε απογραφή το παρακείμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα του Πόρτο Καρράς δε λειτουργούσε).

 

 1. Ο Ν. Μαρμαράς απέχει περίπου 29 χιλιόμετρα από το Α. Τ. Αγίου Νικολάου, ενώ ο νοτιότερος οικισμός του (Αζάπικο) απέχει περίπου 45 χιλιόμετρα από το ίδιο Α. Τ.

 

 1. Εντός των ορίων της Δημοτικής μας Κοινότητας είναι εγκατεστημένο CASINO (Πόρτο Καρράς) αλλά και πλήθος τουριστικών μονάδων.  Επίσης στη Μαρίνα του Πόρτο Καρράς ελλιμενίζονται ετησίως εκατοντάδες σκάφη αναψυχής, των οποίων οι αλλοδαποί ιδιοκτήτες τους καταφεύγουν στα Ν. Μουδανία (58 χιλιόμετρα) για τον έλεγχο των διαβατηρίων τους.

 

 1. Εντός του Ν. Μαρμαρά στεγάζονται 2 τραπεζικά υποκαταστήματα (ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK) κι ένα Α.Τ.Μ. της ALPHA BANK.

 

 1. Αδικήματα που αφορούν και εντάσσονται στον σκληρό πυρήνα του Ποινικού Κώδικα (κυρίως των ναρκωτικών  αδικημάτων αλλά και των ληστειών τον τελευταίο καιρό) παρουσιάζουν μια ανησυχητική έξαρση.  Σε αυτούς πρέπει να συνυπολογίσουμε τις κλοπές, τις δεκάδες ηχορυπάνσεις καθόλη τη διάρκεια του έτους, διάφορα επεισόδια και συμβάντα.

 

 1. Στο Ν. Μαρμαρά υπάρχουν 2 ιδιόκτητα κτίρια της ΕΛ.ΑΣ., χωρίς να επιβαρύνεται οικονομικά το αρμόδιο Υπουργείο.

 

 1. Κατά τους θερινούς μήνες καταγράφεται τουλάχιστον δεκαπλάσια αύξηση πληθυσμού, λόγω της τουριστικής κίνησης.

 

 1. Καθημερινά, ως αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γινόμαστε δέκτες εντόνων παραπόνων από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Ν. Μαρμαρά.

 

     Το υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας του Α.Σ Ν. Μαρμαρά έχει ως εξής: κατά τους θερινούς μήνες λειτουργεί με μικρό αριθμό αστυνομικών (χωρίς να

 

 γνωρίζουμε τι θα συμβεί το επόμενο καλοκαίρι, για δε τους υπόλοιπους είναι τελείως ανενεργός και η Δημοτική μας Κοινότητα εξυπηρετείται αποκλειστικά από το Α.Τ. Αγίου Νικολάου και η αστυνόμευση γίωεται με περιπολικά, τα οποία για να καταφτάσουν απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

     Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, κι αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την άμεση επαναλειτουργία του Α.Σ Ν. Μαρμαρά.  Επιπροσθέτως εισηγείται την αναβάθμισή του Α.Σ. σε Α.Τ., εάν κι εφόσον αυτό είναι εφικτό από το αρμόδιο Υπουργείο.  Σε περίπτωση που καταστεί εφικτή η αναβάθμιση του και δεν επαρκεί για τη λειτουργία του Α.Τ. η υφιστάμενη κτιριακή υποδομή, η Δημοτική Κοινότητα διατίθεται να υποδείξει και να παραχωρήσει άλλο οικόπεδο εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μαρμαρά που να καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας ενός Α.Τ.

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

(Τ.Σ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                       ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

Αποφαση 3 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

   Από το Πρακτικό της 2/2011  Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 19/2/2011, ημέρα Σάββατο κ ώρα 11.00π.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την

1/15-2-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5)  μελών βρέθηκαν παρόντα    πέντε (5)

 

 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Καπλάνης Γεώργιος
 2. Μαρτζιβάνου Μαρία                            ------------------------------
 3. Πέσιος Θωμας
 4. Φερενίδου Πολυξένη                          ο οποίοι δεν προσήλθαν
 5. Σταυροπούλου Στυλιανή                    αν και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

    ΘΕΜΑ1ο  :  Τεχνικό – Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δημοτικής Κοινότητας               

                        έτους  2011

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   3/201

 

     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 86 του Νόμου 3852/2010 πρέπει να καταρτίσετε το τεχνικό-επιχειρησιακό πρόγραμμα που να περιλαμβάνει κατά σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν το 2011 και κάλεσε αυτό για να αποφασίσει σχετικά.  Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, και το ριθμ.1391/09-02-2011 έγγραφο του Αντιδημάρχου Σιθωνίας κ. Δημητρού Δημήτρη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Καταρτίζει το επιχειρησιακό-τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων κατά σειρά προτεραιότητας για το έτος 2011 ως κατωτέρω:

 

Α) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

     ΖΩΗΣ.

 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

 1. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ

 

 1. ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΜΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

 

 1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ – ΑΝΥΨΩΣΗ ΟΧΘΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

 

 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΡΑ

 

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΑΓΟΡΑ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟ

 

 1. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

 

 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΥΛΑΔΑΡΙΟ-ΑΖΑΠΙΚΟ

 

 1. ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

 

 1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΠΙΣΘΕΝ Α.Σ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΣΑΛΙΚΗ

 

 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ (ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ)

 

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 1. ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

 

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ – ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

 1. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ  ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

     ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

1.    ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ

 

2.    ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

3.    ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ Ή ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

 

4.    ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

5.    ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

 

6.    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

 

7.    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

8.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΧΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

9.    ΧΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

 

    ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

1.    ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΡΕΜΑ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

 

2.    ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΨΗΛΟΓΙΑΝΝΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΕΡΑΙΑΣ

 

3.    ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΖΑΠΙΚΟ

 

4.    ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΗΓΩΝ ΔΡΑΓΟΥΔΕΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΜΥΛΟΣ» KAI «ΒΑΛΑ

 

 

    ΥΔΡΕΥΣΗ

 

 

1.    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

 

2.    ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

3.    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ -  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

 

4.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ                              ΜΠΑΡΕΣ – ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ – ΜΑΡΜΑΡΑ

 

5.    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ   «ΜΥΛΟΥ ΡΕΜΑ» ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 1 ΧΜ

 

6.    ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ «ΜΥΛΟΥ ΡΕΜΑ» ΚΑΙ «ΜΑΝΑΣ ΝΕΡΟΥ».

 

 

   

 

    ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ

 

1.    ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

2.    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΤΕΡ – ΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

 

3.    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΤΕΡ (2) ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

 

4.    ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΣΥΣΣΩΡΕΜΕΝΑ ΛΙΠΗ.

 

5.    ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΘΑΡΩΝ

 

6.    ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

7.    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ

 

8.    ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

 

9.    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ, ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

10.  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 

11.  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

12.  ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΧΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

13.  ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ) ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

 

 

 

     Β) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

          ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

 

1.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

 

2.    ΑΜΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ.ΑΠ.Η

 

3.    ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΩΝ

 

4.    ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

 

5.    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

 

6.    ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

 

7.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

 

8.    ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

 

 

 

    ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

 

 

1.    ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

2.    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

3.    ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

 

 

    ΠΑΙΔΕΙΑ

 

1.    ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

 

2.    ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

3.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

4.    ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

5.    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΗΠΑΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ    ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

 

6.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΩΤΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

    ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

1.    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

 

2.    ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

 

3.    ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

 

4.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

 

5.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

 

 

 

 

    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

 

1.    ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

2.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

3.    ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΑΚΕΙΟΥ

 

4.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

 

5.    ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΕΙΟΥ

 

6.    ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ (ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

 

7.    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΣΚΑΡΙΟΥ ΣΑΝΤΑΛΑΣ

 

 

 

    ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 

 

1.    ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

 

2.    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΙΝΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ (ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

 

 

 

    Γ. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

    ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

1.    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

2.    ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

3.    ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

    ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ – ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

    1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ

        ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΑΡΑΔΕΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ

 

2. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ

 

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

    4. ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ            

        ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΥ

 

 

   

    ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

    1. ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ  

        ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

    2. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ WC (ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ)

   

    3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΩΝ  ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΚΑΙ  

         ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ

   

    4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

        ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ

 

5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ INFO-KIOSK ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ «ΠΑΡΑΣΧΟΥ»,                                                                            

   ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  

   ΣΥΛΛΟΓΟΥ,  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ,    

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 

6. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ

    ΟΓΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΟΛΗ

    ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

7. ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ

 

8. ΑΓΟΡΑ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

    ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

 

9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΙΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ  ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

    ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ – ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

 

10. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ    

      ΟΔΟΥ – ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

 

 

Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

 

1.    ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ

     ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 5ΨΗΦΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

    ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

 

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

1. ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  

    ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ BACK UP ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ

    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

1.    ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 

2.    ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ Ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

3.    ΑΜΕΣΗ ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

4.    ΜΕΛΕΤΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ

 

5.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ

 

(Τ.Σ.) ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφαση 2 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

Από το Πρακτικό της 2/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 19/2/2011, ημέρα Σάββατο  κ ώρα 11.00π.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 1/15-2-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Καπλάνης Γεώργιος
 2. Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     
 3. Πέσιος Θωμάς
 4. Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν
 5. Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 1Ο  -  Εκτός ημερήσιας διάταξης  :  ΧΥΤΑ  ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2011

 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και μετά από ψηφοφορία ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε να τεθεί θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως ο ΧΥΤΑ Σιθωνίας.  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως εξέθεσε ότι :

 

Την ώρα που στην Ευρώπη οι ΧΥΤΑ θεωρούνται παρωχημένοι και αναχρονιστικοί, κάποιοι ακόμη στη χώρα μας μιλούν για κατασκευή ΧΥΤΑ Σιθωνίας και μάλιστα επιθυμούν διακαώς να χωροθετηθεί σε μέρη τα οποία εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας λόγω ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και λόγω της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενούν.  Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα πανευρωπαϊκά δίκτυα προστασίας της φύσης, τα υδροφόρα ρεύματα που τροφοδοτούν τους πέριξ οικισμούς, τα 2500 παράπλευρα στρέμματα κληρούχων του Ν.Μαρμαρά (οριστικής διανομής 1937), τα οποία χαρακτηρίζονται ως αγροτουρισμός στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, χωρίς ο όγκος των σκουπιδιών να είναι τέτοιος ώστε να καθιστά τη λειτουργία ενός ΧΥΤΑ οικονομικά βιώσιμη, χωρίς να υπάρχουν αδρανή υλικά για την επιχωμάτωση του και κυρίως χωρίς να ερωτηθεί η τοπική κοινωνία.  Θα ήταν φρόνιμο για οποιονδήποτε βουλευτικό ή αυτοδιοικητικό  παράγοντα πριν να βγαίνει στα τηλεοπτικά παράθυρα και να εξάγει αυθαίρετα, “επισφαλή και υποκειμενικά” δημοσκοπικά συμπεράσματα να ζητούσε τη γνωμοδότηση της τοπικής κοινωνίας του Ν.Μαρμαρά κι όπως αυτή εκφράζεται επίσημα από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Ν.Μαρμαρά.

 

   Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

   Εν κατακλείδι δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά προς πάσα κατεύθυνση ότι στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τη θέση της Υπουργού ΥΠΕΚΑ κ. Μπιρμπίλη, για την απαγόρευση κατασκευής ΧΥΤΑ στη Σιθωνία.  Επίσης υιοθετούμε πλήρως τις θέσεις των περισσοτέρων Δημάρχων της Χαλκιδικής περί λειτουργίας σταθμών μεταφόρτωσης και αλλαγής του περιφερειακού σχεδιασμού όπου τα απορρίμματα θα πηγαίνουν πλέον στους ήδη υφιστάμενους ΧΥΤΑ με την καταβολή των αντίστοιχων αντισταθμιστικών οφελών

   Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν Πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω : 

 

 

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ

 

(Τ.Σ.) ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                      ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

 

 

   ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αποφαση 1 Εκτύπωση

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από  το  Πρακτικό   1/2011      της  συνεδρίασης   του   Συμβουλίου   της  Δημοτικής  Κοινότητας      Ν.Μαρμαρά      του    Δήμου   Σιθωνίας

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή  Προέδρου   &  Αντιπροέδρου  Συμβουλίου  της  Δημοτικής   Κοινότητας  Ν.Μαρμαρά       του      Δήμου   Σιθωνίας.

                          

         Στο  Ν.Μαρμαρά , σήμερα   2/1/2011    και  ώρα   11:00    στο   Γραφείο   της   Δημοτικής    Κοινότητας   Ν.Μαρμαρά    του  Δήμου  Σιθωνίας   συνήλθε   σε  συνεδρίαση  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας   Ν.Μαρμαρά     του  Δήμου   Σιθωνίας      ύστερα  από  την   29/12/2010    πρόσκληση   του  συμβούλου   του   επιτυχόντος  συνδυασμού   που  έχει  εκλεγεί  με  τις  περισσότερες   ψήφους   κ. Καπλάνη   Γεωργίου, που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό   στα  μέλη ,σύμφωνα  με  το  άρθρο  88  του  Ν.3852/10.

     Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία, δηλαδή  σε  σύνολο  πέντε   (5)  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  τα  παρακάτω   πέντε  (5)   μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καπλάνης   Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου    Μαρία

3.Πέσιος    Θωμάς                                                                             ---------------------

4. Σταυροπούλου   Στέλλα                                                              

5.Φερενίδου     Πολυξένη

 

        Τα   πρακτικά  τηρήθηκαν  από  τον  κ. Γκιζγκή   Χρήστο-Δημοτικό  Υπάλληλο-ΔΕ1/Α                                                                                                                            Ο   Προεδρεύων   Σύμβουλος  κάλεσε  τα  μέλη  του  συμβουλίου  της  Δημοτικής   Κοινότητας   Ν.Μαρμαρά    του   Δήμου  Σιθωνίας, να  προβούν  κατά  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του άρθρου  79  του  Ν.3852/10  τους  με  φανερή  ψηφοφορία  στην  εκλογή  του  Προέδρου  και  του  Αντιπροέδρου  του  Συμβουλίου της  Δημοτικής  Κοινότητας.                                         

    Στη   συνέχεια  ο  προεδρεύων  σύμβουλος   κάλεσε   τους  ενδιαφερόμενους   συμβούλους   να  θέσουν  υποψηφιότητα.

Μετά  το  πέρας  της  αναφερόμενης   διαδικασίας  και  αφού  οι  ενδιαφερόμενοι  για  τα  αξιώματα   του Προέδρου  και  του  Αντιπροέδρου  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής    Κοινότητας   Ν.Μαρμαρά       Δήμου   Σιθωνίας    έθεσαν   τις   υποψηφιότητες  τους, ο     Προεδρεύων   κάλεσε  όλα  τα  παρόντα  μέλη  του  Συμβουλίου   της  Δημοτικής  Κοινότητας    Ν.Μαρμαρά      να  προβούν, με  φανερή  ψηφοφορία ,στην  εκλογή   Προέδρου, Αντιπροέδρου   ξεχωριστά  για  κάθε  αξίωμα, ανάμεσα  στους  υποψήφιους  Συμβούλους.

Έπειτα  από  την διαδικασία  της ψηφοφορίας  για   την  εκλογή  ο   Προεδρεύων  ανέγνωσε  τα  αποτελέσματα   της  ψηφοφορίας  τα  οποία  έχουν  ως  εξής:

Στην  ψηφοφορία  που  προηγήθηκε  για  το  αξίωμα  του  Προέδρου

1.       Ο   Καπλάνης   Γεώργιος    έλαβε   τρεις  (3)   ψήφους

Αναλυτικότερα  υπέρ  της  εκλογής  του  κ. Καπλάνη   Γεωργίου  (πρώτου  υποψηφίου) στη  θέση   του  Προέδρου  ψήφισαν  τρεις  (3)   Σύμβουλοι   και  ονομαστικά  οι  κ.κ.

1.Καπλάνης   Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου   Μαρία

3.Σταυροπούλου   Στέλλα

Οι    Σύμβουλοι   1.Πέσιος  Θωμάς   και    2.Φερενίδου    Πολυξένη    ψήφισαν     “ΠΑΡΩΝ”

Επομένως ,για  τη  θέση   του  Προέδρου  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας                                        αναδείχθηκε   ο    Καπλάνης    Γεώργιος.

Για   το  αξίωμα  του  Αντιπροέδρου  

1.       Η   Μαρτζιβάνου     Μαρία     έλαβε    τρεις  (3)     ψήφους

Αναλυτικότερα,  υπέρ  της   εκλογής  της  κας   Μαρτζιβάνου   Μαρίας                                   στη  θέση  του  Αντιπροέδρου   ψήφισαν    τρεις   (3)                                                      Σύμβουλοι   και  ονομαστικά  οι  κ.κ.  1. Καπλάνης     Γεώργιος  2. Μαρτζιβάνου   Μαρία    3.Σταυροπούλου     Στέλλα.

Οι    Σύμβουλοι   1.Πέσιος   Θωμάς   και   2. Φερενίδου   Πολυξένη  ψήφισαν    “ΠΑΡΩΝ”.

Επομένως   για  τη  θέση  του  Αντιπροέδρου  του  Συμβουλίου   της  Δημοτικής  Κοινότητας                                  αναδείχθηκε  η   Μαρτζιβάνου    Μαρία.  

Σύμφωνα  με  τα   ανωτέρω  το  Συμβούλιο   Δημοτικής  Κοινότητας

Εκλέγει    Πρόεδρο  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας                                                              τον     κ. Καπλάνη   Γεώργιο    ο   οποίος     συγκέντρωσε   τρεις  (3)   ψήφους.

Εκλέγει   Αντιπρόεδρο  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας                                                               την   Μαρτζιβάνου   Μαρία    η     οποία    συγκέντρωσε  τρεις  (3)     ψήφους.

Η    θητεία   του   Προέδρου   και   Αντιπροέδρου  είναι   διετής   και  λήγει  με  την  εκλογή  Προέδρου   και  Αντιπροέδρου   την   Κυριακή   6    Ιανουαρίου    2013.

Η   απόφαση   αυτή   πήρε  αύξοντα  αριθμό          1 /2011.

Αφού   αναγνώστηκε  το  πρακτικό   αυτό  υπογράφεται   ως  ακολούθως.

 

               Ο         Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                         ΤΑ     Μ Ε Λ Η

                 (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

                                                     Ο    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                           ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

                 ΑΚΡΙΒΕΣ    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (1 στοιχείο)
ΕΣΠΑ (1 στοιχείο)
Μηναίος Απολογισμός (34 στοιχεία)
Πόθεν Έσχες Αιρετών (1 στοιχείο)
Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης (65 στοιχεία)
Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου (41 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς (166 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης (405 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Αγ.Νικολάου (23 στοιχεία)
Δελτία Τύπου (1335 στοιχεία)
Αποφάσεις Δημάρχου (373 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Σ. (867 στοιχεία)
Αποφάσεις Ο.Ε. (209 στοιχεία)
Αποφάσεις Ε.Π.Ζ. (28 στοιχεία)
 

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg