Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow Απόφαση 151

Απόφαση 151 Εκτύπωση
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

    Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 32/29.08.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε)   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια , Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς 
 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 8ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2011  

ΘΕΜΑ: Κατασκευή αερογέφυρας από την πλευρά του Λελεγιάννη και από την πλευρά της εκκλησιάς << Κοίμηση της Θεοτόκου>> . 

Ο κυρ .Γεωργακούδας   εισηγούμενος το 8ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ανάγκη κατασκευής αερογέφυρας από την πλευρά του Λελεγιάννη και από την πλευρά της εκκλησίας <<Κοίμηση της Θεοτόκου>> γιατί κατά του θερινούς μήνες υπάρχει μεγάλος όγκος τουριστών και αυτοκινήτων  και η διέλευση των πεζών γίνεται με δυσκολία.
Ο κυρ. Γιοβανέκος συμφωνεί ως προς την κατασκευή αερογέφυρας από την πλευρά της εκκλησίας και προτείνει ότι η άλλη αερογέφυρα πρέπει να γίνει απέναντι από την λαϊκή πάνω στον  κεντρικό δρόμο. 
Ο κυρ. Ζαφειρούδης αναφέρει ότι το κόστος  κατασκευής  αερογέφυρας είναι πολύ μεγάλο και από την άλλη διέλευση της από ηλικιωμένους πεζούς θα είναι δύσκολη.
Τέλος πήρε τον λόγω ο πρόεδρος δηλώνοντας ότι ο Δήμαρχος έχει κάνει ήδη μελέτη για την λύση του προβλήματος δηλ. της διέλευσης αυτοκινήτων και των πεζών κάτω από τα γεφυράκια που υπάρχουν πάνω στον κεντρικό δρόμο.      
  
 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων .


 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ότι η  κατασκευή αερογέφυρας από την πλευρά του Λελεγιάννη και από  της εκκλησίας <<Κοίμηση της Θεοτόκου>> να μπει σε  μελλοντικό πρόγραμμα. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 150/2011.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg