Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow Απόφαση 121

Απόφαση 121 Εκτύπωση
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 13/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 13  Ιουλίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Τεταρτη  και ώρα 19:30μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 1/12-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσολίδης Αθανάσιος ,Πρόεδρος               Γεωργακούδας Λάμπρος
2. Ζαφειρούδης Αθανάσιος
3. Μητσιάρα Σόνια
4. Γεωβανέκος Τριαντάφυλλος

   
    .
    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθμός Απόφασης 121/2011.
                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση χώρου ».

Θέμα:6ο
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, εξουσιοδοτούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, να αποφασίζουν επί των αιτήσεων που αφορούν παραχωρήσεις αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας.
Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Την υπ΄αριθμ.10223 /28.06.2011 αίτηση του Τσέλικα Αθανάσιου  του Χρήστου o  οποίoς αιτείται παραχώρηση χώρου, παραλίας  8 τ.μ. για την τοποθέτηση  κούνιες-καραβάκια στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης. Ο κυρ  Γιοβανέκος  δεν συμφωνεί και ψηφίζει όχι. Οι υπόλοιποι ψηφίζου ναι.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας  και τις ανωτέρω αιτήσεις

Αποφασίζει ομόφωναΓια την αίτηση του Τσέλικα Αθανάσιου    του Χρήστου  o  οποίoς αιτείται παραχώρηση χώρου, παραλίας  8 τ.μ. για την τοποθέτηση  κούνιες-καραβάκια στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης. Ο κυρ Γιοβανέκος  δεν συμφωνεί και  ψηφίζει όχι. Οι υπόλοιποι ψηφίζου ναι.Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 121/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.


Ο Πρόεδρος                                                                     τα μέλη
Υπογραφή                                                                  Υπογραφές   
   
                    

                                             Ακριβές απόσπασμα
      Ο Πρόεδρος

                                                Τσολίδης Αθανάσιος

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg