Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 1/18.1.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

           

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος Γιοβανέκος  Τριαντάφυλλος,  Μητσιάρα  Σόνια.

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ.  

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε  ο αντιδήμαρχος κυρ. Παπαστεργίου Αχιλλέας

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 2ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2012  

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου ενόψει της ανάπλασης της Δ.Κ.Νικήτης από το περίπτερο μέχρι το κάμπινγκ Κουρμπέτη . 

 

Ο κυρ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ενόψει της ανάπλασης της παραλίας  της Δ.Κ.Νικήτης   η διάνοιξη από τους παράλληλους και κάθετους δρόμους έχει ολοκληρωθεί  παρόλο τις δυσκολίες που υπήρχαν από την αντίδραση των οικοπεδούχων.   

Οι Σύμβουλοι συμφωνούν με τις ενέργειες αυτές αλλά ζητούν από τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο έργων κυρ. Δημητρό  Δημήτριο  να τους ενημερώσει για τα σχέδια και τις εργασίες που θα γίνουν για την ανάπλαση της παραλίας.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του   Προέδρου και των Συμβούλων .

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ότι συμφωνούν με τις ενέργειες του έγιναν για την διάνοιξη παράλληλων και κάθετων δρόμων  αλλά ζητούν  από τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο έργων κυρ. Δημητρό  Δημήτριο  να τους ενημερώσει για τα σχέδια και τις εργασίες που θα γίνουν για την ανάπλαση της παραλίας.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 


 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg