Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 31 Μαρτίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Σάββατο και ώρα 11:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 286/26-03-2012 πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                -----------           

2. Κοντού Ελένη

3. Ανδριανούδης Γεώργιος

3. Δραγάνης Αλέξανδρος

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, που αφορά την « Αίτηση του Συνιώρη Αθανασίου του Νικολάου, για οικονομική ενίσχυση πλημμυροπαθούς» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

Αριθμός Απόφασης 10/2012.

Θέμα: 1ο εκτός ημ.διατάξεως

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αίτηση του Συνιώρη Αθανασίου του Νικολάου, για οικονομική ενίσχυση πλημμυροπαθούς».

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι: θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, την υπ’ αριθμ. 5495/26-03-2012 αίτηση του Συνιώρη Αθανασίου του Νικολάου, σύμφωνα με την οποία ζητάει οικονομική ενίσχυση, διότι στις 04/03/2012, έχει υποστεί καταστροφή στην οικία του αξίας 3.000,00 Ευρώ, λόγω ότι ο κρουνός ύδρευσης ο οποίος είναι τοποθετημένος απέναντι από το σπίτι του ανωτέρω, έσπασε με αποτέλεσμα να υποστεί πλημμύρα, καθώς  από την πίεση του νερού  αποξύλωθηκαν  τα κεραμίδια και πλημμύρησε το σπίτι. Συγκεκριμένα καταστράφηκε το ξύλινο ταβάνι ενός δωματίου, το ξύλινο δάπεδο από το ίδιο δωμάτιο, ανατομικό στρώμα αξίας 800,00 ευρώ (του ανάπηρου παιδιού, διότι η οικογένεια έχει παιδί με ειδικές ανάγκες) και μία τηλεόραση.

 Επίσης αναφέρει ότι υπάρχει βεβαίωση του υδρονομέα του Δήμου Σιθωνίας, ο οποίος βεβαιώνει όλα τα ανωτέρω.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, την αίτηση του ενδιαφερομένου , καθώς και τη βεβαίωση του υδρονομέα

                                            Αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση του Συνιώρη Αθανασίου του Νικολάου, με το ποσό των 3.000,00 Ευρώ, για τη ζημιά που υπέστη στην οικία του και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

           Ο Πρόεδρος                                                                     τα μέλη

            Υπογραφές                                                                    Υπογραφή

 

 

                 

                                                Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                               Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg