Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2012 Εκτύπωση
 

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.1/2012  

                                  

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 2/2012                                                                                                                                        


ΘΕΜΑ:  Αίτηση της Μαρίας Καραμπούκα

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 27 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης αναφέρει ότι.

       Η Καραμπούκα Μαρία του Γεωργίου κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητάει να της επιτραπεί  να κατασκευάσει είσοδο για το κατάστημά της στον κεντρικό δρόμο προς θάλασσα.

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Να γίνει είσοδος από την Καραμπούκα Μαρία του Γεωργίου για το κατάστημά της στον κεντρικό δρόμο προς θάλασσα, με την προϋπόθεση να αφήσει πεζοδρόμιο, κα το τελευταίο σκαλοπάτι να είναι μέσα στο οικόπεδό της,

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 2/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                     (Υπογραφές)

                   

                                  

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                   Παγώνης Τριαντάφυλλος

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg