Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2013 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 17-05-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα  22:00 μμ συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  603/13-05-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης  

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  η Παπακωνσταντίνου Μαρία   , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 16/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Αίτησεις Καραχάλιου Αθανάσιου >>.                                                                        

Θέμα:6ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 6ο θέμα αναφέρει ότι :

             θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης ,

            1ον. Την υπ αριθ 57/05-09-2011 και την  594/08-05-2013  αίτηση του Καραχάλιου Αθανάσιου με τις οποίες ενοχλείτε από το στάσιμο εμπόριο που γίνετε πλησίον της Ξενοδοχειακής του μονάδας καθώς και τον Ν.2323/1995(ΦΕΚ 145/1995 τεύχος Α) στον οποί αναφέρεται ότι απαγορεύται το στάσιμο εμπόριο σε περιοχές που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες  

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη , την εισήγηση  του Προέδρου καθώς και τις αιτήσεις των ανωτέρω  

                                                            Αποφασίζει ομόφωνα

            1ον Το στάσιμο εμπόριο να γίνει στη θέση μπροστά και απέναντι από το Δημοτικο σχολείο Σάρτης όπως έχει αποφασιστεί με παλαιότερη απόφαση και όχι στα σημεία που θέλουν οι παραπάνω αιτούντες

                       

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

                  

                 Ο Πρόεδρος                                               τα μέλη

                  Υπογραφή                                              Υπογραφές                                                                  

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                                Ο Πρόεδρος

 

 

 

                             Τσελεπής Αρ.Ανέστης


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg