Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 09-07-2012 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 471/02-07-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα {4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                1.Πράτσα Άννα  

2. Κοντού Ελένη

3. Ανδριανούδης Γεώργιος

3. Δραγάνης Αλέξανδρος

 

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης  28/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

                                                    «Αιτήσεις Πολιτών ».

 

Θέμα:4ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο  (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                           Την υπ΄αριθμ. 464/02-07-2012 αίτηση του Τσιτσιρίκου Ιωάννη του Δημητρίου με την οποία ζητάει ενημέρωση σχετικά με την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

2)                           Την υπ αριθ 472/29-06-2012 αίτηση του Σολοποτιά Εμμανουήλ του Ματθαίου με την οποία ζητάει άδεια παραχώρησης Κοινοχρήστου χώρου 2 τμ για εγκατάσταση πάγκου στο Καλαμίτσι για  πώληση βιβλίων

3)                           Την υπ αριθ 456/25-06-2012 αίτηση της Ζειμπέκη Ευστρατίας του Προδρόμου με την οποία ζητάει άδεια χρήσεως 12 τμ Κοινοχρήστου χώρου  στην παραλία Τορώνης για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση πινάκων ζωγραφικής και για ζωγραφική πάνω σε σώμα

4)                           Την υπ αιθ 481/09-07-2012αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του Στυλιανού με την οποία ζητάει την παραχώρηση 70 τμ Κοινόχρηστο χώρο για την εγκατάσταση παιχνιδιών φουσκωτών στην παραλία Τορώνης μπροστά στου Φωκά .

5)                           Την υπ αριθ 469/02-07-2012 αίτηση ντου Παπασταθόπουλου Ευστάθιου του Παντελή με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2τμ Κοινόχρηστο χώρο μπροστά στο κατάστημα <<ΕΤΗΝΙΚ>> στην Τριστινίκα  για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση χειροποίητων κοσμημάτων .

6)                           Την υπ αριθ 392/25-05-2012 αίτηση του Καλημέρη Ιωάννη του Σταματίου με την οποία ζητάει 50 τμ μπροστά στο κατάστημά του Αναψυκτήριο στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

1.Για την υπ΄αριθμ. 464/02-07-2012 αίτηση του Τσιτσιρίκου Ιωάννη του Δημητρίου με την οποία ζητάει ενημέρωση σχετικά με την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών Ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς αναβάλλουν το θέμα για επόμενο Συμβούλιο .

2.Για την υπ αριθ 472/29-06-2012 αίτηση του Σολοποτιά Εμμανουήλ του Ματθαίου με την οποία ζητάει άδεια παραχώρησης Κοινοχρήστου χώρου 2 τμ για εγκατάσταση πάγκου στο Καλαμίτσι για  πώληση βιβλίων ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς αναβάλλουν το θέμα για επόμενο Συμβούλιο

3.Για την  υπ αριθ 456/25-06-2012 αίτηση της Ζειμπέκη Ευστρατίας του Προδρόμου με την οποία ζητάει άδεια χρήσεως 12 τμ Κοινοχρήστου χώρου  στην παραλία Τορώνης για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση πινάκων ζωγραφικής και για ζωγραφική πάνω σε σώμα αποφασίζετε ομόφωνα θετικά

4. Για την υπ αριθ 481/09-07-2012αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του Στυλιανού με την οποία ζητάει την παραχώρηση 70 τμ Κοινόχρηστο χώρο για την εγκατάσταση παιχνιδιών φουσκωτών στην παραλία Τορώνης μπροστά στου Φωκά αποφασίζετε ομόφωνα θετικά .

5. Για την υπ αριθ 469/02-07-2012 αίτηση ντου Παπασταθόπουλου Ευστάθιου του Παντελή με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2τμ Κοινόχρηστο χώρο μπροστά στο κατάστημα <<ΕΤΗΝΙΚ>> στην Τριστινίκα  για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση χειροποίητων κοσμημάτων  αποφασίζετε ομόφωνα  θετικά .

            6. Για την υπ αριθ 392/25-05-2012 αίτηση του Καλημέρη Ιωάννη του Σταματίου με την οποία ζητάει 50 τμ μπροστά στο κατάστημά του Αναψυκτήριο στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο Πρόεδρος                                                    τα μέλη

          Υπογραφή                                                    Υπογραφές          

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                  

                                   Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg