Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 13/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 16 Οκτωβρίου 2012  ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20:30μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 680/11-10-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία(3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                

2. Κοντού Ελένη                                     1.Ανδριανούδης Γεώργιος

3. Πράτσα Άννα                                     2. Δραγάνης Αλέξανδρος

 

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Αριθμός Απόφασης:  48/2012

Θέμα: 2ο          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Πρόταση για τον καθορισμό θέσεων όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαιθρίου-στασίμου εμπορίου στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας  ».

                                                         

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:.

            Θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς το υπ αριθ 18912/15-10-2012 έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Σιθωνίας καθώς και το άρθρο 83 παρ.1γ και το άρθρο 84 παρ.2α του Ν3852/2010-Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–πρόγραμμα Καλλικράτης  με το οποίο ζητάει να προταθούν θέσεις όπου θα επιτρέπεται η άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου εμπορίου στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας μας  

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.


            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

            Προτείνει :

            Τον χώρο  στον Κεντρικό δρόμο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς επί των πεζοδρομίων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από την Κεντρική πλατεία έως το Συμβολαιογραφικό γραφείο  .

            Τον χώρο  στο Καλαμίτσι επί των Κοινοχρήστων χώρων από το Περίπτερο και καθ’ όλο το μήκος του παραλιακού δρόμου έως το κάμπινγκ Τσιτρέλη .

            Τον χώρο  στο Π.Κουφό  επί των Κοινοχρήστων  χώρων  από το Ηρώο και καθ’ όλο το μήκος του παραλιακού δρόμου. 

            Τον χώρο  στην Τορώνη επί των Κοινοχρήστων  χώρων  καθ’ όλο το μήκος του παραλιακού δρόμου .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο Πρόεδρος                                                     τα μέλη

         Υπογραφή                                                    Υπογραφές          

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                   Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg