Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2012 Εκτύπωση
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 16/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 19-12-2012 ημέρα τις εβδομάδος Tετάρτη   και ώρα 19:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 789/14-12-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος            1. Κοντού Ελένη

2.Ανδριανούδης Αθανάσιος

3.Δραγάνης Αλέξανδρος  

4.Πράτσα Άννα

.

 

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 56/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

         «Περί εντάξεως στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2013 ».

 

 

Θέμα 1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας το υπ αριθ 05/16542/27-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με θέμα περί εντάξεως στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2012.

.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

            1. Την ένταξη στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2013.

            2. Αποδέχεται την πληρωμή εισφοράς δακοκτονίας (Α.Ν 112/1967 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1402 /1983) η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της τιμής συγκέντρωσης (παρέμβαση) του κοινού παρθένου ελαιόλαδου ποιοτικής κατηγορίας SEMI-FINE ή CURANTE (οξύτητα 2-3,3 %) καθώς και σε ποσοστό 2 % επί της τιμολογιακής πώλησης των βρώσιμων ελιών.   

            Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς  επισημαίνοντας ζητά να γίνεται η δακοκτονία όπως έγινε το 2010 και το 2011 από  εργάτες με ραντιστίρες και όχι με τρακτέρ διότι τα τρακτέρ δεν μπορούν να πάνε σε ορεινές  και  δύσβατες περιοχές  με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται όλοι οι ελαιώνες  .                   

           

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο Πρόεδρος                                                          τα μέλη

          Υπογραφή                                                          Υπογραφές            

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                             Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                        Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg