Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2013 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 17-01-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα 13:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 8/11-01-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1.Δραγάνης Αλέξανδρος                      

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 1/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Υποβολή φακέλου για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήματος <<Καφενείο>> σε Δημοτικό οίκημα (ΚΑΠΗ) στην Αγγελίδη Ευαγγελία του Δημητρίου στη Δ.Κ.Συκιάς  ».

Θέμα: 1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Σύμφωνα με το άρθρο 80 του νέου κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006 ) πριν από τη χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, καθώς και του Ν. 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα με το άρθρο 83 στις αρμοδιότητες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας είναι να αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας.

            Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας  το υπ΄αριθμ. 22580/19-12-2012 έγγραφο του Παραλίκα Θεοδόσιου του Αλεξάνδρου, αρμόδιου υπαλλήλου, σύμφωνα με το οποίο ο φάκελος του κάτωθι για προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι πλήρης.

Ήτοι:

1)      Την υπ΄αριθμ.: 22580/19-12-2012  αίτηση της Αγγελίδη Ευαγγελίας του Δημητρίου η οποία προτίθεται να λειτουργήσει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείο», σε Δημοτικό οίκημα (ΚΑΠΗ) στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας.

2)      Επίσης θέτει υπόψη τους την

            1ον. Από 19-12-2012 ένσταση της Πράτσα Αναστασίας του Ιωάννη κατά του πρακτικού του πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης Καφενείου ΚΑΠΗ Συκιάς του Ν.Π.Δ.Δ <<Η ΑΛΥΛΛΕΓΓΥΗ>>.

            2ον.Το υπ αριθ 68/07-01-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης /τμήμα Διοικητικού Οικονομικού με θέμα <<Προσφυγή κατά της με αριθ 79/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Σιθωνίας με επωνυμία  <<Η Αλληλεγγύη>>.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

2.      Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

3.      Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

4.      Τα ανωτέρω προσκομισθέντα έγγραφα

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

 

Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος <<Καφενείο>> σε Δημοτικό οίκημα στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς στην Αγγελίδη Ευαγγελία του Δημητρίου  :

Ο Πρόεδρος Τσέλιος Αθανάσιος και η σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Κοντού Ελένη ψηφίζουν θετικά υπέρ της Χορήγησης προέγκρισης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας <<Καφενείο>> σε Δημοτικό οίκημα στην Αγγελίδη Ευαγγελία του Δημητρίου στην Δημοτική Κοινότητα Συκιάς .

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ανδριανούδης Γεώργιος  και Πράτσα Άννα ψηφίζουν αρνητικά , λέγοντας ότι πρέπει να περιμένουμε να εκδικαστεί πρώτα η ένσταση-προσφυγή  της Πράτσα Αναστασίας και μετά την τελική απόφαση της Περιφέρειας  να χορηγηθεί η Προέγκριση .

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, για την έκδοση (χορήγηση) προέγκριση άδειας ίδρυσης του παραπάνω καταστήματος, κοινοποιούμενης σε φωτοαντίγραφο, στις αρμόδιες ανάλογα με τη φύση του επαγγέλματος υπηρεσίες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

    Ο Πρόεδρος                                                       Τα μέλη

     Υπογραφή                                                       Υπογραφές            

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                    Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg