Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2013 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 2/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 04-03-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 14:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 73/27-02-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε{5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                     

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Πράτσα Άννα

5. Δραγάνης Αλέξανδρος       

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 15/2013.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

« Αιτήσεις πολιτών».

Θέμα: 8ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, της κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Συγκεκριμένα:

  1. Την υπ’ αριθμ. 28/22-01-2013 αίτηση της Ζάπρου Αναστασίας του Στυλιανού, με την οποία ζητάει να προβούμε στις ανάλογες ενέργειες για την κατεδάφιση ενός μισογκρεμισμένου ετοιμόρροπου σπιτιού που βρίσκεται στη Συκιά δίπλα από το σπίτι της και είναι επικίνδυνο.  
  2. Την υπ’ αριθμ. 64/21-02-2013 αίτηση της HOTEL PORTO KOUFO SA Τουριστικές επιχειρήσεις, με την οποία ζητάει την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 10 τ.μ. μπροστά από το ξενοδοχείο της στο Πόρτο Κουφό, για εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ.
  3. Την υπ’ αριθμ. 18/16-01-2013 αίτηση του Πριτζάκη Νικολάου του Ερωτόκριτου, με την οποία ζητάει την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 30 τ.μ. στο Καλαμίτσι, για εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ.
  4. Την υπ’ αριθμ. 43/25-01-2013 αίτηση της Καραγιαννάκη Παναγιώτας του Αστερίου, με την οποία ζητάει την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 200 τ.μ., μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της στην Τορώνη, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων για την εξυπηρέτηση των πελατών της.
  5. Την υπ’ αριθμ. 49/05-02-2013 αίτηση του Γιοβανούδα Μάριου του Δημητρίου, με την οποία ζητάει την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 50 τ.μ. στην Τορώνη για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων για την εξυπηρέτηση των πελατών του.
  6. Την υπ’ αριθμ. 52/07-02-2013 αίτηση της Ροκανούδα Μαρίας του Αστερίου, με την οποία ζητάει την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 25 τ.μ., στην θέση «Κόρακας» στην Τορώνη, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.
  7. Την υπ’ αριθμ. 61/18-02-2013 αίτηση του Τσιτρέλη Ιωάννη του Γεωργίου, με την οποία ζητάει την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 9 τ.μ., στο Καλαμίτσι για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

  

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής και προτείνει:

  1. Για την αίτηση της Ζάπρου Αναστασίας του Στυλιανού, με την οποία ζητάει να προβούμε στις ανάλογες ενέργειες για την κατεδάφιση ενός μισογκρεμισμένου ετοιμόρροπου σπιτιού που βρίσκεται στη Συκιά δίπλα από το σπίτι της διότι είναι επικίνδυνο, αποφασίζεται ομόφωνα, να γίνει αυτοψία να καλεστεί ο ιδιοκτήτης και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, αν όντως είναι επικίνδυνο.

 

        Για τις υπόλοιπες αιτήσεις η συζήτηση αναβάλλεται για επόμενο συμβούλιο, διότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (ΦΕΚ 792/29.04.2009 τεύχοςΒ΄)Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού, ο χρόνος παραχώρησης έληξε στις 31/12/2012 και επομένως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την αρμοδιότητα. Θα επανέλθουν για συζήτηση σε επόμενο συμβούλιο και εφόσον έχουμε την αρμοδιότητα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο Πρόεδρος                                                Τα μέλη

         Υπογραφή                                                 Υπογραφές    

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                  Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg