Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2013 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό 6/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 17-05-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 200/13-05-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία {3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Κοντού Ελένη

2. Δραγάνης Αλέξανδρος                    2. Ανδριανούδης Γεώργιος                 

3. Πράτσα Άννα                                      

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 31/2013.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Καθορισμός χώρων για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ – ψυχαγωγικά παίγνια – φουσκωτά – Λούνα παρκ – εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών, που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας, για το έτος 2013,  στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς».

 

Θέμα: 2ο  ημερήσιας διατάξεως  

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Πρέπει να προταθούν οι χώροι, για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας, για το έτος 2013, για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ – ψυχαγωγικά παίγνια – φουσκωτά – Λούνα παρκ – εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Δ10Β1053970/1672/ΕΞ2013/29-03-2013 Κ.Υ.Α. των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «Όλες οι μεταβιβάσεις του δικαιώματος απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων, είτε απευθείας είτε κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2013».    

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα  

 

Προτείνει να δημοπρατηθούν χώροι, για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ – ψυχαγωγικά παίγνια – φουσκωτά – Λούνα παρκ – εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών, στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς και συγκεκριμένα:

1)      50τ.μ. στην παραλία Τορώνης, μπροστά από το ιχθυοπωλείο του Χάψα Άγγελου (για ψυχαγωγικά παίγνια).

2)      50 τ.μ. στην παραλία στο Καλαμίτσι ανάμεσα «CAVO Καλαμίτσι, ιδιοκτησία Μυλωνά» και «CHIKA BAR, ιδιοκτησία Κατσίκη Παναγιώτη» (για εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ).

3)      20 τ.μ. στην παραλία στα «Τηγάνια», (για ενοικίαση ξαπλώστρων και ομπρελών).

4)      80 τ.μ. στην παραλία στα «Πλατάνια» (για ενοικίαση ξαπλώστρων και ομπρελών).

5)      50 τ.μ. στην παραλία «Αγριδιάς» (για ενοικίαση ξαπλώστρων και ομπρελών).

6)      100 τ.μ. στην παραλία «Τρανός Αη Νικόλας» (για ενοικίαση ξαπλώστρων και ομπρελών).

7)      40 τ.μ. στην παραλία « Αη – Γιάννη», 100 μέτρα αριστερά  από το κάμπινγκ «Μύλοι» (για ενοικίαση ξαπλώστρων και ομπρελών).

8)      20 τ.μ. στην παραλία «Τορώνης» περιοχή «Κόρακας» (για ενοικίαση ξαπλώστρων και ομπρελών).

Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει η διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

              Ο Πρόεδρος                                     Τα μέλη

               Υπογραφή                                      Υπογραφές

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                     Τζέλιος Αθανάσιος

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg