Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow Απόφαση 4

Απόφαση 4 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 2/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 25 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 13/18-2-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος                ουδείς      

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 4/2011.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων για την αποφυγή πλημμυρών στον αγροτικό δρόμο ξενοδοχείου PHILIS – ανεγειρόμενη οικοδομή Ταξιφώτη ».

 

Θέμα:2ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  προτείνει να προμηθευτούν κούνγκια για να γίνει η κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων, καθώς και να δοθεί κλήση στον δρόμο, για την αποφυγή πλημμυρών στον αγροτικό δρόμο ξενοδοχείου PHILIS – ανεγειρόμενη οικοδομή Ταξιφώτη.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση και τις προτάσεις  του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

 

να προμηθευτούν κούνγκια για να γίνει η κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων, καθώς και να δοθεί κλήση στον δρόμο, για την αποφυγή πλημμυρών στον αγροτικό δρόμο ξενοδοχείου PHILIS – ανεγειρόμενη οικοδομή Ταξιφώτη.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg