Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Δελτία Τύπου arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 11η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 11η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 07/05/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                        Αριθμ.Πρωτ.: -6655-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 11Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 11 Μαΐου  2021 και ώρα 13:00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:
    1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ 2021» 
    2. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά Οχήματα - Σταθμοί φόρτισης Δήμου Σιθωνίας» και υποβολής της πράξης στην Πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».
    3. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ  Ο.Τ. 21 ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» Π.Χ. Πράσινο Ταμείο
    4.  Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης  παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σιθωνίας
    5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης  Προμήθεια & Εγκατάστασης εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου ΣΙΘΩΝΙΑΣ Νομού Χαλκιδικής
    6. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021& 2022»
    7. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021 
    8. Παράταση της με αρ. πρωτ.: 18444/ 22-12-2020 σύμβασης
    9. Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών κεντρικής διοίκησης του δήμου Σιθωνίας.».
    10. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 1ου τριμήνου 2021 Δήμου Σιθωνίας
    11. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε υποθέσεις της εταιρίας “ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά του Δήμου Σιθωνίας
    12.  Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 273/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
    13.  Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.164/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
    14. Έγκριση της υπ’αριθ.36/2021 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας με θέμα «1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. 2021 του Δ.Λ.Τ. Σιθωνίας»
    15. Έγκριση της υπ’αριθ.30/2021 απόφασης Δ.Σ. της Α.Ε. «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία» με θέμα « 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021»
    16. Απαλλαγή υπολόγου (Βατιάνης Κωνσταντίνος)
    17. Ορισμός υπολόγου (Παραλλαγή δικτύου, θέση Αγ. Νικόλαος)
    18. Ορισμός υπολόγου (Παραλλαγή δικτύου, θέση Παλιόχωρα, Αγ. Ιωάννης Δ/Ε Συκιάς)
    19. Ορισμός υπολόγου (Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. (0 στύλους) για τοποθέτηση 3 ΦΣ και –Χ/Δ , θέση Δ/Ε Νικήτης)  
    20. Επιστροφές χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 
    21. Έγκριση της υπ’αριθ. 22/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Πρόταση για οικονομικές ενισχύσεις δημοτών»
    22. Έγκριση της υπ’αριθ. 24/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Ανάθεση της υπηρεσίας ορκωτών ελεγκτών για τον διαχειριστικό οικονομικό έτος 2020»
    23. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου


                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

              Ντέμπλας Κυπαρίσσης   

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

dasos_2015_2.jpg