Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά arrow Απόφαση 19

Απόφαση 19 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

 

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 6Ο  -  Συμπληρωματικά έργα για ένταξη στο Τεχνικό – Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2011

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε, ότι παρότι κατασκευάστηκαν στην Δημοτική μας Κοινότητα, παράλληλα με το έργο του δικτύου αποχέτευσης, φρεάτια όμβριων υδάτων, οι πλημμύρες του Οκτωβρίου του 2010, απέδειξαν ότι απαιτείται άμεσα η κατασκευή, επιπλέον φρεατίων όμβριων υδάτων, σε έξι (6)  νέα σημεία. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, την κατασκευή άμεσα, καθότι το θέμα είναι κατεπείγον, επιπλέον φρεατίων ομβρίων υδάτων, σε έξι (6) νέα σημεία, ήτοι:

1.    Περιοχή όπισθεν  Αστυνομικού Σταθμού

2.    Περιοχή Τσαλίκη

3.    Περιοχή κατηφόρας Πετρίδη

4.    Περιοχή οικίας Νίκου Μπατζή

5.    Περιοχή οικίας Χρήστου Γκιζγκή

6.    Περιοχή οικίας Αμπελά - Τουριστικά 

 

Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg