Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow Αποφαση 24

Αποφαση 24 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 15 Ιουνίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20:30μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 35/09-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν τέσσερα (4)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                 1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3. Ανδριανούδης Γεώργιος

4. Δραγάνης Αλέξανδρος

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 24/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Μεταφορά ΚΕΠ στο πρώην Δημαρχείο Τορώνης  ».

 

Θέμα: 1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Λόγω της Διοικητικής μεταρρύθμισης  Καλλικράτη κάποιες υπηρεσίες μεταφέρθηκαν από τον πρώην Δήμο Τορώνης  στο νυν Δημαρχείο του Δήμου Σιθωνίας στη Νικήτη και έτσι πολλά γραφεία έμεινα κενά . Γι αυτό το λόγο προτείνω την μεταφορά και εγκατάσταση του ΚΕΠ στο πρώην Δημαρχείο Τορώνης για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την μείωση των εξόδων .

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

Την μεταφορά του ΚΕΠ από το σημείο που στεγάζεται τώρα στο πρώην Δημαρχείο Τορώνης για τους λόγους που προανέφερε ο Πρόεδρος .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα μέλη

Υπογραφες                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg