Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα
500.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Εκτύπωση
29.04.21
  asfaltostrwseis_sith-ct.jpeg
 500.000 ευρώ για ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Σιθωνίας
 
Ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 εντάχθηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Σιθωνίας» συνολικού προϋπολογισμού 500.000€. 
 Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων θα γίνει αποκατάσταση συστηματικών φθορών που εντοπίζονται κατά μήκος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Σιθωνίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αποκατάσταση των ασφαλτικών στρώσεων σε θέσεις αστοχιών, λείανσης, αποσύνθεσης, ρηγματώσεων αυτών ώστε να βελτιωθούν άμεσα οι κυκλοφοριακές συνθήκες κατά μήκος του οδικού δικτύου του Δήμου.
ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Εκτύπωση
26.04.21
  ghpedo_5x5_arxeio.jpg
 Τρία νέα γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 στο Δήμο Σιθωνίας
«Πράσινο φως» από το Υπουργείο Εσωτερικών

Την ένταξη του έργου «Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου 5x5 Δήμου Σιθωνίας» με συνολικό προϋπολογισμό 928.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». Σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα κατασκευαστούν τρία σύγχρονα γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 στο Νέο Μαρμαρά, στη Συκιά και στη Σάρτη. 

Ειδικότερα, σε κάθε νέο γήπεδο προβλέπονται: 

η κατασκευή σύγχρονου αγωνιστικού χώρου με συνθετικό τάπητα, 

η τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισμού (πάγκοι, εστίες κτλ.), 

σύγχρονα φωτιστικά σώματα, περίφραξη κλπ. 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 10η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
19.04.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 19/04/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                Αριθμ.Πρωτ.: -5778-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης  


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 10Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 2021 Εκτύπωση
16.04.21
 

 

Συμπληρωματικά παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό ειδών καθαριότητας δήμου Σιθωνίας.

·         Η  συσκευασία για το χαρτί υγείας θα είναι σύμφωνη με την μελέτη .Αν προσφέρεται χαρτί υγείας 140gr θα είναι σε συσκευασία 30τμχ ενώ αν προσφέρεται χαρτί υγείας 150gr θα είναι σε συσκευασία 20τμχ.

Σε αυτό το στάδιο της διακήρυξης, καταθέτεται υποχρεωτικά δήλωση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές  για όσα είδη λέει μόνο η μελέτη,  σύμφωνα με το αρ.2.4.4 H  « τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την υπ’ αριθ. 28/2020 μελέτη της δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών»  .

·         Ο πλήρεις φάκελος προσκόμιση τεχνικών φυλλαδίων  και Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας θα κατατεθεί στο στάδιο της αξιολόγησης  των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινου αναδοχου.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 2021 Εκτύπωση
15.04.21
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                Νικήτη ,   15/4//2021

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΘΩΝΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           

 Πληροφορίες :Καραδήμου Δήμητρα

Τηλ.Επικ. :2375081325       

 

Παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις, αναφορικά με την 4762/1-4-2021 , διακήρυξη ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Σιθωνίας και Ν.Π. 2021  με Κριτήριο ανάθεσης του συνοπτικού διαγωνισμού  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) .

 

1.       ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ LIME ?

Υπέρ συμπυκνωμένο αποσμητικό, που εξουδετερώνει στιγμιαία όλες τις μυρωδιές από υγρασία, ζώα κ.α. 1 Λίτρου με βάσει το lime.

Δυστυχώς  επειδή  είχαμε πάρει μικρή ποσότητα δεν υπάρχει δείγμα πλέον εξαντλήθηκε.

2.       ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΒΡΟΧΟ ΑΥΤΙΩΝ 3ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 3PLY FACE MASK 50ΤΜΧ?

Χειρουργική μάσκα μιας χρήσης 3 στρωμάτων με λάστιχο 

3.       ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 6l?

Με πεντάλ.

4.       ΚΟΝΤΑΡΙ  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΥΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  ?

Κοντάρι Αλουμινίου

5.       ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  ΣΕΤ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ Ή ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΟ?

ΠΙΓΚΑΛ  ΣΕΤ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΟ.

6.       ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Ή ΧΟΡΤΟΥ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ?

ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ 30-35 CM

7.       ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ?

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ 7Χ10cm

8.       ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ (ΑΠΛΗ) ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ Ή ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ,ΠΟΣΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ?

ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ 160gr,ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

9.       «ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ». ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ?

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 25-30cm  ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ 1m -1.5m

10.   ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Zik-Zak 2φυλλη - (4000 τμχ), 2φυλλη ή 1φυλλη?

2φυλλη ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Zik-Zak

11.   «Γουνάκι Τζαμιών 35εκ OEM» με την βάση μόνο το γουνάκι ?

Γουνάκι Τζαμιών 35εκ OEM» με την βάση

12.   ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΠΟΣΑ ΛΙΤΡΑ Ο ΚΟΥΒΑΣ?

Κουβάς σφουγγαρίσματος 12ltr

13.   ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 350ml?

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ

14.   «ΠΑΤΑΚΙ ΕΙΣΟΔΟΥ».ΤΙ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ?

Πατάκι Εισόδου Αράχνη Ε-1704 Μαύρο 45x75cm

15.   ΣΚΟΥΠΑ ΒΙΟΜ. ΣΥΝΘ.ΠΛΑΣΤΙΚΗ (1000) ΙΤ ΠΑΣΟ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΟΣΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ?

ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 45-50 cm η κεφαλή από πλαστικό υψηλής ποιότητας, χωρίς κοντάρι.

16.   ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ GRAFFITI ΣΕ ΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ?

Συσκευασία 500ml  ΥΓΡΟ Spray  ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ GRAFFITI 

17.   ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ή LATEX 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ?

ΓΑΝΤΙΑ LATEX 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ M&L) ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ.

18.   ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 500ml 85-99% alc?

Γίνονται δεκτές και προσφορές για απολυμαντικό gel χεριών 500ml και με 85% αλκοόλη , με καταχώρηση στο ευρωπαϊκό σύστημα  CPNP και με αριθμό ό ταυτοποίησης  (CPNP Reference).

 

      Κριτήριο ανάθεσης συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» έτος 2021  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Εκτύπωση
11.04.21
 

 

0001.jpg 

2021____2_

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκτύπωση
06.04.21
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Νικήτη 1/4/2021

Αρ. Πρωτ.  4762

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας

«ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» έτος 2021

, προϋπολογισμού   73.902,33 € ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) Ταχ.Κωδ.:63088 Τηλ.:2375 081325 Telefax: 23750 23 244 E-mail: dimkaradimou@yahoo.gr Ιστοσελίδα:www.dimossithonias.gr

2. Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου Σιθωνίας, ανά Δημοτική Ενότητα , και των Νομικών του Προσώπων,

¨ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ., ¨ Η Αλληλεγγύη , ¨ Λιμενικό Ταμείο  Σιθωνίας¨ Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Σιθωνιας και ¨Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Σιθωνιας, για ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 28/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα.

ΤΜΗΜΑ Α : ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β:  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  (Ν.Π.Δ.Δ.)

ΤΜΗΜΑ Δ: Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

3.            Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα και υποκατηγορίες αυτών,  συνολικά έξι (6) φορείς εκ τον οποιον ο ένας υποδιαιρείται σε δύο (2) ενότητες.

- Προσφορές υποβάλλονται ανά δημοτική ενότητα και  φορέα  .

- Ο μέγιστος αριθμός  ,συμβάσεων σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρείς (3).

4.            Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

5.            Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 21/4/2021 ημέρα    Τετάρτη . Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 21/4/2021 και η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Για την ανωτέρω προμήθεια, δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β. Οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών πού υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της προσφοράς,  μη  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 1.diakirixi_21proc008400189

2.meleti

3.entypo_oikonomikis_prosforas

4.teyd

 

Ο Δήμαρχος

Ντεμπλας  Κυπαρισσης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 9η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
05.04.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         Νικήτη, 05/04/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: -4924-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 9Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
 
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»,
 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Εκτύπωση
02.04.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
                                                                                                   Νικήτη, 02/04/2021
                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: -4836-
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         Διακήρυξη δημοπρασίας
για την εκμίσθωση καταστημάτων, εντός περιοχής Κάμπινγκ Πλατανιτσίου, Τ.Κ. Σάρτης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Διακηρύσσει  πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία σύμφωνα με τους όρους της 81/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ως παρακάτω: 

Άρθρο 1ο -  Περιγραφή των ακινήτων
 
ένα ισόγειο κτίσμα εμβαδού 42,00 τ.μ. ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως αναψυκτήριο. Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται.
 
ένα ισόγειο κτίσμα  200 τ.μ. ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως παντοπωλείο. Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται.
 
ένα ισόγειο κτίσμα 72,85 τ.μ. ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως σνακ μπαρ. Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται.   
 
τα οποία βρίσκονται εντός της περιοχής του Κάμπινγκ Πλατανιτσίου, στην Τ.Κ. Σάρτης, του Δήμου Σιθωνίας και είναι τα μοναδικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται εντός της επιχείρησης του κάμπινγκ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 8η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
26.03.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 26/03/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                Αριθμ.Πρωτ.: -4516-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 8Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 

2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),

3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 

4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.


Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:  
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Εκτύπωση
24.03.21
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ματαιώνεται με την 66/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η δημοπρασία εκμίσθωσης καταστημάτων εντός του κάμπινγκ Πλατανιτσίου  που

θα γινόταν στις 26-3-2021 ημέρα Παρασκευή σύμφωνα με αριθμ. 2793/11-03-2021 διακήρυξη του Δήμαρχου Σιθωνίας.

 

                                                Νικήτη 24-03-2021

 

                                           Ο   Δήμαρχος Σιθωνίας

 

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

dasos_2015_2.jpg