Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτύπωση
20.08.21
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

 

Διακηρύσσει, ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ».

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 847.177,42€, πλέον ΦΠΑ 24%, με τη δαπάνη των εργασιών: 623.696,50 €, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 112.265,37€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 735.961,87€, αναθεώρηση: 821,27€, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 203.125,48€.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από Α) από ιδίους πόρους του Δήμου ΣΙΘΩΝΙΑΣ (Κ.Α 02.64.7333.0002 ),  με ποσό 76.941,47€ το οποίο βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2021 και με το ποσό των 423.058,53,00€ το οποίο βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2022.

Β) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2021, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  Συλλογική Απόφαση ΕΠ008 ΤΡΟΠ.0, ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: Περιφερειακά Προγράμματα – Έργα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2021ΕΠ00800004 με το ποσό των 500.000,00€.

 και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 02.64.7333.0002  του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimossithonias.gr, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.   

 

 

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ Εκτύπωση
20.08.21
 
Συμμετέχοντας ενεργά στην πανελλαδική πρωτοβουλία αλληλεγγύης που αναπτύσσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση υπέρ των συμπολιτών μας, που πλήττονται από τα κύματα των καταστροφικών πυρκαγιών, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας άνοιξε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τράπεζα: Πειραιώς
 
Επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
Αριθμός λογαριασμού: 5233104063201
 
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.
 
Νόμισμα: EUR
 
“IBAN”: GR41 0172 2330 0052 3310 4063 201
 
SVIFT-BIC Τρ. Πειρ.: PIRBGRAA

Στον λογαριασμό αυτόν μπορούν να κατατίθενται συνεισφορές Δήμων, πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, για την ενίσχυση των δεινώς δοκιμαζόμενων πυρόπληκτων περιοχών της πατρίδας μας.
ΧΑΡΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Εκτύπωση
20.08.21
  img_20210820_112713.jpg
 Τη Χάρτα Οικολογικής Συνείδησης & Συμπόρευσης υπέγραψαν ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας και ο πρόεδρος της AQUAHELP, Γιώργος Κορφιάς εγκαινιάζοντας επίσημα τη συνεργασία των δύο φορέων στο πλαίσιο του προγράμματος "Clean it like Greek". 

Η υπογραφή έγινε παρουσία της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Μαρίας Λαθούρη-Πάργα, της προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας, Αντωνίας Δαλαβίτσου και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, Δήμου Δημαρά.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το φετινό καλοκαίρι ως ένα κίνημα οικολογίας και παγκόσμιου φιλελληνισμού με στόχο να αναδειχθεί το 2024 η Ελλάδα ως η καθαρότερη χώρα στον κόσμο. Υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), ενώ ο Δήμος Σιθωνίας είναι ο μοναδικός στη Μακεδονία και ανάμεσα σε 28 ΟΤΑ σε όλη την Ελλάδα, που επιλέχθηκαν στο "Clean it like Greek". 

“Πρωταρχικός στόχος μας είναι η αφύπνιση και ενεργοποίηση των τοπικών πληθυσμών προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα οικολογίας, ιδιαίτερα στη μετά-COVID εποχή. Μέσα από τη συνεργασία μας με τους Δήμους σχεδιάζουμε στοχευμένες παρεμβάσεις με ορίζοντα τριετίας ενώ ξεχωριστή βαρύτητα δίνουμε στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών”, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Κορφιάς.

“Σας καλωσορίζουμε στο Δήμο Σιθωνίας, εκφράζοντάς σας τις θερμές ευχαριστίες μας για την επιλογή της περιοχή μας στο πρόγραμμα Οικολογίας & Φιλελληνισμού. Στον τόπο μας υπάρχουν δραστήριες εθελοντικές ομάδες, οι οποίες πλαισιώνουν ενεργά περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκαν δράσεις καθαρισμού σε πολλές ακτές της Σιθωνίας. Στις μέρες μας η ευαισθητοποίηση για θέματα που αφορούν το περιβάλλον είναι επιβεβλημένη, καθώς ο πλανήτης δέχεται κλυδωνισμούς από την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές με ολέθριες συνέπειες”, ανέφερε με τη σειρά του ο κ. Ντέμπλας.

Εκτός από την υπογραφή της Χάρτας, ο Δήμος θα αναρτήσει σε κεντρικό σημείο το Δημόσιο Συμβόλαιο Οικολογικής Συνείδησης για τους πολίτες.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ Εκτύπωση
20.08.21
 
Στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων Κατάταξης-Επιτυχόντων-Ονομαστικής υποψηφίων Καθαριστών-στριών Σχολικών Κτιρίων Πλήρους Απασχόλησης προχωρά ο Δήμος Σιθωνίας.

Δείτε εδώ αναλυτικά αποτελέσματα proswrinoi_pinakes_kathariothta_sxoleiwn202108   
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Εκτύπωση
20.08.21
  235678033_519673549126113_3208271738025159862_n.jpg
 Με τον Δήμαρχο Νέαπολης-Συκεών και Αντιπρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), Σίμο Δανιηλίδη, συναντήθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν συνεργάτες του κ. Δανιηλίδη, καθώς και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας, Αθανάσιος Ξανθόπουλος, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ταυτόχρονα, εξετάστηκαν οι προοπτικές συνεργασίας των Δήμων Σιθωνίας και Νεάπολης-Συκεών, στον τομέα της ενέργειας με δράσεις που θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη στις αντίστοιχες τοπικές κοινωνίες.   
ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 Εκτύπωση
18.08.21
  19-08-2021_map_fire.jpg
 Σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Χαλκιδικής, και με βάση με τον από 18/08/2021 Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για αύριο ΠΕΜΠΤΗ 19-08-2021, προβλέπεται ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στην Π.Ε.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Κατόπιν αυτού σας υπενθυμίζουμε για τα παρακάτω:

 Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά.

 Απαγορεύεται η καύση απορριμμάτων χόρτων και κλαδιών.

 Απαγορεύεται το άναμμα υπαίθριων ψησταριών.

 Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

 Απαγορεύεται η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων σε υπαίθριους χώρους.

 Απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

 Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης.

 Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών.

 Απαγορεύεται η μετακίνηση εντός δασών - δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με σχετική απόφαση κου Αντιπεριφερειάρχη Νομού Χαλκιδικής.

 ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 199.   
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εκτύπωση
18.08.21
  logos_hmerida_2708.jpg
 Ημερίδα με θέμα «Πρώτες βοήθειες Ψυχικής Υγείας και αυτοφροντίδα εν μέσω κορωνοϊού» διοργανώνει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σιθωνίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας "ΑΝΑΤΟΛΗ".

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου 2021, στις 10:30 το πρωί στο ΕΠΑΛ Νικήτης.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σιθωνίας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας. 


                                                         


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ Εκτύπωση
17.08.21
  neos_marmarasportbbb.jpg
 Το "πράσινο φως" για την δημοπράτηση ενός μεγαλόπνοου έργου υποδομής για τη Σιθωνία, "άναψε" το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο αρμόδιος Υπουργός, Κώστας Αχ. Καραμανλής, η οποία απεστάλη στο Δήμο Σιθωνίας.

Η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 όπωςτροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.4782/2021 και με σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 37 παρ. 2α του Ν. 4782/2021) του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση–Βελτίωση λιμένα Νέου Μαρμαρά», προϋπολογισμού 12.000.000,00 € άνευ ΦΠΑ.

2. Ορίζουμε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/νση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως Δ/νουσα Υπηρεσία την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης. 

3. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών για την έγκριση των τευχών Δημοπράτησης, τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού και τις τυχόν επαναλήψεις του και την υπογραφή της σύμβασης.

Εξάλλου, τις προηγούμενες ημέρες, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, με απόφασή του ενέκρινε την ένταξη του έργου στο σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, εγγράφοντας πιστώσεις ύψους 12,3 εκατ. ευρώ για την απρόσκοπτη υλοποίησή του. 
ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 Εκτύπωση
17.08.21
  map_fire_210818.jpg
 Σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Χαλκιδικής, και με βάση με τον από 17/08/2021 Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για αύριο ΤΕΤΑΡΤΗ 18-08-2021, προβλέπεται ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στην Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

 
Κατόπιν αυτού σας υπενθυμίζουμε για τα παρακάτω:

 Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά.

 Απαγορεύεται η καύση απορριμμάτων χόρτων και κλαδιών.

 Απαγορεύεται το άναμμα υπαίθριων ψησταριών.

 Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

 Απαγορεύεται η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων σε υπαίθριους χώρους.

 Απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

 Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης.

 Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών.

 Απαγορεύεται η μετακίνηση εντός δασών-δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με σχετική απόφαση κου Αντιπεριφερειάρχη Νομού Χαλκιδικής.

 ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 199.          
ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ 2021-2022 Εκτύπωση
17.08.21
 
Δημοσιεύτηκε η δασική ρυθμιστική διάταξη θήρας του Δασαρχείου Πολυγύρου για την κυνηγετική περίοδο 2021-2022.

Αναλυτικά η απόφαση εδώ:  rythmistikh_diataksh_thhras_2020_2021 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ Εκτύπωση
17.08.21
  sithonia_aquahelp2021.jpg
Στο πρόγραμμα Οικολογίας & Φιλελληνισμού "Clean it like Greek" που πραγματοποιείται από το AQUAHELP Foundation σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.T.) και το Υπουργείο Τουρισμού, επιλέχθηκε ο Δήμος Σιθωνίας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το φετινό καλοκαίρι ως ένα κίνημα οικολογίας και παγκόσμιου φιλελληνισμού με στόχο να αναδειχθεί το 2024 η Ελλάδα ως η καθαρότερη χώρα στον κόσμο.  

Το "Clean it like Greek", ως ένα πρόγραμμα κάτω από την αιγίδα του Ε.Ο.Τ, αναμένεται να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και οικολογικής αφύπνισης σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας μια άλλη γεύση στον όρο μοντέρνα απολαυστική οικολογία. 

Στο πλαίσιο υπογραφής Χάρτας Οικολογικής Συνείδησης & Συμπόρευσης μεταξύ AQUAHELP Foundation και Δήμου Σιθωνίας, από τον Δήμαρχο Κυπαρίσση Ντέμπλα και τον πρόεδρο του Ιδρύματος, Γιώργο Κορφιά, διοργανώνεται την προσεχή Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021, από τις 17:30 έως τις 18:30 συμβολικός καθαρισμός τμήματος της παραλίας της Νικήτης από εθελοντές. Ως σημείο συνάντησης ορίζεται ο Ιερός Ναός των Αγίων Θεοδώρων, όπου μπορούν να προσέλθουν όσοι επιθυμούν να πλαισιώσουν τη δράση.

Λίγα λόγια για το AQUAHELP Foundation

To AQUAHELP Foundation είναι Μη Κερδοσκοπικό Ίδρυμα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου ιδρύθηκε το 2020 και είναι μέλος των επίσημων Foundations των Ηνωμένων Πολιτειών με αριθμό αναγνώρισης (Foundation ID), 3870877 στην πολιτεία του Delaware.

Με ξεκάθαρο οικολογικό DNA, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, παρεμβάσεις οικολογικής συμμετοχής και αφύπνισης, επιδιώκοντας να ισχυροποιήσει την ατομική και εταιρική ευθύνη απέναντι στον πλανήτη με έναν τρόπο ήπιο, φιλικό και μοντέρνο. 

Με νοοτροπία θετική στις συνεργασίες, συμπορεύεται με κάθε οργανισμό που έχει υγιή οικολογική καρδιά.  
diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

dasos_2015_2.jpg